Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 222 | Rev 224 | Go to most recent revision | Only display areas with differences | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 222 Rev 223
1
#include "mainwindow.h"
1
#include "mainwindow.h"
2
#include "ui_mainwindow.h"
2
#include "ui_mainwindow.h"
3
3
4
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
4
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
5
    QMainWindow(parent),
5
    QMainWindow(parent),
6
    ui(new Ui::MainWindow)
6
    ui(new Ui::MainWindow)
7
{
7
{
8
    ui->setupUi(this);
8
    ui->setupUi(this);
9
/*
9
/*
10
    QPalette p = this->palette();
10
    QPalette p = this->palette();
11
    p.setBrush(this->backgroundRole(), QBrush(QColor(255,255,255,128)));
11
    p.setBrush(this->backgroundRole(), QBrush(QColor(255,255,255,128)));
12
    this->setAutoFillBackground(true);
12
    this->setAutoFillBackground(true);
13
    this->setPalette(p);
13
    this->setPalette(p);
14
*/
14
*/
15
15
16
    ui->centralWidget->setLayout(ui->verticalLayout);
16
    ui->centralWidget->setLayout(ui->verticalLayout);
17
    ui->tab->setLayout(ui->horizontalLayout);
17
    ui->tab->setLayout(ui->horizontalLayout);
18
    ui->tab_2->setLayout(ui->horizontalLayout_3);
18
    ui->tab_2->setLayout(ui->horizontalLayout_3);
19
   // connect( ui->comboBox, SIGNAL(currentIndexChanged(int)), this, SLOT(on_currentIndexChanged(int)));
19
   // connect( ui->comboBox, SIGNAL(currentIndexChanged(int)), this, SLOT(on_currentIndexChanged(int)));
20
    model_is_build = false;
20
    model_is_build = false;
21
   // MainWindow::readModel();
21
   // MainWindow::readModel();
22
22
23
   //QString model_str;
23
   //QString model_str;
24
24
25
25
26
   /*
26
   /*
27
   MainWindow::creatModelString();
27
   MainWindow::creatModelString();
28
   int i;
28
   int i;
29
   i++;
29
   i++;
30
    QFile file_tmp("./temp.txt");
30
    QFile file_tmp("./temp.txt");
31
    bool ok;
31
    bool ok;
32
    ok = file_tmp.open(QIODevice::ReadWrite | QIODevice::Text);
32
    ok = file_tmp.open(QIODevice::ReadWrite | QIODevice::Text);
33
    QTextStream out(&file_tmp);
33
    QTextStream out(&file_tmp);
34
    out << MainWindow::modelString;
34
    out << MainWindow::modelString;
35
    file_tmp.close();
35
    file_tmp.close();
36
*/
36
*/
37
37
38
38
39
39
40
40
41
    ui->treeWidget->setAlternatingRowColors(true);
41
    ui->treeWidget->setAlternatingRowColors(true);
42
    ui->treeWidget_2->setAlternatingRowColors(true);
42
    ui->treeWidget_2->setAlternatingRowColors(true);
43
43
44
    ui->treeWidget->setIconSize(QSize(30,30));
44
    ui->treeWidget->setIconSize(QSize(30,30));
45
    ui->treeWidget->setColumnWidth(0, 400);
45
    ui->treeWidget->setColumnWidth(0, 400);
46
    ui->treeWidget_2->setIconSize(QSize(128,128));
46
    ui->treeWidget_2->setIconSize(QSize(128,128));
47
47
48
    MainWindow::readSettings();
48
    MainWindow::readSettings();
49
49
50
    MainWindow::openDataBase();
50
    MainWindow::openDataBase();
51
51
52
    classesIcons = MainWindow::getClassesIcons(); // ïîëó÷èì èêîíêè äëÿ êëàññîâ
52
    classesIcons = MainWindow::getClassesIcons(); // ïîëó÷èì èêîíêè äëÿ êëàññîâ
53
53
54
    MainWindow::initComboBox();
54
    MainWindow::initComboBox();
55
55
56
//    MainWindow::buildPreviewModel(tr("Ìîÿ ìîäåëü"), tr("11"));
56
//    MainWindow::buildPreviewModel(tr("Ìîÿ ìîäåëü"), tr("11"));
57
57
58
    MainWindow::initListModelsTablle();
58
    MainWindow::initListModelsTablle();
59
59
60
    MainWindow::readModels();
60
    MainWindow::readModels();
61
61
62
 //   MainWindow::creatModelString();
62
 //   MainWindow::creatModelString();
63
    //int i;
63
    //int i;
64
    //i++;
64
    //i++;
65
65
66
    /*
66
    /*
67
    QFile file_tmp("./modelstring.txt");
67
    QFile file_tmp("./modelstring.txt");
68
     bool ok;
68
     bool ok;
69
     file_tmp.remove();
69
     file_tmp.remove();
70
     ok = file_tmp.open(QIODevice::ReadWrite | QIODevice::Text);
70
     ok = file_tmp.open(QIODevice::ReadWrite | QIODevice::Text);
71
     QTextStream out(&file_tmp);
71
     QTextStream out(&file_tmp);
72
     out.setCodec("cp1251");
72
     out.setCodec("cp1251");
73
     out << MainWindow::modelString;
73
     out << MainWindow::modelString;
74
     file_tmp.close();
74
     file_tmp.close();
75
    */
75
    */
76
76
77
77
78
    ui->treeWidget_2->hideColumn(1);
78
    ui->treeWidget_2->hideColumn(1);
79
    ui->treeWidget_2->hideColumn(2);
79
    ui->treeWidget_2->hideColumn(2);
80
    ui->treeWidget_2->hideColumn(3);
80
    ui->treeWidget_2->hideColumn(3);
81
    ui->treeWidget_2->hideColumn(4);
81
    ui->treeWidget_2->hideColumn(4);
82
82
83
83
84
    getDatabaseData();
84
    getDatabaseData();
85
    //// sql_mogel = new QSqlTableModel();
85
    //// sql_mogel = new QSqlTableModel();
86
    sql_mogel = new MyModel();
86
    sql_mogel = new MyModel();
-
 
87
87
    filter_model = new MyModel();
88
    /// filter_model = new MyModel();
-
 
