Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 214 | Rev 217 | Go to most recent revision | Only display areas with differences | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 214 Rev 215
1
#include "mainwindow.h"
1
#include "mainwindow.h"
2
#include "ui_mainwindow.h"
2
#include "ui_mainwindow.h"
3
3
4
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
4
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
5
    QMainWindow(parent),
5
    QMainWindow(parent),
6
    ui(new Ui::MainWindow)
6
    ui(new Ui::MainWindow)
7
{
7
{
8
    ui->setupUi(this);
8
    ui->setupUi(this);
9
    ui->centralWidget->setLayout(ui->verticalLayout);
9
    ui->centralWidget->setLayout(ui->verticalLayout);
10
    ui->tab->setLayout(ui->horizontalLayout);
10
    ui->tab->setLayout(ui->horizontalLayout);
11
    ui->tab_2->setLayout(ui->horizontalLayout_3);
11
    ui->tab_2->setLayout(ui->horizontalLayout_3);
12
   // connect( ui->comboBox, SIGNAL(currentIndexChanged(int)), this, SLOT(on_currentIndexChanged(int)));
12
   // connect( ui->comboBox, SIGNAL(currentIndexChanged(int)), this, SLOT(on_currentIndexChanged(int)));
13
    model_is_build = false;
13
    model_is_build = false;
14
   // MainWindow::readModel();
14
   // MainWindow::readModel();
15
15
16
   //QString model_str;
16
   //QString model_str;
17
17
18
18
19
   /*
19
   /*
20
   MainWindow::creatModelString();
20
   MainWindow::creatModelString();
21
   int i;
21
   int i;
22
   i++;
22
   i++;
23
    QFile file_tmp("./temp.txt");
23
    QFile file_tmp("./temp.txt");
24
    bool ok;
24
    bool ok;
25
    ok = file_tmp.open(QIODevice::ReadWrite | QIODevice::Text);
25
    ok = file_tmp.open(QIODevice::ReadWrite | QIODevice::Text);
26
    QTextStream out(&file_tmp);
26
    QTextStream out(&file_tmp);
27
    out << MainWindow::modelString;
27
    out << MainWindow::modelString;
28
    file_tmp.close();
28
    file_tmp.close();
29
*/
29
*/
30
30
31
31
32
32
33
33
34
    ui->treeWidget->setAlternatingRowColors(true);
34
    ui->treeWidget->setAlternatingRowColors(true);
35
    ui->treeWidget_2->setAlternatingRowColors(true);
35
    ui->treeWidget_2->setAlternatingRowColors(true);
36
36
37
    ui->treeWidget->setIconSize(QSize(30,30));
37
    ui->treeWidget->setIconSize(QSize(30,30));
38
    ui->treeWidget->setColumnWidth(0, 400);
38
    ui->treeWidget->setColumnWidth(0, 400);
39
    ui->treeWidget_2->setIconSize(QSize(128,128));
39
    ui->treeWidget_2->setIconSize(QSize(128,128));
40
40
41
    MainWindow::readSettings();
41
    MainWindow::readSettings();
42
42
43
    MainWindow::openDataBase();
43
    MainWindow::openDataBase();
44
44
45
    classesIcons = MainWindow::getClassesIcons(); // ïîëó÷èì èêîíêè äëÿ êëàññîâ
45
    classesIcons = MainWindow::getClassesIcons(); // ïîëó÷èì èêîíêè äëÿ êëàññîâ
46
46
47
    MainWindow::initComboBox();
47
    MainWindow::initComboBox();
48
48
49
//    MainWindow::buildPreviewModel(tr("Ìîÿ ìîäåëü"), tr("11"));
49
//    MainWindow::buildPreviewModel(tr("Ìîÿ ìîäåëü"), tr("11"));
50
50
51
    MainWindow::initListModelsTablle();
51
    MainWindow::initListModelsTablle();
52
52
53
    MainWindow::readModels();
53
    MainWindow::readModels();
54
54
55
 //   MainWindow::creatModelString();
55
 //   MainWindow::creatModelString();
56
    //int i;
56
    //int i;
57
    //i++;
57
    //i++;
58
58
59
    /*
59
    /*
60
    QFile file_tmp("./modelstring.txt");
60
    QFile file_tmp("./modelstring.txt");
61
     bool ok;
61
     bool ok;
62
     file_tmp.remove();
62
     file_tmp.remove();
63
     ok = file_tmp.open(QIODevice::ReadWrite | QIODevice::Text);
63
     ok = file_tmp.open(QIODevice::ReadWrite | QIODevice::Text);
64
     QTextStream out(&file_tmp);
64
     QTextStream out(&file_tmp);
65
     out.setCodec("cp1251");
65
     out.setCodec("cp1251");
66
     out << MainWindow::modelString;
66
     out << MainWindow::modelString;
67
     file_tmp.close();
67
     file_tmp.close();
68
    */
68
    */
69
69
70
70
71
    ui->treeWidget_2->hideColumn(1);
71
    ui->treeWidget_2->hideColumn(1);
72
    ui->treeWidget_2->hideColumn(2);
72
    ui->treeWidget_2->hideColumn(2);
73
    ui->treeWidget_2->hideColumn(3);
73
    ui->treeWidget_2->hideColumn(3);
74
    ui->treeWidget_2->hideColumn(4);
74
    ui->treeWidget_2->hideColumn(4);
75
75
76
76
77
    getDatabaseData();
77
    getDatabaseData();
78
    //// sql_mogel = new QSqlTableModel();
78
    //// sql_mogel = new QSqlTableModel();
79
    sql_mogel = new MyModel();
79
    sql_mogel = new MyModel();
80
    filtr_model = new MyModel();
80
    filtr_model = new MyModel();
81
81
82
82
83
    model_is_build = true;
83
    model_is_build = true;
84
    connect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
84
    connect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
85
    connect(model_for_ListModelsTable, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_model_for_ListModelsTable_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
85
    connect(model_for_ListModelsTable, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_model_for_ListModelsTable_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
86
86
87
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
87
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
88
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
88
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
89
89
90
   // setFrm.show();
90
   // setFrm.show();
91
91
92
    // treeForm.show();
92
    // treeForm.show();
93
93
94
    connect(ui->getsettingAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(getSetting())); // âûáîð â ãëàâíîé ôîðìå â ìåíþ "Áàçà äàííûõ" ïóíêòà "Ïàðàìåòðû ñîåäèíåíèÿ"
94
    connect(ui->getsettingAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(getSetting())); // âûáîð â ãëàâíîé ôîðìå â ìåíþ "Áàçà äàííûõ" ïóíêòà "Ïàðàìåòðû ñîåäèíåíèÿ"
95
    connect(setFrm.pushButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(applySetting()));
95
    connect(setFrm.pushButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(applySetting()));
96
96
97
 //   connect(ui->tableView_2,SIGNAL(activated(QModelIndex)),ui->tableView_2,SLOT(edit(QModelIndex)));
97
 //   connect(ui->tableView_2,SIGNAL(activated(QModelIndex)),ui->tableView_2,SLOT(edit(QModelIndex)));
98
98
99
    picture_delegate = new CPictureDelegate(this);
99
    picture_delegate = new CPictureDelegate(this);
100
    iconDelegate = new IconDelegate(this);
100
    iconDelegate = new IconDelegate(this);
101
    fileDelegate = new FileDelegate(this);
101
    fileDelegate = new FileDelegate(this);
102
102
103
 //   fileForm.show();
103
 //   fileForm.show();
104
104
105
}
105
}
106
106
107
MainWindow::~MainWindow()
107
MainWindow::~MainWindow()
108
{
108
{
109
    delete sql_mogel;
109
    delete sql_mogel;
110
    delete filtr_model;
110
    delete filtr_model;
111
    delete ui;
111
    delete ui;
112
    delete model_for_ListModelsTable;
112
    delete model_for_ListModelsTable;
113
}
113
}
114
114
115
void MainWindow::changeEvent(QEvent *e)
115
void MainWindow::changeEvent(QEvent *e)
116
{
116
{
117
    QMainWindow::changeEvent(e);
117
    QMainWindow::changeEvent(e);
118
    switch (e->type()) {
118
    switch (e->type()) {
119
    case QEvent::LanguageChange:
119
    case QEvent::LanguageChange:
120
        ui->retranslateUi(this);
120
        ui->retranslateUi(this);
121
        break;
121
        break;
122
    default:
122
    default:
123
        break;
123
        break;
124
    }
124
    }
125
}
125
}
126
126
127
127
128
bool MainWindow::readModel(){
128
bool MainWindow::readModel(){
129
    bool result;
129
    bool result;
130
    QString model_str;
130
    QString model_str;
131
    QFile file("modelstring.txt");
131
    QFile file("modelstring.txt");
132
