Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 211 | Rev 214 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 211 Rev 212
Line 75... Line 75...
75
75
76
76
77
    getDatabaseData();
77
    getDatabaseData();
78
    //// sql_mogel = new QSqlTableModel();
78
    //// sql_mogel = new QSqlTableModel();
79
    sql_mogel = new MyModel();
79
    sql_mogel = new MyModel();
-
 
80
    filtr_model = new MyModel();
80
81
81
82
82
    model_is_build = true;
83
    model_is_build = true;
83
    connect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
84
    connect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
84
    connect(model_for_ListModelsTable, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_model_for_ListModelsTable_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
85
    connect(model_for_ListModelsTable, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_model_for_ListModelsTable_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
85
86
86
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
87
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
87
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
88
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
88
89
89
   // setFrm.show();
90
   // setFrm.show();
-
 
91
90
    treeForm.show();
92
    // treeForm.show();
91
93
92
    connect(ui->getsettingAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(getSetting())); // âûáîð â ãëàâíîé ôîðìå â ìåíþ "Áàçà äàííûõ" ïóíêòà "Ïàðàìåòðû ñîåäèíåíèÿ"
94
    connect(ui->getsettingAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(getSetting())); // âûáîð â ãëàâíîé ôîðìå â ìåíþ "Áàçà äàííûõ" ïóíêòà "Ïàðàìåòðû ñîåäèíåíèÿ"
93
    connect(setFrm.pushButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(applySetting()));
95
    connect(setFrm.pushButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(applySetting()));
94
96
95
 //   connect(ui->tableView_2,SIGNAL(activated(QModelIndex)),ui->tableView_2,SLOT(edit(QModelIndex)));
97
 //   connect(ui->tableView_2,SIGNAL(activated(QModelIndex)),ui->tableView_2,SLOT(edit(QModelIndex)));
Line 103... Line 105...
103
}
105
}
104
106
105
MainWindow::~MainWindow()
107
MainWindow::~MainWindow()
106
{
108
{
107
    delete sql_mogel;
109
    delete sql_mogel;
-
 
110
    delete filtr_model;
108
    delete ui;
111
    delete ui;
109
    delete model_for_ListModelsTable;
112
    delete model_for_ListModelsTable;
110
}
113
}
111
114
112
void MainWindow::changeEvent(QEvent *e)
115
void MainWindow::changeEvent(QEvent *e)