89
    filter_model = new QSqlTableModel();
88
90
89
91
90
    model_is_build = true;
92
    model_is_build = true;
91
    connect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
93
    connect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
92
    connect(model_for_ListModelsTable, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_model_for_ListModelsTable_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
94
    connect(model_for_ListModelsTable, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_model_for_ListModelsTable_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
93
    connect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
95
    connect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
94
96
95
97
96
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
98
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
97
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
99
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
98
100
99
101
100
    ui->pushButton_9->setEnabled(false);
102
    ui->pushButton_9->setEnabled(false);
101
    ui->pushButton_10->setEnabled(false);
103
    ui->pushButton_10->setEnabled(false);
102
    ui->pushButton_11->setEnabled(false);
104
    ui->pushButton_11->setEnabled(false);
103
    ui->pushButton_12->setEnabled(false);
105
    ui->pushButton_12->setEnabled(false);
104
106
105
   // setFrm.show();
107
   // setFrm.show();
106
108
107
    // treeForm.show();
109
    // treeForm.show();
108
110
109
    connect(ui->getsettingAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(getSetting())); // âûáîð â ãëàâíîé ôîðìå â ìåíþ "Áàçà äàííûõ" ïóíêòà "Ïàðàìåòðû ñîåäèíåíèÿ"
111
    connect(ui->getsettingAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(getSetting())); // âûáîð â ãëàâíîé ôîðìå â ìåíþ "Áàçà äàííûõ" ïóíêòà "Ïàðàìåòðû ñîåäèíåíèÿ"
110
    connect(setFrm.pushButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(applySetting()));
112
    connect(setFrm.pushButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(applySetting()));
111
113
112
 //   connect(ui->tableView_2,SIGNAL(activated(QModelIndex)),ui->tableView_2,SLOT(edit(QModelIndex)));
114
 //   connect(ui->tableView_2,SIGNAL(activated(QModelIndex)),ui->tableView_2,SLOT(edit(QModelIndex)));
113
115
114
    picture_delegate = new CPictureDelegate(this);
116
    picture_delegate = new CPictureDelegate(this);
115
    iconDelegate = new IconDelegate(this);
117
    iconDelegate = new IconDelegate(this);
116
    fileDelegate = new FileDelegate(this);
118
    fileDelegate = new FileDelegate(this);
117
119
118
 //   fileForm.show();
120
 //   fileForm.show();
119
121
120
}
122
}
121
123
122
MainWindow::~MainWindow()
124
MainWindow::~MainWindow()
123
{
125
{
124
    delete sql_mogel;
126
    delete sql_mogel;
125
    delete filter_model;
127
    delete filter_model;
126
    delete ui;
128
    delete ui;
127
    delete model_for_ListModelsTable;
129
    delete model_for_ListModelsTable;
128
}
130
}
129
131
130
void MainWindow::changeEvent(QEvent *e)
132
void MainWindow::changeEvent(QEvent *e)
131
{
133
{
132
    QMainWindow::changeEvent(e);
134
    QMainWindow::changeEvent(e);
133
    switch (e->type()) {
135
    switch (e->type()) {
134
    case QEvent::LanguageChange:
136
    case QEvent::LanguageChange:
135
        ui->retranslateUi(this);
137
        ui->retranslateUi(this);
136
        break;
138
        break;
137
    default:
139
    default:
138
        break;
140
        break;
139
    }
141
    }
140
}
142
}
141
143
142
144
143
bool MainWindow::readModel(){
145
bool MainWindow::readModel(){
144
    bool result;
146
    bool result;
145
    QString model_str;
147
    QString model_str;
146
    QFile file("modelstring.txt");
148
    QFile file("modelstring.txt");
147
  //  QFile file("model.txt");
149
  //  QFile file("model.txt");
148
   rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
150
   rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
149
    rootItem1->setText(0, tr("Óðîâåíü 1"));
151
    rootItem1->setText(0, tr("Óðîâåíü 1"));
150
   // rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
152
   // rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
151
   // rootItem2->setText(0, tr("óðîâåíü 2"));
153
   // rootItem2->setText(0, tr("óðîâåíü 2"));
152
    rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
154
    rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
153
   // rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
155
   // rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
154
156
155
157
156
158
157
    result = file.open(QIODevice::ReadOnly);
159
    result = file.open(QIODevice::ReadOnly);
158
    if (result) {
160
    if (result) {
159
                     model_str = QString(tr(file.readAll()));
161
                     model_str = QString(tr(file.readAll()));
160
                }
162
                }
161
163
162
    setupModelData(model_str.split(QString("\n")), rootItem1, -1, tr("1"));
164
    setupModelData(model_str.split(QString("\n")), rootItem1, -1, tr("1"));
163
165
164
166
165
    return result;
167
    return result;
166
168
167
}
169
}
168
170
169
171
170
void MainWindow::setupModelData(const QStringList &lines, QTreeWidgetItem *parent, int row, QString model_id)
172
void MainWindow::setupModelData(const QStringList &lines, QTreeWidgetItem *parent, int row, QString model_id)
171
{
173
{
172
    QList<QTreeWidgetItem*> parents;
174
    QList<QTreeWidgetItem*> parents;
173
    QList<int> indentations;
175
    QList<int> indentations;
174
    parents << parent;
176
    parents << parent;
175
    indentations << 0;
177
    indentations << 0;
176
178
177
    int number = 0;
179
    int number = 0;
178
180
179
    while (number < lines.count()) {
181
    while (number < lines.count()) {
180
        int position = 0;
182
        int position = 0;
181
        while (position < lines[number].length()) {
183
        while (position < lines[number].length()) {
182
            if (lines[number].mid(position, 1) != " ")
184
            if (lines[number].mid(position, 1) != " ")
183
                break;
185
                break;
184
            position++;
186
            position++;
185
        }
187
        }
186
188
187
        QString lineData = lines[number].mid(position).trimmed();
189
        QString lineData = lines[number].mid(position).trimmed();
188
190
189
        if (!lineData.isEmpty()) {
191
        if (!lineData.isEmpty()) {
190
            // Read the column data from the rest of the line.
192
            // Read the column data from the rest of the line.
191
            QStringList columnStrings = lineData.split("\t", QString::SkipEmptyParts);
193
            QStringList columnStrings = lineData.split("\t", QString::SkipEmptyParts);
192
            QList<QVariant> columnData;
194
            QList<QVariant> columnData;
193
            for (int column = 0; column < columnStrings.count(); ++column)
195
            for (int column = 0; column < columnStrings.count(); ++column)
194
                columnData << columnStrings[column];
196
                columnData << columnStrings[column];
195
197
196
            if (position > indentations.last()) {
198
            if (position > indentations.last()) {
197
                // The last child of the current parent is now the new parent
199
                // The last child of the current parent is now the new parent
198
                // unless the current parent has no children.
200
                // unless the current parent has no children.
199
201
200
                if (parents.last()->childCount() > 0) {
202
                if (parents.last()->childCount() > 0) {
201
                    parents << parents.last()->child(parents.last()->childCount()-1);
203
                    parents << parents.last()->child(parents.last()->childCount()-1);
202
                    indentations << position;
204
                    indentations << position;
203
                }
205
                }
204
            } else {
206
            } else {
205
                while (position < indentations.last() && parents.count() > 0) {
207
                while (position < indentations.last() && parents.count() > 0) {
206
                    parents.pop_back();
208
                    parents.pop_back();
207
                    indentations.pop_back();
209
                    indentations.pop_back();
208
                }
210
                }
209
            }
211
            }
210
212
211
            // Append a new item to the current parent's list of children.
213
            // Append a new item to the current parent's list of children.
212
          // // //  parents.last()->appendChild(new QTreeWidgetItem(columnData, parents.last()));
214
          // // //  parents.last()->appendChild(new QTreeWidgetItem(columnData, parents.last()));
213
            QTreeWidgetItem* itm_tmp;
215
            QTreeWidgetItem* itm_tmp;
214
            itm_tmp = new QTreeWidgetItem( parents.last());
216
            itm_tmp = new QTreeWidgetItem( parents.last());
215
        //    itm_tmp->setFlags(Qt::ItemIsEditable | Qt::ItemIsSelectable | Qt::ItemIsEnabled);
217
        //    itm_tmp->setFlags(Qt::ItemIsEditable | Qt::ItemIsSelectable | Qt::ItemIsEnabled);
216
218
217
/*
219
/*
218
            QLineEdit * edit_line;
220
            QLineEdit * edit_line;
219
            edit_line = new QLineEdit(this);
221
            edit_line = new QLineEdit(this);
220
            ui->treeWidget->setItemWidget(itm_tmp, 5, edit_line);
222
            ui->treeWidget->setItemWidget(itm_tmp, 5, edit_line);
221
*/
223
*/
222
//static QStandartDelegate delegate;
224
//static QStandartDelegate delegate;
223
            ui->treeWidget->setItemDelegateForColumn(5, &standart_delegate);
225
            ui->treeWidget->setItemDelegateForColumn(5, &standart_delegate);
224
226
225
227
226
            itm_tmp->setText(0, QString(columnData.at(0).toString()));
228
            itm_tmp->setText(0, QString(columnData.at(0).toString()));
227
            if (columnData.at(1).toString() == "true") {
229
            if (columnData.at(1).toString() == "true") {
228
                                                            itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Checked);
230
                                                            itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Checked);
229
                                                        }
231
                                                        }
230
            else itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Unchecked);
232
            else itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Unchecked);
231
            if (columnData.count()>2)
233
            if (columnData.count()>2)
232
            {
234
            {
233
            QString class_id;
235
            QString class_id;
234
            QString filtr_str;
236
            QString filtr_str;
235
            QPixmap pxmp;
237
            QPixmap pxmp;
236
            QIcon icon;
238
            QIcon icon;
237
            class_id = QString(columnData.at(2).toString());
239
            class_id = QString(columnData.at(2).toString());
238
            pxmp = MainWindow::classesIcons.value(class_id);
240
            pxmp = MainWindow::classesIcons.value(class_id);
239
241
240
           // itm_tmp->setText(1, QString(columnData.at(2).toString())); // id êëàññà
242
           // itm_tmp->setText(1, QString(columnData.at(2).toString())); // id êëàññà
241
            itm_tmp->setText(1, class_id); // id êëàññà
243
            itm_tmp->setText(1, class_id); // id êëàññà
242
            itm_tmp->setText(6, model_id); // id ìîäåëè
244
            itm_tmp->setText(6, model_id); // id ìîäåëè
243
            itm_tmp->setText(2, QVariant(number).toString()); // íîìåð ñòðîêè â ôàéëå-ìîäåëè îòîáðàæåíèÿ
245
            itm_tmp->setText(2, QVariant(number).toString()); // íîìåð ñòðîêè â ôàéëå-ìîäåëè îòîáðàæåíèÿ
244
            itm_tmp->setText(3, QVariant(indentations.size()).toString()); // óðîâåíü âëîæåíèÿ
246
            itm_tmp->setText(3, QVariant(indentations.size()).toString()); // óðîâåíü âëîæåíèÿ
245
            itm_tmp->setText(4, QVariant(row).toString()); // íîìåð ñòðîêè â ôàéëå
247
            itm_tmp->setText(4, QVariant(row).toString()); // íîìåð ñòðîêè â ôàéëå
246
            filtr_str = getFiltrString(model_id,class_id);
248
            filtr_str = getFiltrString(model_id,class_id);
247
            itm_tmp->setText(5,filtr_str);
249
            itm_tmp->setText(5,filtr_str);
248
250
249
            if (!pxmp.isNull())
251
            if (!pxmp.isNull())
250
                {
252
                {
251
                    icon.addPixmap(pxmp);
253
                    icon.addPixmap(pxmp);
252
                    itm_tmp->setIcon(0, icon);                  
254
                    itm_tmp->setIcon(0, icon);                  
253
                }
255
                }
254
            }
256
            }
255
        }
257
        }
256
258
257
        number++;
259
        number++;
258
    }
260
    }
259
}
261
}
260
262
261
263
262
/*
264
/*
263
void MainWindow::openBase()
265
void MainWindow::openBase()
264
{
266
{
265