  //  QFile file("model.txt");
132
  //  QFile file("model.txt");
133
   rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
133
   rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
134
    rootItem1->setText(0, tr("Óðîâåíü 1"));
134
    rootItem1->setText(0, tr("Óðîâåíü 1"));
135
   // rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
135
   // rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
136
   // rootItem2->setText(0, tr("óðîâåíü 2"));
136
   // rootItem2->setText(0, tr("óðîâåíü 2"));
137
    rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
137
    rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
138
   // rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
138
   // rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
139
139
140
140
141
141
142
    result = file.open(QIODevice::ReadOnly);
142
    result = file.open(QIODevice::ReadOnly);
143
    if (result) {
143
    if (result) {
144
                     model_str = QString(tr(file.readAll()));
144
                     model_str = QString(tr(file.readAll()));
145
                }
145
                }
146
146
147
    setupModelData(model_str.split(QString("\n")), rootItem1, -1);
147
    setupModelData(model_str.split(QString("\n")), rootItem1, -1, tr("1"));
148
148
149
149
150
    return result;
150
    return result;
151
151
152
}
152
}
153
153
154
154
155
void MainWindow::setupModelData(const QStringList &lines, QTreeWidgetItem *parent, int row)
155
void MainWindow::setupModelData(const QStringList &lines, QTreeWidgetItem *parent, int row, QString model_id)
156
{
156
{
157
    QList<QTreeWidgetItem*> parents;
157
    QList<QTreeWidgetItem*> parents;
158
    QList<int> indentations;
158
    QList<int> indentations;
159
    parents << parent;
159
    parents << parent;
160
    indentations << 0;
160
    indentations << 0;
161
161
162
    int number = 0;
162
    int number = 0;
163
163
164
    while (number < lines.count()) {
164
    while (number < lines.count()) {
165
        int position = 0;
165
        int position = 0;
166
        while (position < lines[number].length()) {
166
        while (position < lines[number].length()) {
167
            if (lines[number].mid(position, 1) != " ")
167
            if (lines[number].mid(position, 1) != " ")
168
                break;
168
                break;
169
            position++;
169
            position++;
170
        }
170
        }
171
171
172
        QString lineData = lines[number].mid(position).trimmed();
172
        QString lineData = lines[number].mid(position).trimmed();
173
173
174
        if (!lineData.isEmpty()) {
174
        if (!lineData.isEmpty()) {
175
            // Read the column data from the rest of the line.
175
            // Read the column data from the rest of the line.
176
            QStringList columnStrings = lineData.split("\t", QString::SkipEmptyParts);
176
            QStringList columnStrings = lineData.split("\t", QString::SkipEmptyParts);
177
            QList<QVariant> columnData;
177
            QList<QVariant> columnData;
178
            for (int column = 0; column < columnStrings.count(); ++column)
178
            for (int column = 0; column < columnStrings.count(); ++column)
179
                columnData << columnStrings[column];
179
                columnData << columnStrings[column];
180
180
181
            if (position > indentations.last()) {
181
            if (position > indentations.last()) {
182
                // The last child of the current parent is now the new parent
182
                // The last child of the current parent is now the new parent
183
                // unless the current parent has no children.
183
                // unless the current parent has no children.
184
184
185
                if (parents.last()->childCount() > 0) {
185
                if (parents.last()->childCount() > 0) {
186
                    parents << parents.last()->child(parents.last()->childCount()-1);
186
                    parents << parents.last()->child(parents.last()->childCount()-1);
187
                    indentations << position;
187
                    indentations << position;
188
                }
188
                }
189
            } else {
189
            } else {
190
                while (position < indentations.last() && parents.count() > 0) {
190
                while (position < indentations.last() && parents.count() > 0) {
191
                    parents.pop_back();
191
                    parents.pop_back();
192
                    indentations.pop_back();
192
                    indentations.pop_back();
193
                }
193
                }
194
            }
194
            }
195
195
196
            // Append a new item to the current parent's list of children.
196
            // Append a new item to the current parent's list of children.
197
          // // //  parents.last()->appendChild(new QTreeWidgetItem(columnData, parents.last()));
197
          // // //  parents.last()->appendChild(new QTreeWidgetItem(columnData, parents.last()));
198
            QTreeWidgetItem* itm_tmp;
198
            QTreeWidgetItem* itm_tmp;
199
            itm_tmp = new QTreeWidgetItem( parents.last());
199
            itm_tmp = new QTreeWidgetItem( parents.last());
200
            itm_tmp->setFlags(Qt::ItemIsEditable | Qt::ItemIsSelectable | Qt::ItemIsEnabled);
200
        //    itm_tmp->setFlags(Qt::ItemIsEditable | Qt::ItemIsSelectable | Qt::ItemIsEnabled);
201
201
202
/*
202
/*
203
            QLineEdit * edit_line;
203
            QLineEdit * edit_line;
204
            edit_line = new QLineEdit(this);
204
            edit_line = new QLineEdit(this);
205
            ui->treeWidget->setItemWidget(itm_tmp, 5, edit_line);
205
            ui->treeWidget->setItemWidget(itm_tmp, 5, edit_line);
206
*/
206
*/
207
//static QStandartDelegate delegate;
207
//static QStandartDelegate delegate;
208
            ui->treeWidget->setItemDelegateForColumn(5, &standart_delegate);
208
            ui->treeWidget->setItemDelegateForColumn(5, &standart_delegate);
209
209
210
210
211
            itm_tmp->setText(0, QString(columnData.at(0).toString()));
211
            itm_tmp->setText(0, QString(columnData.at(0).toString()));
212
            if (columnData.at(1).toString() == "true") {
212
            if (columnData.at(1).toString() == "true") {
213
                                                            itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Checked);
213
                                                            itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Checked);
214
                                                        }
214
                                                        }
215
            else itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Unchecked);
215
            else itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Unchecked);
216
            if (columnData.count()>2)
216
            if (columnData.count()>2)
217
            {
217
            {
218
            QString class_id;
218
            QString class_id;
219
            QPixmap pxmp;
219
            QPixmap pxmp;
220
            QIcon icon;
220
            QIcon icon;
221
            class_id = QString(columnData.at(2).toString());
221
            class_id = QString(columnData.at(2).toString());
222
            pxmp = MainWindow::classesIcons.value(class_id);
222
            pxmp = MainWindow::classesIcons.value(class_id);
223
223
224
           // itm_tmp->setText(1, QString(columnData.at(2).toString())); // id êëàññà
224
           // itm_tmp->setText(1, QString(columnData.at(2).toString())); // id êëàññà
225
            itm_tmp->setText(1, class_id); // id êëàññà
225
            itm_tmp->setText(1, class_id); // id êëàññà
-
 
