Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 215 | Rev 219 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 215 Rev 217
Line 85... Line 85...
85
    connect(model_for_ListModelsTable, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_model_for_ListModelsTable_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
85
    connect(model_for_ListModelsTable, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_model_for_ListModelsTable_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
86
86
87
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
87
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
88
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
88
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
89
89
-
 
90
-
 
91
    ui->pushButton_9->setEnabled(false);
-
 
92
    ui->pushButton_10->setEnabled(false);
-
 
93
    ui->pushButton_11->setEnabled(false);
-
 
94
    ui->pushButton_12->setEnabled(false);
-
 
95
90
   // setFrm.show();
96
   // setFrm.show();
91
97
92
    // treeForm.show();
98
    // treeForm.show();
93
99
94
    connect(ui->getsettingAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(getSetting())); // âûáîð â ãëàâíîé ôîðìå â ìåíþ "Áàçà äàííûõ" ïóíêòà "Ïàðàìåòðû ñîåäèíåíèÿ"
100
    connect(ui->getsettingAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(getSetting())); // âûáîð â ãëàâíîé ôîðìå â ìåíþ "Áàçà äàííûõ" ïóíêòà "Ïàðàìåòðû ñîåäèíåíèÿ"
Line 837... Line 843...
837
    i++;
843
    i++;
838
    if (root_items_list.indexOf(item) != -1) { // Åñëè âûáðàííûé èòåì ñîäåðæèò íàçâàíèå ìîäåëè
844
    if (root_items_list.indexOf(item) != -1) { // Åñëè âûáðàííûé èòåì ñîäåðæèò íàçâàíèå ìîäåëè
839
        QStringList classesNameList;
845
        QStringList classesNameList;
840
        QStringList classesID_list;
846
        QStringList classesID_list;
841
847
-
 
848
        ui->pushButton_9->setEnabled(false);
-
 
849
        ui->pushButton_10->setEnabled(false);
-
 
850
        ui->pushButton_11->setEnabled(false);
-
 
851
        ui->pushButton_12->setEnabled(false);
-
 
852
     //   ui->tableView->reset();
-
 
853
     //   MainWindow::filtr_model->clear();
-
 
854
         delete filtr_model;
-
 
855
          filtr_model = new MyModel();
-
 
856
842
        int index;
857
        int index;
843
        classesID_list = class_list_map.keys();
858
        classesID_list = class_list_map.keys();
844
        classesNameList = class_list_map.values();
859
        classesNameList = class_list_map.values();
845
        if (item->childCount()>0) index = classesID_list.indexOf(item->child(0)->text(1)); // åñëè ìîäåëü íå ïóñòàÿ, óçíàåì êîðíåâîé êëàññ
860
        if (item->childCount()>0) index = classesID_list.indexOf(item->child(0)->text(1)); // åñëè ìîäåëü íå ïóñòàÿ, óçíàåì êîðíåâîé êëàññ
846
        else { // åñëè ïóñòàÿ
861
        else { // åñëè ïóñòàÿ
Line 862... Line 877...
862
        QString class_id;
877
        QString class_id;
863
        QString model_id;
878
        QString model_id;
864
        QString filtr_str;
879
        QString filtr_str;
865
        class_id = item->text(1);
880
        class_id = item->text(1);
866
        model_id = item->text(6);
881
        model_id = item->text(6);
867
        filtr_str = tr("`Model_ID` = `");
882
        filtr_str = tr("`Model_ID` = ");
868
        filtr_str.append(model_id);
883
        filtr_str.append(model_id);
869
        filtr_str.append(tr("` AND `Class_ID` = `"));
884
        filtr_str.append(tr(" AND `Class_ID` = "));
870
        filtr_str.append(class_id);
885
        filtr_str.append(class_id);
871
        filtr_str.append(tr("`"));
886
       // filtr_str.append(tr("`"));
872
887
873
        delete filtr_model;
888
        delete filtr_model;
874
        filtr_model = new MyModel();
889
        filtr_model = new MyModel();
875
890
876
        filtr_model->setTable(tr("Filters"));
891
        filtr_model->setTable(tr("Filters"));
877
        filtr_model->setFilter(filtr_str);
892
        filtr_model->setFilter(filtr_str);
878
        filtr_model->select();
893
        filtr_model->select();
879
        ui->tableView_3->setModel(filtr_model);
894
        ui->tableView_3->setModel(filtr_model);
880
895
-
 
896
        ui->pushButton_9->setEnabled(true);
-
 
897
        ui->pushButton_10->setEnabled(true);
-
 
898
881
        ui->comboBox->setEnabled(false);
899
        ui->comboBox->setEnabled(false);
882
900
883
901
884
    }
902
    }
885
}
903
}