267

266
        db = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
268
        db = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
267
        pdb = &db;
269
        pdb = &db;
268
        raportFrm.pdb = &db;
270
        raportFrm.pdb = &db;
269

271

270
        pdb->setHostName(hostName);
272
        pdb->setHostName(hostName);
271
        pdb->setDatabaseName(baseName);
273
        pdb->setDatabaseName(baseName);
272
        pdb->setUserName(userName);
274
        pdb->setUserName(userName);
273
        pdb->setPassword(password);
275
        pdb->setPassword(password);
274
        bool ok = pdb->open();
276
        bool ok = pdb->open();
275
        if (!ok) {
277
        if (!ok) {
276
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
278
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
277
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
279
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
278
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
280
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
279
                                                                                pdb->lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
281
                                                                                pdb->lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
280
                         }
282
                         }
281
        if (ok)
283
        if (ok)
282
        {lineEdit-> insert(tr("Áàçà óñïåøíî îòêðûòà"));
284
        {lineEdit-> insert(tr("Áàçà óñïåøíî îòêðûòà"));
283
        }
285
        }
284
        else {lineEdit-> insert(tr("Áàçà íåäîñòóïíà. Êîä îøèáêè: "));
286
        else {lineEdit-> insert(tr("Áàçà íåäîñòóïíà. Êîä îøèáêè: "));
285
                  lineEdit-> insert(pdb->lastError().text());
287
                  lineEdit-> insert(pdb->lastError().text());
286
                 }
288
                 }
287

289

288

290

289

291

290
        model = new QSqlTableModel(this);
292
        model = new QSqlTableModel(this);
291
        model->setTable(tableName);
293
        model->setTable(tableName);
292

294

293
        model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
295
        model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
294
        model->setSort(0, Qt::AscendingOrder);
296
        model->setSort(0, Qt::AscendingOrder);
295

297

296
        model->select();
298
        model->select();
297

299

298

300

299
        QSqlField field(tr("age"), QVariant::Int);
301
        QSqlField field(tr("age"), QVariant::Int);
300
        field.setValue(QString(tr("123")));
302
        field.setValue(QString(tr("123")));
301

303

302
        bool okey;
304
        bool okey;
303
        int index;
305
        int index;
304
        QSqlRecord record;
306
        QSqlRecord record;
305

307

306

308

307
        tableView->setModel(model);
309
        tableView->setModel(model);
308
        view.setModel(model);
310
        view.setModel(model);
309

311

310

312

311
        tableView->setAlternatingRowColors(true);
313
        tableView->setAlternatingRowColors(true);
312
        view.setAlternatingRowColors(true);
314
        view.setAlternatingRowColors(true);
313

315

314
        tableView->resizeColumnsToContents();
316
        tableView->resizeColumnsToContents();
315

317

316

318

317
        view.resizeColumnsToContents();
319
        view.resizeColumnsToContents();
318