226
            itm_tmp->setText(6, model_id); // id ìîäåëè
226
            itm_tmp->setText(2, QVariant(number).toString()); // íîìåð ñòðîêè â ôàéëå-ìîäåëè îòîáðàæåíèÿ
227
            itm_tmp->setText(2, QVariant(number).toString()); // íîìåð ñòðîêè â ôàéëå-ìîäåëè îòîáðàæåíèÿ
227
            itm_tmp->setText(3, QVariant(indentations.size()).toString()); // óðîâåíü âëîæåíèÿ
228
            itm_tmp->setText(3, QVariant(indentations.size()).toString()); // óðîâåíü âëîæåíèÿ
228
            itm_tmp->setText(4, QVariant(row).toString()); // íîìåð ñòðîêè â ôàéëå
229
            itm_tmp->setText(4, QVariant(row).toString()); // íîìåð ñòðîêè â ôàéëå
229
230
-
 
231
230
            if (!pxmp.isNull())
232
            if (!pxmp.isNull())
231
                {
233
                {
232
                    icon.addPixmap(pxmp);
234
                    icon.addPixmap(pxmp);
233
                    itm_tmp->setIcon(0, icon);                  
235
                    itm_tmp->setIcon(0, icon);                  
234
                }
236
                }
235
            }
237
            }
236
        }
238
        }
237
239
238
        number++;
240
        number++;
239
    }
241
    }
240
}
242
}
241
243
242
244
243
/*
245
/*
244
void MainWindow::openBase()
246
void MainWindow::openBase()
245
{
247
{
246

248

247
        db = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
249
        db = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
248
        pdb = &db;
250
        pdb = &db;
249
        raportFrm.pdb = &db;
251
        raportFrm.pdb = &db;
250

252

251
        pdb->setHostName(hostName);
253
        pdb->setHostName(hostName);
252
        pdb->setDatabaseName(baseName);
254
        pdb->setDatabaseName(baseName);
253
        pdb->setUserName(userName);
255
        pdb->setUserName(userName);
254
        pdb->setPassword(password);
256
        pdb->setPassword(password);
255
        bool ok = pdb->open();
257
        bool ok = pdb->open();
256
        if (!ok) {
258
        if (!ok) {
257
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
259
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
258
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
260
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
259
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
261
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
260
                                                                                pdb->lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
262
                                                                                pdb->lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
261
                         }
263
                         }
262
        if (ok)
264
        if (ok)
263
        {lineEdit-> insert(tr("Áàçà óñïåøíî îòêðûòà"));
265
        {lineEdit-> insert(tr("Áàçà óñïåøíî îòêðûòà"));
264
        }
266
        }
265
        else {lineEdit-> insert(tr("Áàçà íåäîñòóïíà. Êîä îøèáêè: "));
267
        else {lineEdit-> insert(tr("Áàçà íåäîñòóïíà. Êîä îøèáêè: "));
266
                  lineEdit-> insert(pdb->lastError().text());
268
                  lineEdit-> insert(pdb->lastError().text());
267
                 }
269
                 }
268

270

269

271

270

272

271
        model = new QSqlTableModel(this);
273
        model = new QSqlTableModel(this);
272
        model->setTable(tableName);
274
        model->setTable(tableName);
273

275

274
        model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
276
        model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
275
        model->setSort(0, Qt::AscendingOrder);
277
        model->setSort(0, Qt::AscendingOrder);
276

278

277
        model->select();
279
        model->select();
278

280

279

281

280
        QSqlField field(tr("age"), QVariant::Int);
282
        QSqlField field(tr("age"), QVariant::Int);
281
        field.setValue(QString(tr("123")));
283
        field.setValue(QString(tr("123")));
282

284

283
        bool okey;
285
        bool okey;
284
        int index;
286
        int index;
285
        QSqlRecord record;
287
        QSqlRecord record;
286

288

287

289

288
        tableView->setModel(model);
290
        tableView->setModel(model);
289
        view.setModel(model);
291
        view.setModel(model);
290

292

291

293

292
        tableView->setAlternatingRowColors(true);
294
        tableView->setAlternatingRowColors(true);
293
        view.setAlternatingRowColors(true);
295
        view.setAlternatingRowColors(true);
294

296

295
        tableView->resizeColumnsToContents();
297
        tableView->resizeColumnsToContents();
296

298

297

299

298
        view.resizeColumnsToContents();
300
        view.resizeColumnsToContents();
299

