Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 241 | Rev 243 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 241 Rev 242
Line 127... Line 127...
127
    doc = ui->textEdit->document();
127
    doc = ui->textEdit->document();
128
    cursor = new QTextCursor(doc);
128
    cursor = new QTextCursor(doc);
129
 //   buildReport(true);
129
 //   buildReport(true);
130
130
131
    all_reading = false; // íåò ïðî÷èòàííûõ äàííûõ èç ïðîöåññà
131
    all_reading = false; // íåò ïðî÷èòàííûõ äàííûõ èç ïðîöåññà
132
 wmiThread = new WmiThread(this);
132
// wmiThread = new WmiThread(this);
133
133
134
}
134
}
135
135
136
MainWindow::~MainWindow()
136
MainWindow::~MainWindow()
137
{
137
{
Line 1819... Line 1819...
1819
1819
1820
1820
1821
TWmiVideoCard MainWindow::getWmiVideoGard(QString host, QString user_name, QString password){
1821
TWmiVideoCard MainWindow::getWmiVideoGard(QString host, QString user_name, QString password){
1822
    TWmiVideoCard result;
1822
    TWmiVideoCard result;
1823
    bool ok;
1823
    bool ok;
-
 
1824
    wmiThread.moveToThread(&wmiThread);
1824
    wmiThread->setHost(host); // çàäàåì õîñò
1825
    wmiThread.setHost(host); // çàäàåì õîñò
1825
    wmiThread->setUser(user_name);//çàäàåì èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ
1826
    wmiThread.setUser(user_name);//çàäàåì èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ
1826
    wmiThread->setPassword( password);
1827
    wmiThread.setPassword( password);
-
 
1828
    wmiThread.setWmiString(tr("select * from Win32_ComputerSystem"));
1827
    wmiThread->start(QThread::NormalPriority);
1829
    wmiThread.start(QThread::NormalPriority);
1828
    wmiThread->setWmiString(tr("select * from Win32_ComputerSystem"));
1830
    //for (;;) {if (wmiThread.isStopped()) break;}
-
 
1831
    int t;
-
 
1832
    t++;
-
 
1833
-
 
1834
1829
    ok = wmiThread->wait(10000);
1835
    ok = wmiThread.wait(10000);
1830
    if (ok){
1836
    if (ok){
1831
        int m;
1837
        int m;
1832
        m++;
1838
        m++;
1833
    }
1839
    }
1834
    else {
1840
    else {
1835
        wmiThread->stop();
1841
        wmiThread.stop();
1836
        ok = wmiThread->wait(10000);
1842
        ok = wmiThread.wait(10000);
1837
        int k;
1843
        int k;
1838
        k++;
1844
        k++;
1839
    }
1845
    }
1840
1846
1841
    /*
1847
    /*