320

319
        tableView->show();
321
        tableView->show();
320

322

321

323

322

324

323
        initTreeWidget();
325
        initTreeWidget();
324
}
326
}
325
*/
327
*/
326
328
327
329
328
QString MainWindow::creatModelString(QTreeWidgetItem* model){
330
QString MainWindow::creatModelString(QTreeWidgetItem* model){
329
331
330
    MainWindow::modelString.clear(); // î÷èùàåì ñòðîêó ìîäåëè
332
    MainWindow::modelString.clear(); // î÷èùàåì ñòðîêó ìîäåëè
331
 //   for (int i =0; i < rootItem1->childCount(); ++i )
333
 //   for (int i =0; i < rootItem1->childCount(); ++i )
332
334
333
    {MainWindow::addChildsString(model, 0);}
335
    {MainWindow::addChildsString(model, 0);}
334
336
335
    return MainWindow::modelString;
337
    return MainWindow::modelString;
336
// {MainWindow::addChildsString(ui->treeWidget, 0);}
338
// {MainWindow::addChildsString(ui->treeWidget, 0);}
337
 /*
339
 /*
338
    int root_item_child_count;
340
    int root_item_child_count;
339
    int i;
341
    int i;
340
    root_item_child_count = rootItem1->childCount();
342
    root_item_child_count = rootItem1->childCount();
341
    i++;
343
    i++;
342
*/
344
*/
343
}
345
}
344
346
345
347
346
void MainWindow::addChildsString(QTreeWidgetItem *parentItem, int level){
348
void MainWindow::addChildsString(QTreeWidgetItem *parentItem, int level){
347
    int child_count;
349
    int child_count;
348
    child_count = parentItem->childCount();
350
    child_count = parentItem->childCount();
349
    for (int i=0; i < child_count; ++i){
351
    for (int i=0; i < child_count; ++i){
350
        for (int m=0; m < level; ++m){
352
        for (int m=0; m < level; ++m){
351
        modelString.append(tr("    ")); // ÷åòûðå ïðîáåëà - ïðèçíàê òîãî, ÷òî ýòî íîâûé óðîâåíü âëîæåíèÿ
353
        modelString.append(tr("    ")); // ÷åòûðå ïðîáåëà - ïðèçíàê òîãî, ÷òî ýòî íîâûé óðîâåíü âëîæåíèÿ
352
    }
354
    }
353
        modelString.append(parentItem->child(i)->text(0)); // â ïåðâîé êîëîíêå - èìÿ êëàññà
355
        modelString.append(parentItem->child(i)->text(0)); // â ïåðâîé êîëîíêå - èìÿ êëàññà
354
        modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
356
        modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
355
        if (parentItem->child(i)->checkState(0) ==  Qt::Checked) {modelString.append(tr("true"));} // åñëè ãàëî÷êà ñòîèò, çàíîñèì "true", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ áóäóò
357
        if (parentItem->child(i)->checkState(0) ==  Qt::Checked) {modelString.append(tr("true"));} // åñëè ãàëî÷êà ñòîèò, çàíîñèì "true", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ áóäóò
356
            else {modelString.append(tr("false"));} // åñëè êëàññ íå âûáðàí - çàíîñèì "false", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ íå áóäóò
358
            else {modelString.append(tr("false"));} // åñëè êëàññ íå âûáðàí - çàíîñèì "false", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ íå áóäóò
357
        modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
359
        modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
358
        modelString.append(parentItem->child(i)->text(1)); // âî âòîðîé êîëîíêå - ID êëàññà
360
        modelString.append(parentItem->child(i)->text(1)); // âî âòîðîé êîëîíêå - ID êëàññà
359
         modelString.append(tr("\n")); // êîíåö ñòðîêè
361
         modelString.append(tr("\n")); // êîíåö ñòðîêè
360
        if (parentItem->child(i)->childCount() > 0) { MainWindow::addChildsString(parentItem->child(i), level+1);}
362
        if (parentItem->child(i)->childCount() > 0) { MainWindow::addChildsString(parentItem->child(i), level+1);}
361
363
362
    }
364
    }
363
int i;
365
int i;
364
i++;
366
i++;
365
}
367
}
366
368
367
369
368
bool MainWindow::openDataBase(){
370
bool MainWindow::openDataBase(){
369
    QString errorString;
371
    QString errorString;
370
    sql = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
372
    sql = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
371
//    sql.setDatabaseName(tr("an_db"));
373
//    sql.setDatabaseName(tr("an_db"));
372
374
373
    // // // sql.setDatabaseName(tr("inventory"));
375
    // // // sql.setDatabaseName(tr("inventory"));
374
376
375
    sql.setDatabaseName(baseName);
377
    sql.setDatabaseName(baseName);
376
378
377
379
378
380
379
    // // // sql.setHostName(tr("localhost"));
381
    // // // sql.setHostName(tr("localhost"));
380
382
381
    sql.setHostName(hostName);
383
    sql.setHostName(hostName);
382
384
383
385
384
    // // // sql.setUserName(tr("an"));
386
    // // // sql.setUserName(tr("an"));
385
387
386
    sql.setUserName(userName);
388
    sql.setUserName(userName);
387
389
388
390
389
391
390
   // // //  sql.setPassword(tr("393939"));
392
   // // //  sql.setPassword(tr("393939"));
391
393
392
394
393
    sql.setPassword(password);
395
    sql.setPassword(password);
394
396
395
397
396
398
397
    bool ok;
399
    bool ok;
398
    ok = sql.open();
400
    ok = sql.open();
399
401
400
    /*
402
    /*
401
    if (!ok) {
403
    if (!ok) {
402
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
404
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
403
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
405
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
404
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
406
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
405
                                                                                sql.lastError().text() );         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
407
                                                                                sql.lastError().text() );         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
406

408

407

409

408
                            }
410
                            }
409

411

410
*/
412
*/
411
    if (!ok) {
413
    if (!ok) {
412
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
414
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
413
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
415
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
414
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
416
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
415
                                                                            sql.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
417
                                                                            sql.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
416
                     }
418
                     }
417
else {
419
else {
418
420
419
        QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
421
        QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
420
                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
422
                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
421
                                                        QObject::tr("Database Connect"),   // Çàãîëîâîê.
423
                                                        QObject::tr("Database Connect"),   // Çàãîëîâîê.
422
                                                        QObject::tr("Ñîåäèíåíèå ñ áàçîé äàííûõ óñïåøíî óñòàíîâëåíî."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
424
                                                        QObject::tr("Ñîåäèíåíèå ñ áàçîé äàííûõ óñïåøíî óñòàíîâëåíî."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
423
425
424
426
425
427
426
428
427
429
428
    }
430
    }
429
431
430
     return ok;
432
     return ok;
431
}
433
}
432
434
433
435
434
bool MainWindow::buildPreviewModel(QString modelName, QString rootClassID){
436
bool MainWindow::buildPreviewModel(QString modelName, QString rootClassID){
435
QSqlQuery q;
437
QSqlQuery q;
436
QString sql_str;
438
QString sql_str;
437
QString field_name_str;
439
QString field_name_str;
438
QString root_class_name;
440
QString root_class_name;
439
//bool ok;
441
//bool ok;
440
//int field_name;
442
//int field_name;
441
443
442
//ui->treeWidget->clear();
444
//ui->treeWidget->clear();
443
445
444
root_class_name = MainWindow::ClassName(rootClassID); // îïðåäåëÿåì èìÿ êëàññà
446
root_class_name = MainWindow::ClassName(rootClassID); // îïðåäåëÿåì èìÿ êëàññà
445
447
446
448
447
rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
449
rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
448
 root_items_list << rootItem1;
450
 root_items_list << rootItem1;
449
 rootItem1->setText(0, modelName);
451
 rootItem1->setText(0, modelName);
450
452
451
 rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
453
 rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
452
 rootItems.append(rootItem1);
454
 rootItems.append(rootItem1);
453
455
454
456
455
457
456
 rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
458
 rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
457
 rootItem2->setText(0, root_class_name);
459
 rootItem2->setText(0, root_class_name);
458
 rootItem2->setText(1, rootClassID);
460
 rootItem2->setText(1, rootClassID);
459
 rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
461
 rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
460
462
461
 addChildsItems(rootItem2, -1);
463
 addChildsItems(rootItem2, -1);
462
464
463
465
464
/*
466
/*
465

467

466
sql_str = tr("select * "
468
sql_str = tr("select * "
467
             " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
469
             " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
468
             );
470
             );
469
sql_str.append(rootClassID);
471
sql_str.append(rootClassID);
470

472

471
sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
473
sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
472

474

473
q.prepare(sql_str);
475
q.prepare(sql_str);
474

476

475
ok = q.exec();
477
ok = q.exec();
476
if (!ok) {
478
if (!ok) {
477
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
479
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
478
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
480
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
479
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
481
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
480
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
482
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
481
                 }
483
                 }
482
field_name = q.record().indexOf(tr("FieldName"));
484
field_name = q.record().indexOf(tr("FieldName"));
483
while(q.next()){
485
while(q.next()){
484

486

485
                field_name_str = q.value(field_name).toString();
487
                field_name_str = q.value(field_name).toString();
486