301

300
        tableView->show();
302
        tableView->show();
301

303

302

304

303

305

304
        initTreeWidget();
306
        initTreeWidget();
305
}
307
}
306
*/
308
*/
307
309
308
310
309
QString MainWindow::creatModelString(QTreeWidgetItem* model){
311
QString MainWindow::creatModelString(QTreeWidgetItem* model){
310
312
311
    MainWindow::modelString.clear(); // î÷èùàåì ñòðîêó ìîäåëè
313
    MainWindow::modelString.clear(); // î÷èùàåì ñòðîêó ìîäåëè
312
 //   for (int i =0; i < rootItem1->childCount(); ++i )
314
 //   for (int i =0; i < rootItem1->childCount(); ++i )
313
315
314
    {MainWindow::addChildsString(model, 0);}
316
    {MainWindow::addChildsString(model, 0);}
315
317
316
    return MainWindow::modelString;
318
    return MainWindow::modelString;
317
// {MainWindow::addChildsString(ui->treeWidget, 0);}
319
// {MainWindow::addChildsString(ui->treeWidget, 0);}
318
 /*
320
 /*
319
    int root_item_child_count;
321
    int root_item_child_count;
320
    int i;
322
    int i;
321
    root_item_child_count = rootItem1->childCount();
323
    root_item_child_count = rootItem1->childCount();
322
    i++;
324
    i++;
323
*/
325
*/
324
}
326
}
325
327
326
328
327
void MainWindow::addChildsString(QTreeWidgetItem *parentItem, int level){
329
void MainWindow::addChildsString(QTreeWidgetItem *parentItem, int level){
328
    int child_count;
330
    int child_count;
329
    child_count = parentItem->childCount();
331
    child_count = parentItem->childCount();
330
    for (int i=0; i < child_count; ++i){
332
    for (int i=0; i < child_count; ++i){
331
        for (int m=0; m < level; ++m){
333
        for (int m=0; m < level; ++m){
332
        modelString.append(tr("    ")); // ÷åòûðå ïðîáåëà - ïðèçíàê òîãî, ÷òî ýòî íîâûé óðîâåíü âëîæåíèÿ
334
        modelString.append(tr("    ")); // ÷åòûðå ïðîáåëà - ïðèçíàê òîãî, ÷òî ýòî íîâûé óðîâåíü âëîæåíèÿ
333
    }
335
    }
334
        modelString.append(parentItem->child(i)->text(0)); // â ïåðâîé êîëîíêå - èìÿ êëàññà
336
        modelString.append(parentItem->child(i)->text(0)); // â ïåðâîé êîëîíêå - èìÿ êëàññà
335
        modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
337
        modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
336
        if (parentItem->child(i)->checkState(0) ==  Qt::Checked) {modelString.append(tr("true"));} // åñëè ãàëî÷êà ñòîèò, çàíîñèì "true", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ áóäóò
338
        if (parentItem->child(i)->checkState(0) ==  Qt::Checked) {modelString.append(tr("true"));} // åñëè ãàëî÷êà ñòîèò, çàíîñèì "true", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ áóäóò
337
            else {modelString.append(tr("false"));} // åñëè êëàññ íå âûáðàí - çàíîñèì "false", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ íå áóäóò
339
            else {modelString.append(tr("false"));} // åñëè êëàññ íå âûáðàí - çàíîñèì "false", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ íå áóäóò
338
        modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
340
        modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
339
        modelString.append(parentItem->child(i)->text(1)); // âî âòîðîé êîëîíêå - ID êëàññà
341
        modelString.append(parentItem->child(i)->text(1)); // âî âòîðîé êîëîíêå - ID êëàññà
340
         modelString.append(tr("\n")); // êîíåö ñòðîêè
342
         modelString.append(tr("\n")); // êîíåö ñòðîêè
341
        if (parentItem->child(i)->childCount() > 0) { MainWindow::addChildsString(parentItem->child(i), level+1);}
343
        if (parentItem->child(i)->childCount() > 0) { MainWindow::addChildsString(parentItem->child(i), level+1);}
342
344
343
    }
345
    }
344
int i;
346
int i;
345
i++;
347
i++;
346
}
348
}
347
349
348
350
349
bool MainWindow::openDataBase(){
351
bool MainWindow::openDataBase(){
350
    QString errorString;
352
    QString errorString;
351
    sql = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
353
    sql = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
352
//    sql.setDatabaseName(tr("an_db"));
354
//    sql.setDatabaseName(tr("an_db"));
353
355
354
    // // // sql.setDatabaseName(tr("inventory"));
356
    // // // sql.setDatabaseName(tr("inventory"));
355
357
356
    sql.setDatabaseName(baseName);
358
    sql.setDatabaseName(baseName);
357
359
358
360
359
361
360
    // // // sql.setHostName(tr("localhost"));
362
    // // // sql.setHostName(tr("localhost"));
361
363
362
    sql.setHostName(hostName);
364
    sql.setHostName(hostName);
363
365
364
366
365
    // // // sql.setUserName(tr("an"));
367
    // // // sql.setUserName(tr("an"));
366
368
367
    sql.setUserName(userName);
369
    sql.setUserName(userName);
368
370
369
371
370
372
371
   // // //  sql.setPassword(tr("393939"));
373
   // // //  sql.setPassword(tr("393939"));
372
374
373
375
374
    sql.setPassword(password);
376
    sql.setPassword(password);
375
377
376
378
377
379
378
    bool ok;
380
    bool ok;
379
    ok = sql.open();
381
    ok = sql.open();
380
382
381
    /*
383
    /*
382
    if (!ok) {
384
    if (!ok) {
383
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
385
                                QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
384
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
386
                                                                                this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
385
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
387
                                                                                QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
386
                                                                                sql.lastError().text() );         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
388
                                                                                sql.lastError().text() );         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
387

389

388

390

389
                            }
391
                            }
390

392

391
*/
393
*/
392
    if (!ok) {
394
    if (!ok) {
393
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
395
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
394
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
396
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
395
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
397
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
396
                                                                            sql.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
398
                                                                            sql.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
397
                     }
399
                     }
398
else {
400
else {
399
401
400
        QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
402
        QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
401
                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
403
                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
402
                                                        QObject::tr("Database Connect"),   // Çàãîëîâîê.
404
                                                        QObject::tr("Database Connect"),   // Çàãîëîâîê.
403
                                                        QObject::tr("Ñîåäèíåíèå ñ áàçîé äàííûõ óñïåøíî óñòàíîâëåíî."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
405
                                                        QObject::tr("Ñîåäèíåíèå ñ áàçîé äàííûõ óñïåøíî óñòàíîâëåíî."));         // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
404
406
405
407
406
408
407
409
408
410
409
    }
411
    }
410
412
411
     return ok;
413
     return ok;
412
}
414
}
413
415
414
416
415
bool MainWindow::buildPreviewModel(QString modelName, QString rootClassID){
417
bool MainWindow::buildPreviewModel(QString modelName, QString rootClassID){
416
QSqlQuery q;
418
QSqlQuery q;
417
QString sql_str;
419
QString sql_str;
418
QString field_name_str;
420
QString field_name_str;
419
QString root_class_name;
421
QString root_class_name;
420
//bool ok;
422
//bool ok;
421
//int field_name;
423
//int field_name;
422
424
423
//ui->treeWidget->clear();
425
//ui->treeWidget->clear();
424
426
425
root_class_name = MainWindow::ClassName(rootClassID); // îïðåäåëÿåì èìÿ êëàññà
427
root_class_name = MainWindow::ClassName(rootClassID); // îïðåäåëÿåì èìÿ êëàññà
426
428
427
429
428
rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
430
rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
429
 root_items_list << rootItem1;
431
 root_items_list << rootItem1;
430
 rootItem1->setText(0, modelName);
432
 rootItem1->setText(0, modelName);
431
433
432
 rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
434
 rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
433
 rootItems.append(rootItem1);
435
 rootItems.append(rootItem1);
434
436
435
437
436
438
437
 rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
439
 rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
438
 rootItem2->setText(0, root_class_name);
440
 rootItem2->setText(0, root_class_name);
439
 rootItem2->setText(1, rootClassID);
441
 rootItem2->setText(1, rootClassID);
440
 rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
442
 rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
441
443
442
 addChildsItems(rootItem2, -1);
444
 addChildsItems(rootItem2, -1);
443
445
444
446
445
/*
447
/*
446

448

447
sql_str = tr("select * "
449
sql_str = tr("select * "
448
             " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
450
             " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
449
             );
451
             );
450
sql_str.append(rootClassID);
452
sql_str.append(rootClassID);
451

453

452
sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
454
sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
453

455

454
q.prepare(sql_str);
456
q.prepare(sql_str);
455

457

456
ok = q.exec();
458
ok = q.exec();
457
if (!ok) {
459
if (!ok) {
458
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
460
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
459
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
461
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
460
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
462
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
461
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
463
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
462
                 }
464
                 }
463
field_name = q.record().indexOf(tr("FieldName"));
465
field_name = q.record().indexOf(tr("FieldName"));
464
while(q.next()){
466
while(q.next()){
465

467

466
                field_name_str = q.value(field_name).toString();
468
                field_name_str = q.value(field_name).toString();
467

