Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 238 | Rev 242 | Go to most recent revision | Show entire file | Regard whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 238 Rev 241
Line 95... Line 95...
95
    model_is_build = true;
95
    model_is_build = true;
96
    connect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
96
    connect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
97
    connect(model_for_ListModelsTable, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_model_for_ListModelsTable_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
97
    connect(model_for_ListModelsTable, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_model_for_ListModelsTable_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
98
    connect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
98
    connect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
99
    connect(&wmiProcess, SIGNAL(readyReadStandardOutput()), this, SLOT(readStandartProcessOutput()));
99
    connect(&wmiProcess, SIGNAL(readyReadStandardOutput()), this, SLOT(readStandartProcessOutput()));
100
-
 
-
 
100
    connect(&wmiProcess, SIGNAL(readyReadStandardError()), this, SLOT(readStandartProcessError()));
101
101
102
102
103
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
103
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
104
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
104
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
105
105
Line 126... Line 126...
126
126
127
    doc = ui->textEdit->document();
127
    doc = ui->textEdit->document();
128
    cursor = new QTextCursor(doc);
128
    cursor = new QTextCursor(doc);
129
 //   buildReport(true);
129
 //   buildReport(true);
130
130
-
 
131
    all_reading = false; // íåò ïðî÷èòàííûõ äàííûõ èç ïðîöåññà
-
 
132
 wmiThread = new WmiThread(this);
131
133
132
}
134
}
133
135
134
MainWindow::~MainWindow()
136
MainWindow::~MainWindow()
135
{
137
{
Line 1794... Line 1796...
1794
//      str2 << arr;
1796
//      str2 << arr;
1795
        //i = result.size();
1797
        //i = result.size();
1796
//      str1 = result.at(0);
1798
//      str1 = result.at(0);
1797
        i++;
1799
        i++;
1798
        //lineEdit->insert(str1);
1800
        //lineEdit->insert(str1);
-
 
1801
        all_reading = true;
1799
1802
1800
}
1803
}
1801
1804
1802
void MainWindow::readStandartProcessError(){
1805
void MainWindow::readStandartProcessError(){
-
 
1806
    QTextDocument * wmiDoc = ui->textEdit_2->document();
-
 
1807
    QTextCursor * wmiCursor;
-
 
1808
    wmiCursor = new QTextCursor(wmiDoc);
-
 
1809
    QString str;
-
 
1810
1803
        QByteArray arr;
1811
    QByteArray arr;
1804
        arr = wmiProcess.readAllStandardError();
1812
        arr = wmiProcess.readAllStandardError();
-
 
1813
    str = QString(tr(arr));
-
 
1814
     wmiCursor->insertText(str);
-
 
1815
     wmiCursor->insertText(tr("\n"));
-
 
1816
-
 
1817
}
-
 
1818
-
 
1819
-
 
1820
-
 
1821
TWmiVideoCard MainWindow::getWmiVideoGard(QString host, QString user_name, QString password){
-
 
1822
    TWmiVideoCard result;
-
 
1823
    bool ok;
-
 
1824
    wmiThread->setHost(host); // çàäàåì õîñò
-
 
1825
    wmiThread->setUser(user_name);//çàäàåì èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ
-
 
1826
    wmiThread->setPassword( password);
-
 
1827
    wmiThread->start(QThread::NormalPriority);
-
 
1828
    wmiThread->setWmiString(tr("select * from Win32_ComputerSystem"));
-
 
1829
    ok = wmiThread->wait(10000);
-
 
1830
    if (ok){
-
 
1831
        int m;
-
 
1832
        m++;
-
 
1833
    }
-
 
1834
    else {
-
 
1835
        wmiThread->stop();
-
 
1836
        ok = wmiThread->wait(10000);
-
 
1837
        int k;
-
 
1838
        k++;
-
 
1839
    }
-
 
1840
-
 
1841
    /*
-
 
1842

-
 
1843
    QString program = tr("wmic");
-
 
1844
    QStringList arguments;
-
 
1845

-
 
1846
//      arguments << tr(" -U Àäìèíèñòðàòîð%Patr10t //192.168.0.135 \"select * from Win32_ComputerSystem\"");
-
 
1847
 //   program.append(tr(" -U Àäìèíèñòðàòîð%Patr10t //192.168.0.135 \"select * from Win32_ComputerSystem\""));
-
 
1848
    program.append(tr(" -U admin --password=samba //192.168.0.101 \"select * from "));    //Win32_Product\""));
-
 
1849
    program.append(ui->comboBox_2->currentText());
-
 
1850
    program.append(tr("\""));
-
 
1851
    all_reading = false;
-
 
1852
    int i;
-
 
1853
    i++;
-
 
1854
    wmiProcess.start(program);
-
 
1855

-
 
1856

-
 
1857

-
 
1858
    while (!all_reading){}; //æäåì, ïîêà íå ñ÷èòàåòñÿ ðåçóëüòàò çàïðîñà
-
 
1859

-
 
1860
*/
-
 
1861
    return result;
1805
1862
1806
}
1863
 }