488

487
                }
489
                }
488

490

489

491

490

492

491

493

492
*/
494
*/
493
495
494
496
495
}
497
}
496
498
497
499
498
bool MainWindow::rebuildPreviewModel(QTreeWidgetItem* root_item, QString rootClassID, int row){
500
bool MainWindow::rebuildPreviewModel(QTreeWidgetItem* root_item, QString rootClassID, int row){
499
QSqlQuery q;
501
QSqlQuery q;
500
QString sql_str;
502
QString sql_str;
501
QString field_name_str;
503
QString field_name_str;
502
QString root_class_name;
504
QString root_class_name;
503
//bool ok;
505
//bool ok;
504
//int field_name;
506
//int field_name;
505
507
506
//ui->treeWidget->clear();
508
//ui->treeWidget->clear();
507
509
508
root_class_name = MainWindow::ClassName(rootClassID); // îïðåäåëÿåì èìÿ êëàññà
510
root_class_name = MainWindow::ClassName(rootClassID); // îïðåäåëÿåì èìÿ êëàññà
509
511
510
512
511
// rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
513
// rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
512
// root_items_list << rootItem1;
514
// root_items_list << rootItem1;
513
// rootItem1->setText(0, modelName);
515
// rootItem1->setText(0, modelName);
514
516
515
// rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
517
// rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
516
// rootItems.append(rootItem1);
518
// rootItems.append(rootItem1);
517
519
518
// root_item->removeChild(root_item->child(0)); // î÷èùàåì ñïèñîê äî÷åðíèõ êëàññîâ
520
// root_item->removeChild(root_item->child(0)); // î÷èùàåì ñïèñîê äî÷åðíèõ êëàññîâ
519
if (root_item->childCount()==0){ // íåò êîðíåâîãî êëàññà, ñîçäàäèì åãî
521
if (root_item->childCount()==0){ // íåò êîðíåâîãî êëàññà, ñîçäàäèì åãî
520
    QTreeWidgetItem* item_tmp;
522
    QTreeWidgetItem* item_tmp;
521
    item_tmp = new QTreeWidgetItem (root_item);
523
    item_tmp = new QTreeWidgetItem (root_item);
522
    item_tmp->setText(4, QVariant(row).toString());
524
    item_tmp->setText(4, QVariant(row).toString());
523
525
524
}
526
}
525
527
526
if (root_item->childCount()==1){ // êîðíåâîé êëàññ åñòü è îí ïóñòîé, î÷èùàòü åãî íå íàäî
528
if (root_item->childCount()==1){ // êîðíåâîé êëàññ åñòü è îí ïóñòîé, î÷èùàòü åãî íå íàäî
527
root_item->child(0)->setText(0, root_class_name);
529
root_item->child(0)->setText(0, root_class_name);
528
root_item->child(0)->setText(1, rootClassID);
530
root_item->child(0)->setText(1, rootClassID);
529
root_item->child(0)->setCheckState(0,Qt::Checked);
531
root_item->child(0)->setCheckState(0,Qt::Checked);
530
root_item->setText(4, QVariant(row).toString());
532
root_item->setText(4, QVariant(row).toString());
531
533
532
}
534
}
533
535
534
536
535
537
536
//delete rootItem2;
538
//delete rootItem2;
537
539
538
540
539
// rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
541
// rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
540
542
541
543
542
544
543
// rootItem2->setText(0, root_class_name);
545
// rootItem2->setText(0, root_class_name);
544
// rootItem2->setText(1, rootClassID);
546
// rootItem2->setText(1, rootClassID);
545
// rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
547
// rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
546
548
547
int child_count = root_item->child(0)->childCount();
549
int child_count = root_item->child(0)->childCount();
548
550
549
551
550
for (int i=0; i < child_count; i++){ // åñëè êîðíåâîé êëàññ åñòü è íå ïóñòîé, î÷èùàåì åãî
552
for (int i=0; i < child_count; i++){ // åñëè êîðíåâîé êëàññ åñòü è íå ïóñòîé, î÷èùàåì åãî
551
    root_item->child(0)->removeChild(root_item->child(0)->child(0));
553
    root_item->child(0)->removeChild(root_item->child(0)->child(0));
552
}
554
}
553
555
554
child_count = root_item->child(0)->childCount();
556
child_count = root_item->child(0)->childCount();
555
addChildsItems(root_item->child(0), row);
557
addChildsItems(root_item->child(0), row);
556
/*
558
/*
557
sql_str = tr("select * "
559
sql_str = tr("select * "
558
             " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
560
             " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
559
             );
561
             );
560
sql_str.append(rootClassID);
562
sql_str.append(rootClassID);
561

563

562
sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
564
sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
563

565

564
q.prepare(sql_str);
566
q.prepare(sql_str);
565

567

566
ok = q.exec();
568
ok = q.exec();
567
if (!ok) {
569
if (!ok) {
568
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
570
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
569
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
571
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
570
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
572
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
571
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
573
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
572
                 }
574
                 }
573
field_name = q.record().indexOf(tr("FieldName"));
575
field_name = q.record().indexOf(tr("FieldName"));
574
while(q.next()){
576
while(q.next()){
575

577

576
                field_name_str = q.value(field_name).toString();
578
                field_name_str = q.value(field_name).toString();
577