469

468
                }
470
                }
469

471

470

472

471

473

472

474

473
*/
475
*/
474
476
475
477
476
}
478
}
477
479
478
480
479
bool MainWindow::rebuildPreviewModel(QTreeWidgetItem* root_item, QString rootClassID, int row){
481
bool MainWindow::rebuildPreviewModel(QTreeWidgetItem* root_item, QString rootClassID, int row){
480
QSqlQuery q;
482
QSqlQuery q;
481
QString sql_str;
483
QString sql_str;
482
QString field_name_str;
484
QString field_name_str;
483
QString root_class_name;
485
QString root_class_name;
484
//bool ok;
486
//bool ok;
485
//int field_name;
487
//int field_name;
486
488
487
//ui->treeWidget->clear();
489
//ui->treeWidget->clear();
488
490
489
root_class_name = MainWindow::ClassName(rootClassID); // îïðåäåëÿåì èìÿ êëàññà
491
root_class_name = MainWindow::ClassName(rootClassID); // îïðåäåëÿåì èìÿ êëàññà
490
492
491
493
492
// rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
494
// rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
493
// root_items_list << rootItem1;
495
// root_items_list << rootItem1;
494
// rootItem1->setText(0, modelName);
496
// rootItem1->setText(0, modelName);
495
497
496
// rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
498
// rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
497
// rootItems.append(rootItem1);
499
// rootItems.append(rootItem1);
498
500
499
// root_item->removeChild(root_item->child(0)); // î÷èùàåì ñïèñîê äî÷åðíèõ êëàññîâ
501
// root_item->removeChild(root_item->child(0)); // î÷èùàåì ñïèñîê äî÷åðíèõ êëàññîâ
500
if (root_item->childCount()==0){ // íåò êîðíåâîãî êëàññà, ñîçäàäèì åãî
502
if (root_item->childCount()==0){ // íåò êîðíåâîãî êëàññà, ñîçäàäèì åãî
501
    QTreeWidgetItem* item_tmp;
503
    QTreeWidgetItem* item_tmp;
502
    item_tmp = new QTreeWidgetItem (root_item);
504
    item_tmp = new QTreeWidgetItem (root_item);
503
    item_tmp->setText(4, QVariant(row).toString());
505
    item_tmp->setText(4, QVariant(row).toString());
504
506
505
}
507
}
506
508
507
if (root_item->childCount()==1){ // êîðíåâîé êëàññ åñòü è îí ïóñòîé, î÷èùàòü åãî íå íàäî
509
if (root_item->childCount()==1){ // êîðíåâîé êëàññ åñòü è îí ïóñòîé, î÷èùàòü åãî íå íàäî
508
root_item->child(0)->setText(0, root_class_name);
510
root_item->child(0)->setText(0, root_class_name);
509
root_item->child(0)->setText(1, rootClassID);
511
root_item->child(0)->setText(1, rootClassID);
510
root_item->child(0)->setCheckState(0,Qt::Checked);
512
root_item->child(0)->setCheckState(0,Qt::Checked);
511
root_item->setText(4, QVariant(row).toString());
513
root_item->setText(4, QVariant(row).toString());
512
514
513
}
515
}
514
516
515
517
516
518
517
//delete rootItem2;
519
//delete rootItem2;
518
520
519
521
520
// rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
522
// rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
521
523
522
524
523
525
524
// rootItem2->setText(0, root_class_name);
526
// rootItem2->setText(0, root_class_name);
525
// rootItem2->setText(1, rootClassID);
527
// rootItem2->setText(1, rootClassID);
526
// rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
528
// rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
527
529
528
int child_count = root_item->child(0)->childCount();
530
int child_count = root_item->child(0)->childCount();
529
531
530
532
531
for (int i=0; i < child_count; i++){ // åñëè êîðíåâîé êëàññ åñòü è íå ïóñòîé, î÷èùàåì åãî
533
for (int i=0; i < child_count; i++){ // åñëè êîðíåâîé êëàññ åñòü è íå ïóñòîé, î÷èùàåì åãî
532
    root_item->child(0)->removeChild(root_item->child(0)->child(0));
534
    root_item->child(0)->removeChild(root_item->child(0)->child(0));
533
}
535
}
534
536
535
child_count = root_item->child(0)->childCount();
537
child_count = root_item->child(0)->childCount();
536
addChildsItems(root_item->child(0), row);
538
addChildsItems(root_item->child(0), row);
537
/*
539
/*
538
sql_str = tr("select * "
540
sql_str = tr("select * "
539
             " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
541
             " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
540
             );
542
             );
541
sql_str.append(rootClassID);
543
sql_str.append(rootClassID);
542

544

543
sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
545
sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
544

546

545
q.prepare(sql_str);
547
q.prepare(sql_str);
546

548

547
ok = q.exec();
549
ok = q.exec();
548
if (!ok) {
550
if (!ok) {
549
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
551
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
550
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
552
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
551
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
553
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
552
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
554
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
553
                 }
555
                 }
554
field_name = q.record().indexOf(tr("FieldName"));
556
field_name = q.record().indexOf(tr("FieldName"));
555
while(q.next()){
557
while(q.next()){
556

558

557
                field_name_str = q.value(field_name).toString();
559
                field_name_str = q.value(field_name).toString();
558

560

559
                }
561
                }
560

562

561
*/
563
*/
562
564
563
565
564
}
566
}
565
567
566
568
567
569
568
570
569
QString MainWindow::ClassName(QString class_id){ //âîçâðàùàåò èìÿ êëàññà ïî åãî ID
571
QString MainWindow::ClassName(QString class_id){ //âîçâðàùàåò èìÿ êëàññà ïî åãî ID
570
    QSqlQuery q;
572
    QSqlQuery q;
571
    QString sql_str;
573
    QString sql_str;
572
    QString class_name_str;
574
    QString class_name_str;
573
    bool ok;
575
    bool ok;
574
    int field_class_name;
576
    int field_class_name;
575
577
576
    sql_str = tr("select * "
578
    sql_str = tr("select * "
577
                 " from ListOfClasses where ListOfClasses.ID = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
579
                 " from ListOfClasses where ListOfClasses.ID = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
578
                 );
580
                 );
579
581
580
    sql_str.append(class_id);
582
    sql_str.append(class_id);
581
    sql_str.append(tr("' "));
583
    sql_str.append(tr("' "));
582
584
583
    q.prepare(sql_str);
585
    q.prepare(sql_str);
584
586
585
    ok = q.exec();
587
    ok = q.exec();
586
588
587
589
588
    if (!ok) {
590
    if (!ok) {
589
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
591
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
590
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
592
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
591
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
593
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
592
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
594
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
593
                     }
595
                     }
594
596
595
    field_class_name = q.record().indexOf(tr("ClassName"));
597
    field_class_name = q.record().indexOf(tr("ClassName"));
596
    while(q.next()){
598
    while(q.next()){
597
599
598
                    class_name_str = q.value(field_class_name).toString();
600
                    class_name_str = q.value(field_class_name).toString();
599
601
600
                    }
602
                    }
601
603
602
    return class_name_str;
604
    return class_name_str;
603
605
604
}
606
}
605
607
606
void MainWindow::addChildsItems(QTreeWidgetItem *perent_class_item, int row){ // äîáîâëÿåì ê ýëåìåíòó äåðåâà â êà÷åñòâå äî÷åðíèõ ýëåìåíòîâ âñå êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êëàññ ýëåìåíòà ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
608
void MainWindow::addChildsItems(QTreeWidgetItem *perent_class_item, int row){ // äîáîâëÿåì ê ýëåìåíòó äåðåâà â êà÷åñòâå äî÷åðíèõ ýëåìåíòîâ âñå êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êëàññ ýëåìåíòà ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
607
QStringList chields_list;
609
QStringList chields_list;
608
QString parent_ID;
610
QString parent_ID;
609
QTreeWidgetItem *Item_tmp;
611
QTreeWidgetItem *Item_tmp;
610
parent_ID = perent_class_item->text(1);
612
parent_ID = perent_class_item->text(1);
611
int chields_count, i;
613
int chields_count, i;
612
614
613
chields_list = MainWindow::classChields(parent_ID);
615
chields_list = MainWindow::classChields(parent_ID);
614
if(chields_list.isEmpty()) return;
616
if(chields_list.isEmpty()) return;
615
chields_count = chields_list.size();
617
chields_count = chields_list.size();
616
for (int l = 0; l < chields_count; ++l){
618
for (int l = 0; l < chields_count; ++l){
617
    QString chield_class_name, chield_id;
619
    QString chield_class_name, chield_id;
618
    chield_id = chields_list.at(l);
620
    chield_id = chields_list.at(l);
619
    chield_class_name = MainWindow::ClassName(chield_id);
621
    chield_class_name = MainWindow::ClassName(chield_id);
620
    Item_tmp = new QTreeWidgetItem(perent_class_item);
622
    Item_tmp = new QTreeWidgetItem(perent_class_item);
621
    Item_tmp->setText(0, chield_class_name);
623
    Item_tmp->setText(0, chield_class_name);
622
    Item_tmp->setText(1, chield_id);
624
    Item_tmp->setText(1, chield_id);
623
    Item_tmp->setCheckState(0, Qt::Checked);
625
    Item_tmp->setCheckState(0, Qt::Checked);
624
    Item_tmp->setText(4, QVariant(row).toString());
626
    Item_tmp->setText(4, QVariant(row).toString());
625
    MainWindow::addChildsItems(Item_tmp, row);
627
    MainWindow::addChildsItems(Item_tmp, row);
626
}
628
}
627
629
628
i++;
630
i++;
629
631
630
}
632
}
631
633
632
634
633
/********************************************************
635
/********************************************************
634
* Ôóíêöèÿ âîçâðàùàåò ñïèñîê "äî÷åðíèõ" êëàññîâ
636
* Ôóíêöèÿ âîçâðàùàåò ñïèñîê "äî÷åðíèõ" êëàññîâ
635
*
637
*
636
*
638
*
637
*
639
*
638
********************************************************/
640
********************************************************/
639
641
640
QStringList MainWindow::classChields(QString class_id){
642
QStringList MainWindow::classChields(QString class_id){
641
   // QMap<QString, QString> map;
643
   // QMap<QString, QString> map;
642
   // TClass class_tmp;
644
   // TClass class_tmp;
643
   // QList <TClass> chields_class_list; // ñïèñîê äî÷åðíèõ êëàññîâ
645
   // QList <TClass> chields_class_list; // ñïèñîê äî÷åðíèõ êëàññîâ
644
    QStringList result;
646
    QStringList result;
645
    QSqlQuery q;
647
    QSqlQuery q;
646
    QString sql_str;
648
    QString sql_str;
647
    QString classIdentifer_str; // â ýòîì ïîëå ëåæèò èäåíòèôèêàòîð êëàññà-êîíòåéíåðà
649
    QString classIdentifer_str; // â ýòîì ïîëå ëåæèò èäåíòèôèêàòîð êëàññà-êîíòåéíåðà
648
    QString field_id_str;
650
    QString field_id_str;
649
    bool ok;
651
    bool ok;
650
    int field_classIdentifer;
652
    int field_classIdentifer;
651
    sql_str = tr("select * "
653
    sql_str = tr("select * "
652
                 " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
654
                 " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
653
                 );
655
                 );
654
    sql_str.append(class_id);
656
    sql_str.append(class_id);
655
657
656
    sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
658
    sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
657
659
658
    q.prepare(sql_str);
660
    q.prepare(sql_str);
659
661
660
    ok = q.exec();
662
    ok = q.exec();
661
    if (!ok) {
663
    if (!ok) {
662
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
664
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
663
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
665
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
664
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
666
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
665
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
667
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
666
                     }
668
                     }
667
    field_classIdentifer = q.record().indexOf(tr("ClassIdentifer"));
669
    field_classIdentifer = q.record().indexOf(tr("ClassIdentifer"));
668
      while(q.next()){
670
      while(q.next()){
669
671
670
                    classIdentifer_str = q.value(field_classIdentifer).toString();
672
                    classIdentifer_str = q.value(field_classIdentifer).toString();
671
                    result.append(classIdentifer_str);
673
                    result.append(classIdentifer_str);
672
                    }
674
                    }
673
675
674
    return result;
676
    return result;
675
677
676
  }
678
  }
677
679
678
680
679
QMap <QString, QString> MainWindow::getClassList(){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê êëàññîâ
681
QMap <QString, QString> MainWindow::getClassList(){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê êëàññîâ
680
QMap <QString, QString> result_map;
682
QMap <QString, QString> result_map;
681
QSqlQuery q;
683
QSqlQuery q;
682
QString sql_str;
684
QString sql_str;
683
QString class_name_str, class_id_str;
685
QString class_name_str, class_id_str;
684
686
685
int field_class_id, field_class_name;
687
int field_class_id, field_class_name;
686
bool ok;
688
bool ok;
687
sql_str = tr("select * "
689
sql_str = tr("select * "
688
             " from ListOfClasses "       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
690
             " from ListOfClasses "       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
689
             );
691
             );
690
 q.prepare(sql_str);
692
 q.prepare(sql_str);
691
 ok = q.exec();
693
 ok = q.exec();
692
 if (!ok) {
694
 if (!ok) {
693
                         QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
695
                         QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
694
                                                                         this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
696
                                                                         this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
695
                                                                         QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
697
                                                                         QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
696
                                                                         q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
698
                                                                         q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
697
                         return result_map; // åñëè îøèáêà - âîçâðàùàåì ïóñòîé ñïèñîê
699
                         return result_map; // åñëè îøèáêà - âîçâðàùàåì ïóñòîé ñïèñîê
698
                  }
700
                  }
699
field_class_id = q.record().indexOf(tr("ID"));
701
field_class_id = q.record().indexOf(tr("ID"));
700
field_class_name = q.record().indexOf(tr("ClassName"));
702
field_class_name = q.record().indexOf(tr("ClassName"));
701
703
702
while(q.next()){
704
while(q.next()){
703
705
704
                class_name_str = q.value(field_class_name).toString();
706