579

578
                }
580
                }
579

581

580
*/
582
*/
581
583
582
584
583
}
585
}
584
586
585
587
586
588
587
589
588
QString MainWindow::ClassName(QString class_id){ //âîçâðàùàåò èìÿ êëàññà ïî åãî ID
590
QString MainWindow::ClassName(QString class_id){ //âîçâðàùàåò èìÿ êëàññà ïî åãî ID
589
    QSqlQuery q;
591
    QSqlQuery q;
590
    QString sql_str;
592
    QString sql_str;
591
    QString class_name_str;
593
    QString class_name_str;
592
    bool ok;
594
    bool ok;
593
    int field_class_name;
595
    int field_class_name;
594
596
595
    sql_str = tr("select * "
597
    sql_str = tr("select * "
596
                 " from ListOfClasses where ListOfClasses.ID = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
598
                 " from ListOfClasses where ListOfClasses.ID = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
597
                 );
599
                 );
598
600
599
    sql_str.append(class_id);
601
    sql_str.append(class_id);
600
    sql_str.append(tr("' "));
602
    sql_str.append(tr("' "));
601
603
602
    q.prepare(sql_str);
604
    q.prepare(sql_str);
603
605
604
    ok = q.exec();
606
    ok = q.exec();
605
607
606
608
607
    if (!ok) {
609
    if (!ok) {
608
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
610
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
609
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
611
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
610
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
612
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
611
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
613
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
612
                     }
614
                     }
613
615
614
    field_class_name = q.record().indexOf(tr("ClassName"));
616
    field_class_name = q.record().indexOf(tr("ClassName"));
615
    while(q.next()){
617
    while(q.next()){
616
618
617
                    class_name_str = q.value(field_class_name).toString();
619
                    class_name_str = q.value(field_class_name).toString();
618
620
619
                    }
621
                    }
620
622
621
    return class_name_str;
623
    return class_name_str;
622
624
623
}
625
}
624
626
625
void MainWindow::addChildsItems(QTreeWidgetItem *perent_class_item, int row){ // äîáîâëÿåì ê ýëåìåíòó äåðåâà â êà÷åñòâå äî÷åðíèõ ýëåìåíòîâ âñå êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êëàññ ýëåìåíòà ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
627
void MainWindow::addChildsItems(QTreeWidgetItem *perent_class_item, int row){ // äîáîâëÿåì ê ýëåìåíòó äåðåâà â êà÷åñòâå äî÷åðíèõ ýëåìåíòîâ âñå êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êëàññ ýëåìåíòà ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
626
QStringList chields_list;
628
QStringList chields_list;
627
QString parent_ID;
629
QString parent_ID;
628
QTreeWidgetItem *Item_tmp;
630
QTreeWidgetItem *Item_tmp;
629
parent_ID = perent_class_item->text(1);
631
parent_ID = perent_class_item->text(1);
630
int chields_count, i;
632
int chields_count, i;
631
633
632
chields_list = MainWindow::classChields(parent_ID);
634
chields_list = MainWindow::classChields(parent_ID);
633
if(chields_list.isEmpty()) return;
635
if(chields_list.isEmpty()) return;
634
chields_count = chields_list.size();
636
chields_count = chields_list.size();
635
for (int l = 0; l < chields_count; ++l){
637
for (int l = 0; l < chields_count; ++l){
636
    QString chield_class_name, chield_id;
638
    QString chield_class_name, chield_id;
637
    chield_id = chields_list.at(l);
639
    chield_id = chields_list.at(l);
638
    chield_class_name = MainWindow::ClassName(chield_id);
640
    chield_class_name = MainWindow::ClassName(chield_id);
639
    Item_tmp = new QTreeWidgetItem(perent_class_item);
641
    Item_tmp = new QTreeWidgetItem(perent_class_item);
640
    Item_tmp->setText(0, chield_class_name);
642
    Item_tmp->setText(0, chield_class_name);
641
    Item_tmp->setText(1, chield_id);
643
    Item_tmp->setText(1, chield_id);
642
    Item_tmp->setCheckState(0, Qt::Checked);
644
    Item_tmp->setCheckState(0, Qt::Checked);
643
    Item_tmp->setText(4, QVariant(row).toString());
645
    Item_tmp->setText(4, QVariant(row).toString());
644
    MainWindow::addChildsItems(Item_tmp, row);
646
    MainWindow::addChildsItems(Item_tmp, row);
645
}
647
}
646
648
647
i++;
649
i++;
648
650
649
}
651
}
650
652
651
653
652
/********************************************************
654
/********************************************************
653
* Ôóíêöèÿ âîçâðàùàåò ñïèñîê "äî÷åðíèõ" êëàññîâ
655
* Ôóíêöèÿ âîçâðàùàåò ñïèñîê "äî÷åðíèõ" êëàññîâ
654
*
656
*
655
*
657
*
656
*
658
*
657
********************************************************/
659
********************************************************/
658
660
659
QStringList MainWindow::classChields(QString class_id){
661
QStringList MainWindow::classChields(QString class_id){
660
   // QMap<QString, QString> map;
662
   // QMap<QString, QString> map;
661
   // TClass class_tmp;
663
   // TClass class_tmp;
662
   // QList <TClass> chields_class_list; // ñïèñîê äî÷åðíèõ êëàññîâ
664
   // QList <TClass> chields_class_list; // ñïèñîê äî÷åðíèõ êëàññîâ
663
    QStringList result;
665
    QStringList result;
664
    QSqlQuery q;
666
    QSqlQuery q;
665
    QString sql_str;
667
    QString sql_str;
666
    QString classIdentifer_str; // â ýòîì ïîëå ëåæèò èäåíòèôèêàòîð êëàññà-êîíòåéíåðà
668
    QString classIdentifer_str; // â ýòîì ïîëå ëåæèò èäåíòèôèêàòîð êëàññà-êîíòåéíåðà
667
    QString field_id_str;
669
    QString field_id_str;
668
    bool ok;
670
    bool ok;
669
    int field_classIdentifer;
671
    int field_classIdentifer;
670
    sql_str = tr("select * "
672
    sql_str = tr("select * "
671
                 " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
673
                 " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
672
                 );
674
                 );
673
    sql_str.append(class_id);
675
    sql_str.append(class_id);
674
676
675
    sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
677
    sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
676
678
677
    q.prepare(sql_str);
679
    q.prepare(sql_str);
678
680
679
    ok = q.exec();
681
    ok = q.exec();
680
    if (!ok) {
682
    if (!ok) {
681
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
683
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
682
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
684
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
683
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
685
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
684
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
686
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
685
                     }
687
                     }
686
    field_classIdentifer = q.record().indexOf(tr("ClassIdentifer"));
688
    field_classIdentifer = q.record().indexOf(tr("ClassIdentifer"));
687
      while(q.next()){
689
      while(q.next()){
688
690
689
                    classIdentifer_str = q.value(field_classIdentifer).toString();
691
                    classIdentifer_str = q.value(field_classIdentifer).toString();
690
                    result.append(classIdentifer_str);
692
                    result.append(classIdentifer_str);
691
                    }
693
                    }
692
694
693
    return result;
695
    return result;
694
696
695
  }
697
  }
696
698
697
699
698
QMap <QString, QString> MainWindow::getClassList(){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê êëàññîâ
700
QMap <QString, QString> MainWindow::getClassList(){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê êëàññîâ
699
QMap <QString, QString> result_map;
701
QMap <QString, QString> result_map;
700
QSqlQuery q;
702
QSqlQuery q;
701
QString sql_str;
703
QString sql_str;
702
QString class_name_str, class_id_str;
704
QString class_name_str, class_id_str;
703
705
704
int field_class_id, field_class_name;
706
int field_class_id, field_class_name;
705
bool ok;
707
bool ok;
706
sql_str = tr("select * "
708
sql_str = tr("select * "
707
             " from ListOfClasses "       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
709
             " from ListOfClasses "       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
708
             );
710
             );
709
 q.prepare(sql_str);
711
 q.prepare(sql_str);
710
 ok = q.exec();
712
 ok = q.exec();
711
 if (!ok) {
713
 if (!ok) {
712
                         QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
714
                         QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
713
                                                                         this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
715
                                                                         this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
714
                                                                         QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
716
                                                                         QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
715
                                                                         q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
717
                                                                         q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
716
                         return result_map; // åñëè îøèáêà - âîçâðàùàåì ïóñòîé ñïèñîê
718
                         return result_map; // åñëè îøèáêà - âîçâðàùàåì ïóñòîé ñïèñîê