                class_name_str = q.value(field_class_name).toString();
705
                class_id_str = q.value(field_class_id).toString();
707
                class_id_str = q.value(field_class_id).toString();
706
                result_map[class_id_str] = class_name_str;
708
                result_map[class_id_str] = class_name_str;
707
                }
709
                }
708
 return result_map;
710
 return result_map;
709
}
711
}
710
712
711
713
712
714
713
715
714
716
715
void MainWindow::initComboBox(){
717
void MainWindow::initComboBox(){
716
718
717
719
718
    QStringList classesNameList;
720
    QStringList classesNameList;
719
    QStringList classesID_list;
721
    QStringList classesID_list;
720
    QStringList tmp_stringList;
722
    QStringList tmp_stringList;
721
723
722
724
723
725
724
    QString tmp_str;
726
    QString tmp_str;
725
727
726
    class_list_map = MainWindow::getClassList();
728
    class_list_map = MainWindow::getClassList();
727
    classesID_list = class_list_map.keys();
729
    classesID_list = class_list_map.keys();
728
    classesNameList = class_list_map.values();
730
    classesNameList = class_list_map.values();
729
    QMapIterator<QString, QString> interator(class_list_map);
731
    QMapIterator<QString, QString> interator(class_list_map);
730
//    ui->comboBox->addItems(classesID_list);
732
//    ui->comboBox->addItems(classesID_list);
731
  //  ui->comboBox->addItems(classesNameList);
733
  //  ui->comboBox->addItems(classesNameList);
732
    while (interator.hasNext()) {
734
    while (interator.hasNext()) {
733
         interator.next();
735
         interator.next();
734
         tmp_str =  interator.value();
736
         tmp_str =  interator.value();
735
         tmp_str.append(tr(" \t(ID="));
737
         tmp_str.append(tr(" \t(ID="));
736
         tmp_str.append(interator.key());
738
         tmp_str.append(interator.key());
737
         tmp_str.append(tr(")"));
739
         tmp_str.append(tr(")"));
738
         tmp_stringList << tmp_str;
740
         tmp_stringList << tmp_str;
739
741
740
     }
742
     }
741
//    int count = ui->comboBox->count();
743
//    int count = ui->comboBox->count();
742
744
743
    ui->comboBox->clear();
745
    ui->comboBox->clear();
744
    ui->comboBox->addItems(tmp_stringList);
746
    ui->comboBox->addItems(tmp_stringList);
745
747
746
748
747
}
749
}
748
750
749
751
750
void MainWindow::on_comboBox_currentIndexChanged( int index ){
752
void MainWindow::on_comboBox_currentIndexChanged( int index ){
751
QStringList classesNameList;
753
QStringList classesNameList;
752
QStringList classesID_list;
754
QStringList classesID_list;
753
QString ID_str;
755
QString ID_str;
754
if (index == -1) return;
756
if (index == -1) return;
755
if (!comboBox_slot_enable) return; // èíäåêñ ïîìåíÿëà ïðîãðàììà, îí íå áûë èçìåíåí âðó÷íóþ, âûõîäèì
757
if (!comboBox_slot_enable) return; // èíäåêñ ïîìåíÿëà ïðîãðàììà, îí íå áûë èçìåíåí âðó÷íóþ, âûõîäèì
756
int row;
758
int row;
757
759
758
classesID_list = class_list_map.keys();
760
classesID_list = class_list_map.keys();
759
classesNameList = class_list_map.values();
761
classesNameList = class_list_map.values();
760
ID_str =  classesID_list[index];
762
ID_str =  classesID_list[index];
761
ui->label->setText(ID_str);
763
ui->label->setText(ID_str);
762
if (root_items_list.indexOf(ui->treeWidget->currentItem()) != -1)
764
if (root_items_list.indexOf(ui->treeWidget->currentItem()) != -1)
763
{
765
{
764
    row = QVariant(ui->treeWidget->currentItem()->text(4)).toInt();
766
    row = QVariant(ui->treeWidget->currentItem()->text(4)).toInt();
765
    model_is_build = false; // ÷òîáû íå âûçûâàëîñü ñîáûòèå on_treeWidget_itemChanged
767
    model_is_build = false; // ÷òîáû íå âûçûâàëîñü ñîáûòèå on_treeWidget_itemChanged
766
    rebuildPreviewModel(ui->treeWidget->currentItem(), ID_str, row);
768
    rebuildPreviewModel(ui->treeWidget->currentItem(), ID_str, row);
767
    model_is_build = true; // òåïåðü ïóñòü âûçûâàåòñÿ
769
    model_is_build = true; // òåïåðü ïóñòü âûçûâàåòñÿ
768
    QString mdl_str = MainWindow::creatModelString(ui->treeWidget->currentItem()); //
770
    QString mdl_str = MainWindow::creatModelString(ui->treeWidget->currentItem()); //
769
    model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(row, 2), QVariant(mdl_str));
771
    model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(row, 2), QVariant(mdl_str));
770
}
772
}
771
    getDatabaseData();
773
    getDatabaseData();
772
774
773
775
774
}
776
}
775
777
776
void MainWindow::on_treeWidget_itemChanged ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
778
void MainWindow::on_treeWidget_itemChanged ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
777
    int i;
779
    int i;
778
    i++;
780
    i++;
779
    QTreeWidgetItem * item_tmp;
781
    QTreeWidgetItem * item_tmp;
780
    QString mdl_str;
782
    QString mdl_str;
781
    QString row; // íîìåð ñòðîêè â òàáëèöå ìîäåëåé, ñîîòâåòñòâóþùèé èçìåíåííîé ìîäåëå
783
    QString row; // íîìåð ñòðîêè â òàáëèöå ìîäåëåé, ñîîòâåòñòâóþùèé èçìåíåííîé ìîäåëå
782
    QList <QTreeWidgetItem *> mdl_itm_list;
784
    QList <QTreeWidgetItem *> mdl_itm_list;
783
    QList <int> rows_list;
785
    QList <int> rows_list;
784
786
785
787
786
    if ((column) == 0 && (model_is_build)) {
788
    if ((column) == 0 && (model_is_build)) {
787
    // if (!model_is_build) return; // ìîäåëü åù¸ íå ïîñòðîåíà
789
    // if (!model_is_build) return; // ìîäåëü åù¸ íå ïîñòðîåíà
788
790
789
    mdl_itm_list = models_items.values();
791
    mdl_itm_list = models_items.values();
790
    rows_list =  models_items.keys();
792
    rows_list =  models_items.keys();
791
    row= item->text(4);
793
    row= item->text(4);
792
794
793
795
794
    if ( mdl_itm_list.indexOf(item) != -1){ // èçìåí¸í êîðíåâîé èòåì (ñàìà ìîäåëü)
796
    if ( mdl_itm_list.indexOf(item) != -1){ // èçìåí¸í êîðíåâîé èòåì (ñàìà ìîäåëü)
795
        if (item->checkState(0)) model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(QVariant(row).toInt(), 3), QVariant(1));
797
        if (item->checkState(0)) model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(QVariant(row).toInt(), 3), QVariant(1));
796
        else model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(QVariant(row).toInt(), 3), QVariant(0));
798
        else model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(QVariant(row).toInt(), 3), QVariant(0));
797
        }
799
        }
798
800
799
801
800
802
801
803
802
    if (!row.isEmpty()){
804
    if (!row.isEmpty()){
803
805
804
806
805
        int row_int;
807
        int row_int;
806
    row_int = QVariant(row).toInt();
808
    row_int = QVariant(row).toInt();
807
     if (rows_list.indexOf(row_int) != -1)
809
     if (rows_list.indexOf(row_int) != -1)
808
        {
810
        {
809
            item_tmp = models_items[row_int];
811
            item_tmp = models_items[row_int];
810
            mdl_str = MainWindow::creatModelString(item_tmp);
812
            mdl_str = MainWindow::creatModelString(item_tmp);
811
            model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(row_int, 2), QVariant(mdl_str));
813
            model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(row_int, 2), QVariant(mdl_str));
812
        }
814
        }
813
815
814
816
815
    }
817
    }
816
818
817
819
818
}
820
}
819
821
820
/*
822
/*
821
    QTreeWidgetItem * item_tmp;
823
    QTreeWidgetItem * item_tmp;
822
    item_tmp = item;
824
    item_tmp = item;
823
    while (item_tmp ){
825
    while (item_tmp ){
824
        item_tmp = item_tmp->parent();
826
        item_tmp = item_tmp->parent();
825
    }
827
    }
826
  */
828
  */
827
    if ((column) == 0 && (model_is_build)) getDatabaseData();
829
    if ((column) == 0 && (model_is_build)) getDatabaseData();
828
830
829
831
830
}
832
}
831
833
832
834
833
void MainWindow::on_treeWidget_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
835
void MainWindow::on_treeWidget_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
834
    int i;
836
    int i;
835
    i++;
837
    i++;
836
    if (root_items_list.indexOf(item) != -1) { // Åñëè âûáðàííûé èòåì ñîäåðæèò íàçâàíèå ìîäåëè
838
    if (root_items_list.indexOf(item) != -1) { // Åñëè âûáðàííûé èòåì ñîäåðæèò íàçâàíèå ìîäåëè
837
        QStringList classesNameList;
839
        QStringList classesNameList;
838
        QStringList classesID_list;
840
        QStringList classesID_list;
839
841
840
        int index;
842
        int index;
841
        classesID_list = class_list_map.keys();
843
        classesID_list = class_list_map.keys();
842
        classesNameList = class_list_map.values();
844
        classesNameList = class_list_map.values();
843
        if (item->childCount()>0) index = classesID_list.indexOf(item->child(0)->text(1)); // åñëè ìîäåëü íå ïóñòàÿ, óçíàåì êîðíåâîé êëàññ
845
        if (item->childCount()>0) index = classesID_list.indexOf(item->child(0)->text(1)); // åñëè ìîäåëü íå ïóñòàÿ, óçíàåì êîðíåâîé êëàññ
844
        else { // åñëè ïóñòàÿ
846
        else { // åñëè ïóñòàÿ
845
        ui->comboBox->setEnabled(true);
847
        ui->comboBox->setEnabled(true);
846
        comboBox_slot_enable = true;
848
        comboBox_slot_enable = true;
847
        return;
849
        return;
848
850
849
        }
851
        }
850
        comboBox_slot_enable = false; // ÷òîáû ñëîò comboBox íå ìåíÿë ñòðîêó ìîäåëè
852
        comboBox_slot_enable = false; // ÷òîáû ñëîò comboBox íå ìåíÿë ñòðîêó ìîäåëè
851
        if (index != -1) ui->comboBox->setCurrentIndex(index);
853
        if (index != -1) ui->comboBox->setCurrentIndex(index);
852
        comboBox_slot_enable = true;
854
        comboBox_slot_enable = true;
853
        ui->comboBox->setEnabled(true);
855
        ui->comboBox->setEnabled(true);
854
856
855
857
856
    }
858
    }
857
  //  if ((rootItem1) == (item) ) ui->comboBox->setEnabled(true);
859
  //  if ((rootItem1) == (item) ) ui->comboBox->setEnabled(true);
858
else // âûáðàííûé èòåì ñîäåðæèò íàçâàíèå êëàññà
860
else // âûáðàííûé èòåì ñîäåðæèò íàçâàíèå êëàññà
859
    {
861
    {
-
 
862
        QString class_id;
-
 
863
        QString model_id;
-
 
864
        QString filtr_str;
-
 
865
        class_id = item->text(1);
-
 
866
        model_id = item->text(6);
-
 
867
        filtr_str = tr("`Model_ID` = `");
-
 
868
        filtr_str.append(model_id);
-
 
869
        filtr_str.append(tr("` AND `Class_ID` = `"));
-
 
870
        filtr_str.append(class_id);
-
 
871
        filtr_str.append(tr("`"));
-
 
872
-
 
873
        delete filtr_model;
-
 
874
        filtr_model = new MyModel();
-
 
875
-
 
876
        filtr_model->setTable(tr("Filters"));
-
 
877
        filtr_model->setFilter(filtr_str);
-
 
878
        filtr_model->select();
-
 
879
        ui->tableView_3->setModel(filtr_model);
-
 
880
860
        ( ui->comboBox->setEnabled(false));
881
        ui->comboBox->setEnabled(false);
-
 
882
-
 
883
861
    }
884
    }
862
}
885
}
863
886
864
QMap <QString, QString> MainWindow::getFieldsList(QString class_id){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé êëàññà
887
QMap <QString, QString> MainWindow::getFieldsList(QString class_id){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé êëàññà
865
888
866
}
889
}
867
890
868
891
869
void MainWindow::initListModelsTablle(){
892
void MainWindow::initListModelsTablle(){
870
    model_for_ListModelsTable = new QSqlTableModel();
893
    model_for_ListModelsTable = new QSqlTableModel();
871
894
872
    model_for_ListModelsTable->setTable(tr("ListOfModels"));
895
    model_for_ListModelsTable->setTable(tr("ListOfModels"));
873
 //   model_for_ListModelsTable->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
896
 //   model_for_ListModelsTable->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
874
    model_for_ListModelsTable->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
897
    model_for_ListModelsTable->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
875
    ui->tableView_2->setModel(model_for_ListModelsTable);
898
    ui->tableView_2->setModel(model_for_ListModelsTable);
876
899
877
    model_for_ListModelsTable->select();
900
    model_for_ListModelsTable->select();
878
901
879
    /*
902
880
    ui->treeWidget->hideColumn(1);
903
    ui->treeWidget->hideColumn(1);
881
    ui->treeWidget->hideColumn(2);
904
    ui->treeWidget->hideColumn(2);
882
    ui->treeWidget->hideColumn(3);
905
    ui->treeWidget->hideColumn(3);
883
    ui->treeWidget->hideColumn(4);
906
    ui->treeWidget->hideColumn(4);
-
 
907
    ui->treeWidget->hideColumn(5);
884
    */
908
    ui->treeWidget->hideColumn(6);
885
909
886
    ui->tableView_2->hideColumn(0);
910
    ui->tableView_2->hideColumn(0);
887
    ui->tableView_2->hideColumn(2);
911
    ui->tableView_2->hideColumn(2);
888
    ui->tableView_2->hideColumn(3);
912
    ui->tableView_2->hideColumn(3);
889
    ui->tableView_2->hideColumn(4);
913
    ui->tableView_2->hideColumn(4);
890
914
891
    ui->tableView_2->resizeColumnsToContents();
915
    ui->tableView_2->resizeColumnsToContents();
892
    ui->tableView_2->setAlternatingRowColors(true);
916
    ui->tableView_2->setAlternatingRowColors(true);
893
917
894
    ui->pushButton_7->setEnabled(false);
918
    ui->pushButton_7->setEnabled(false);
895
    ui->pushButton_8->setEnabled(false);
919
    ui->pushButton_8->setEnabled(false);
896
920
897
921
898
}
922
}
899
 
923