717
                  }
719
                  }
718
field_class_id = q.record().indexOf(tr("ID"));
720
field_class_id = q.record().indexOf(tr("ID"));
719
field_class_name = q.record().indexOf(tr("ClassName"));
721
field_class_name = q.record().indexOf(tr("ClassName"));
720
722
721
while(q.next()){
723
while(q.next()){
722
724
723
                class_name_str = q.value(field_class_name).toString();
725
                class_name_str = q.value(field_class_name).toString();
724
                class_id_str = q.value(field_class_id).toString();
726
                class_id_str = q.value(field_class_id).toString();
725
                result_map[class_id_str] = class_name_str;
727
                result_map[class_id_str] = class_name_str;
726
                }
728
                }
727
 return result_map;
729
 return result_map;
728
}
730
}
729
731
730
732
731
733
732
734
733
735
734
void MainWindow::initComboBox(){
736
void MainWindow::initComboBox(){
735
737
736
738
737
    QStringList classesNameList;
739
    QStringList classesNameList;
738
    QStringList classesID_list;
740
    QStringList classesID_list;
739
    QStringList tmp_stringList;
741
    QStringList tmp_stringList;
740
742
741
743
742
744
743
    QString tmp_str;
745
    QString tmp_str;
744
746
745
    class_list_map = MainWindow::getClassList();
747
    class_list_map = MainWindow::getClassList();
746
    classesID_list = class_list_map.keys();
748
    classesID_list = class_list_map.keys();
747
    classesNameList = class_list_map.values();
749
    classesNameList = class_list_map.values();
748
    QMapIterator<QString, QString> interator(class_list_map);
750
    QMapIterator<QString, QString> interator(class_list_map);
749
//    ui->comboBox->addItems(classesID_list);
751
//    ui->comboBox->addItems(classesID_list);
750
  //  ui->comboBox->addItems(classesNameList);
752
  //  ui->comboBox->addItems(classesNameList);
751
    while (interator.hasNext()) {
753
    while (interator.hasNext()) {
752
         interator.next();
754
         interator.next();
753
         tmp_str =  interator.value();
755
         tmp_str =  interator.value();
754
         tmp_str.append(tr(" \t(ID="));
756
         tmp_str.append(tr(" \t(ID="));
755
         tmp_str.append(interator.key());
757
         tmp_str.append(interator.key());
756
         tmp_str.append(tr(")"));
758
         tmp_str.append(tr(")"));
757
         tmp_stringList << tmp_str;
759
         tmp_stringList << tmp_str;
758
760
759
     }
761
     }
760
//    int count = ui->comboBox->count();
762
//    int count = ui->comboBox->count();
761
763
762
    ui->comboBox->clear();
764
    ui->comboBox->clear();
763
    ui->comboBox->addItems(tmp_stringList);
765
    ui->comboBox->addItems(tmp_stringList);
764
766
765
767
766
}
768
}
767
769
768
770
769
void MainWindow::on_comboBox_currentIndexChanged( int index ){
771
void MainWindow::on_comboBox_currentIndexChanged( int index ){
770
QStringList classesNameList;
772
QStringList classesNameList;
771
QStringList classesID_list;
773
QStringList classesID_list;
772
QString ID_str;
774
QString ID_str;
773
if (index == -1) return;
775
if (index == -1) return;
774
if (!comboBox_slot_enable) return; // èíäåêñ ïîìåíÿëà ïðîãðàììà, îí íå áûë èçìåíåí âðó÷íóþ, âûõîäèì
776
if (!comboBox_slot_enable) return; // èíäåêñ ïîìåíÿëà ïðîãðàììà, îí íå áûë èçìåíåí âðó÷íóþ, âûõîäèì
775
int row;
777
int row;
776
778
777
classesID_list = class_list_map.keys();
779
classesID_list = class_list_map.keys();
778
classesNameList = class_list_map.values();
780
classesNameList = class_list_map.values();
779
ID_str =  classesID_list[index];
781
ID_str =  classesID_list[index];
780
ui->label->setText(ID_str);
782
ui->label->setText(ID_str);
781
if (root_items_list.indexOf(ui->treeWidget->currentItem()) != -1)
783
if (root_items_list.indexOf(ui->treeWidget->currentItem()) != -1)
782
{
784
{
783
    row = QVariant(ui->treeWidget->currentItem()->text(4)).toInt();
785
    row = QVariant(ui->treeWidget->currentItem()->text(4)).toInt();
784
    model_is_build = false; // ÷òîáû íå âûçûâàëîñü ñîáûòèå on_treeWidget_itemChanged
786
    model_is_build = false; // ÷òîáû íå âûçûâàëîñü ñîáûòèå on_treeWidget_itemChanged
785
    rebuildPreviewModel(ui->treeWidget->currentItem(), ID_str, row);
787
    rebuildPreviewModel(ui->treeWidget->currentItem(), ID_str, row);
786
    model_is_build = true; // òåïåðü ïóñòü âûçûâàåòñÿ
788
    model_is_build = true; // òåïåðü ïóñòü âûçûâàåòñÿ
787
    QString mdl_str = MainWindow::creatModelString(ui->treeWidget->currentItem()); //
789
    QString mdl_str = MainWindow::creatModelString(ui->treeWidget->currentItem()); //
788
    model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(row, 2), QVariant(mdl_str));
790
    model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(row, 2), QVariant(mdl_str));
789
}
791
}
790
    getDatabaseData();
792
    getDatabaseData();
791
793
792
794
793
}
795
}
794
796
795
void MainWindow::on_treeWidget_itemChanged ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
797
void MainWindow::on_treeWidget_itemChanged ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
796
    int i;
798
    int i;
797
    i++;
799
    i++;
798
    QTreeWidgetItem * item_tmp;
800
    QTreeWidgetItem * item_tmp;
799
    QString mdl_str;
801
    QString mdl_str;
800
    QString row; // íîìåð ñòðîêè â òàáëèöå ìîäåëåé, ñîîòâåòñòâóþùèé èçìåíåííîé ìîäåëå
802
    QString row; // íîìåð ñòðîêè â òàáëèöå ìîäåëåé, ñîîòâåòñòâóþùèé èçìåíåííîé ìîäåëå
801
    QList <QTreeWidgetItem *> mdl_itm_list;
803
    QList <QTreeWidgetItem *> mdl_itm_list;
802
    QList <int> rows_list;
804
    QList <int> rows_list;
803
805
804
806
805
    if ((column) == 0 && (model_is_build)) {
807
    if ((column) == 0 && (model_is_build)) {
806
    // if (!model_is_build) return; // ìîäåëü åù¸ íå ïîñòðîåíà
808
    // if (!model_is_build) return; // ìîäåëü åù¸ íå ïîñòðîåíà
807
809
808
    mdl_itm_list = models_items.values();
810
    mdl_itm_list = models_items.values();
809
    rows_list =  models_items.keys();
811
    rows_list =  models_items.keys();
810
    row= item->text(4);
812
    row= item->text(4);
811
813
812
814
813
    if ( mdl_itm_list.indexOf(item) != -1){ // èçìåí¸í êîðíåâîé èòåì (ñàìà ìîäåëü)
815
    if ( mdl_itm_list.indexOf(item) != -1){ // èçìåí¸í êîðíåâîé èòåì (ñàìà ìîäåëü)
814
        if (item->checkState(0)) model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(QVariant(row).toInt(), 3), QVariant(1));
816
        if (item->checkState(0)) model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(QVariant(row).toInt(), 3), QVariant(1));
815
        else model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(QVariant(row).toInt(), 3), QVariant(0));
817
        else model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(QVariant(row).toInt(), 3), QVariant(0));
816
        }
818
        }
817
819
818
820
819
821
820
822
821
    if (!row.isEmpty()){
823
    if (!row.isEmpty()){
822
824
823
825
824
        int row_int;
826
        int row_int;
825
    row_int = QVariant(row).toInt();
827
    row_int = QVariant(row).toInt();
826
     if (rows_list.indexOf(row_int) != -1)
828
     if (rows_list.indexOf(row_int) != -1)
827
        {
829
        {
828
            item_tmp = models_items[row_int];
830
            item_tmp = models_items[row_int];
829
            mdl_str = MainWindow::creatModelString(item_tmp);
831
            mdl_str = MainWindow::creatModelString(item_tmp);
830
            model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(row_int, 2), QVariant(mdl_str));
832
            model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(row_int, 2), QVariant(mdl_str));
831
        }
833
        }
832
834
833
835
834
    }
836
    }
835
837
836
838
837
}
839
}
838
840
839
/*
841
/*
840
    QTreeWidgetItem * item_tmp;
842
    QTreeWidgetItem * item_tmp;
841
    item_tmp = item;
843
    item_tmp = item;
842
    while (item_tmp ){
844
    while (item_tmp ){
843
        item_tmp = item_tmp->parent();
845
        item_tmp = item_tmp->parent();
844
    }
846
    }
845
  */
847
  */
846
    if ((column) == 0 && (model_is_build)) getDatabaseData();
848
    if ((column) == 0 && (model_is_build)) getDatabaseData();
847
849
848
850
849
}
851
}
850
852
851
853
852
void MainWindow::on_treeWidget_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
854
void MainWindow::on_treeWidget_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
853
    int i;
855
    int i;
854
    i++;
856
    i++;
855
    if (root_items_list.indexOf(item) != -1) { // Åñëè âûáðàííûé èòåì ñîäåðæèò íàçâàíèå ìîäåëè
857
    if (root_items_list.indexOf(item) != -1) { // Åñëè âûáðàííûé èòåì ñîäåðæèò íàçâàíèå ìîäåëè
856
        QStringList classesNameList;
858
        QStringList classesNameList;
857
        QStringList classesID_list;
859
        QStringList classesID_list;
858
860
859
        ui->pushButton_9->setEnabled(false);
861
        ui->pushButton_9->setEnabled(false);
860
        ui->pushButton_10->setEnabled(false);
862
        ui->pushButton_10->setEnabled(false);
861
        ui->pushButton_11->setEnabled(false);
863
        ui->pushButton_11->setEnabled(false);
862
        ui->pushButton_12->setEnabled(false);
864
        ui->pushButton_12->setEnabled(false);
863
     //   ui->tableView->reset();
865
     //   ui->tableView->reset();
864
     //   MainWindow::filtr_model->clear();
866
     //   MainWindow::filtr_model->clear();
865
          disconnect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
867
          disconnect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
866
        delete filter_model;
868
        delete filter_model;
-
 
869
867
          filter_model = new QSqlTableModel();
870
        filter_model = new QSqlTableModel();
-
 
871
       /// filter_model = new MyModel();
-
 
872
868
            connect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
873
        connect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
869
        int index;
874
        int index;
870
        classesID_list = class_list_map.keys();
875
        classesID_list = class_list_map.keys();
871
        classesNameList = class_list_map.values();
876
        classesNameList = class_list_map.values();
872
        if (item->childCount()>0) index = classesID_list.indexOf(item->child(0)->text(1)); // åñëè ìîäåëü íå ïóñòàÿ, óçíàåì êîðíåâîé êëàññ
877
        if (item->childCount()>0) index = classesID_list.indexOf(item->child(0)->text(1)); // åñëè ìîäåëü íå ïóñòàÿ, óçíàåì êîðíåâîé êëàññ
873
        else { // åñëè ïóñòàÿ
878
        else { // åñëè ïóñòàÿ
874
        ui->comboBox->setEnabled(true);
879
        ui->comboBox->setEnabled(true);
875
        comboBox_slot_enable = true;
880
        comboBox_slot_enable = true;
876
        return;
881
        return;
877
882
878
        }
883
        }
879
        comboBox_slot_enable = false; // ÷òîáû ñëîò comboBox íå ìåíÿë ñòðîêó ìîäåëè
884
        comboBox_slot_enable = false; // ÷òîáû ñëîò comboBox íå ìåíÿë ñòðîêó ìîäåëè
880
        if (index != -1) ui->comboBox->setCurrentIndex(index);
885
        if (index != -1) ui->comboBox->setCurrentIndex(index);
881
        comboBox_slot_enable = true;
886
        comboBox_slot_enable = true;
882
        ui->comboBox->setEnabled(true);
887
        ui->comboBox->setEnabled(true);
883
888
884
889
885
    }
890
    }
886
  //  if ((rootItem1) == (item) ) ui->comboBox->setEnabled(true);
891
  //  if ((rootItem1) == (item) ) ui->comboBox->setEnabled(true);
887
else // âûáðàííûé èòåì ñîäåðæèò íàçâàíèå êëàññà
892
else // âûáðàííûé èòåì ñîäåðæèò íàçâàíèå êëàññà
888
    {
893
    {
889
        QString class_id;
894
        QString class_id;
890
        QString model_id;
895
        QString model_id;
891
        QString filtr_str;
896
        QString filtr_str;
892
        QString inctance;
897
        QString inctance;
893
        QStringList conditionList;
898
        QStringList conditionList;
894
        class_id = item->text(1);
899
        class_id = item->text(1);
895
        model_id = item->text(6);
900
        model_id = item->text(6);
896
        inctance = MainWindow::getClassInctance(class_id);
901
        inctance = MainWindow::getClassInctance(class_id);
897
902
898
        filtr_str = tr("`Model_ID` = ");
903
        filtr_str = tr("`Model_ID` = ");
899
        filtr_str.append(model_id);
904
        filtr_str.append(model_id);
900
        filtr_str.append(tr(" AND `Class_ID` = "));
905
        filtr_str.append(tr(" AND `Class_ID` = "));
901
        filtr_str.append(class_id);
906
        filtr_str.append(class_id);
902
       // filtr_str.append(tr("`"));
907
       // filtr_str.append(tr("`"));
903
908
904
        disconnect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
909
        disconnect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
905
        delete filter_model;
910
        delete filter_model;
906
//        filtr_model = new MyModel();
911
  ///      filter_model = new MyModel();
907
912
908
        filter_model = new QSqlTableModel();
913
        filter_model = new QSqlTableModel();
909
        connect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
914
        connect(filter_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_filter_model_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
910
        filter_model->setTable(tr("Filters"));
915
        filter_model->setTable(tr("Filters"));
911
        filter_model->setFilter(filtr_str);
916
        filter_model->setFilter(filtr_str);
912
        filter_model->select();
917
        filter_model->select();
913
        ui->tableView_3->setModel(filter_model);
918
        ui->tableView_3->setModel(filter_model);
914
919
915
920
916
        ui->tableView_3->hideColumn(0);
921
        ui->tableView_3->hideColumn(0);
917
        ui->tableView_3->hideColumn(1);
922
        ui->tableView_3->hideColumn(1);
918
        ui->tableView_3->hideColumn(2);
923
        ui->tableView_3->hideColumn(2);
919
924
920
925
921
        filterSpinDelegate.setClassID(class_id);
926
        filterSpinDelegate.setClassID(class_id);
922
        filterSpinDelegate.getItems();
927
        filterSpinDelegate.getItems();
923
        ui->tableView_3->setItemDelegateForColumn(4, &filterSpinDelegate);
928
        ui->tableView_3->setItemDelegateForColumn(4, &filterSpinDelegate);
924
929
925
930
926
        conditionList <<"" << "and" << "or" << "(" << "and (" << "or (";
931
        conditionList <<"" << "and" << "or" << "(" << "and (" << "or (";
927
        filterConditionDelegate.setItems(conditionList);
932
        filterConditionDelegate.setItems(conditionList);
928
        ui->tableView_3->setItemDelegateForColumn(3, &filterConditionDelegate);
933
        ui->tableView_3->setItemDelegateForColumn(3, &filterConditionDelegate);
929
934
930
        conditionList.clear();
935
        conditionList.clear();
931
        conditionList <<"" << "=" << "<" << ">" ;
936
        conditionList <<"" << "=" << "<" << ">" ;
932
        filterConditionDelegate_1.setItems(conditionList);
937
        filterConditionDelegate_1.setItems(conditionList);
933
        ui->tableView_3->setItemDelegateForColumn(5, &filterConditionDelegate_1);
938
        ui->tableView_3->setItemDelegateForColumn(5, &filterConditionDelegate_1);
934
939
935
940
936
941
937
        ui->pushButton_9->setEnabled(true);
942
        ui->pushButton_9->setEnabled(true);
938
        ui->pushButton_10->setEnabled(true);
943
        ui->pushButton_10->setEnabled(true);
939
944
940
        ui->comboBox->setEnabled(false);
945
        ui->comboBox->setEnabled(false);
941
946
942
947
943
    }
948
    }
944
}
949
}
945
950
946
QMap <QString, QString> MainWindow::getFieldsList(QString class_id){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé êëàññà
951
QMap <QString, QString> MainWindow::getFieldsList(QString class_id){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé êëàññà
947
952
948
}
953
}
949
954
950
955
951
void MainWindow::initListModelsTablle(){
956
void MainWindow::initListModelsTablle(){
952
    model_for_ListModelsTable = new QSqlTableModel();
957
    model_for_ListModelsTable = new QSqlTableModel();
953
958
954
    model_for_ListModelsTable->setTable(tr("ListOfModels"));
959
    model_for_ListModelsTable->setTable(tr("ListOfModels"));
955
 //   model_for_ListModelsTable->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
960
 //   model_for_ListModelsTable->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
956
    model_for_ListModelsTable->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
961
    model_for_ListModelsTable->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
957
    ui->tableView_2->setModel(model_for_ListModelsTable);
962
    ui->tableView_2->setModel(model_for_ListModelsTable);
958
963
959
    model_for_ListModelsTable->select();
964
    model_for_ListModelsTable->select();
960
965
961
/*
966
962
    ui->treeWidget->hideColumn(1);
967
    ui->treeWidget->hideColumn(1);
963
    ui->treeWidget->hideColumn(2);
968
    ui->treeWidget->hideColumn(2);
964
    ui->treeWidget->hideColumn(3);
969
    ui->treeWidget->hideColumn(3);
965
    ui->treeWidget->hideColumn(4);
970
    ui->treeWidget->hideColumn(4);
966
//    ui->treeWidget->hideColumn(5);
971
//    ui->treeWidget->hideColumn(5);
967
    ui->treeWidget->hideColumn(6);
972
    ui->treeWidget->hideColumn(6);
968
*/
973
969
    ui->tableView_2->hideColumn(0);
974
    ui->tableView_2->hideColumn(0);
970
    ui->tableView_2->hideColumn(2);
975
    ui->tableView_2->hideColumn(2);
971
    ui->tableView_2->hideColumn(3);
976
    ui->tableView_2->hideColumn(3);
972
    ui->tableView_2->hideColumn(4);
977
    ui->tableView_2->hideColumn(4);
973
978
974
    ui->tableView_2->resizeColumnsToContents();
979
    ui->tableView_2->resizeColumnsToContents();
975
    ui->tableView_2->setAlternatingRowColors(true);
980
    ui->tableView_2->setAlternatingRowColors(true);
976
981
977
    ui->pushButton_7->setEnabled(false);
982
    ui->pushButton_7->setEnabled(false);
978
    ui->pushButton_8->setEnabled(false);
983
    ui->pushButton_8->setEnabled(false);
979
984
980
985
981
}
986
}
982
 
987