Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 173 | Rev 175 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 173 Rev 174
Line 22... Line 22...
22
    ok = file_tmp.open(QIODevice::ReadWrite | QIODevice::Text);
22
    ok = file_tmp.open(QIODevice::ReadWrite | QIODevice::Text);
23
    QTextStream out(&file_tmp);
23
    QTextStream out(&file_tmp);
24
    out << MainWindow::modelString;
24
    out << MainWindow::modelString;
25
    file_tmp.close();
25
    file_tmp.close();
26
*/
26
*/
-
 
27
-
 
28
-
 
29
-
 
30
27
    ui->treeWidget->setAlternatingRowColors(true);
31
    ui->treeWidget->setAlternatingRowColors(true);
28
    ui->treeWidget_2->setAlternatingRowColors(true);
32
    ui->treeWidget_2->setAlternatingRowColors(true);
29
33
30
34
31
    MainWindow::readSettings();
35
    MainWindow::readSettings();
32
36
33
    MainWindow::openDataBase();
37
    MainWindow::openDataBase();
34
38
-
 
39
    classesIcons = MainWindow::getClassesIcons(); // ïîëó÷èì èêîíêè äëÿ êëàññîâ
-
 
40
35
    MainWindow::initComboBox();
41
    MainWindow::initComboBox();
36
42
37
//    MainWindow::buildPreviewModel(tr("Ìîÿ ìîäåëü"), tr("11"));
43
//    MainWindow::buildPreviewModel(tr("Ìîÿ ìîäåëü"), tr("11"));
38
44
39
    MainWindow::initListModelsTablle();
45
    MainWindow::initListModelsTablle();
Line 184... Line 190...
184
                                                        }
190
                                                        }
185
            else itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Unchecked);
191
            else itm_tmp->setCheckState(0,Qt::Unchecked);
186
            if (columnData.count()>2)
192
            if (columnData.count()>2)
187
            {
193
            {
188
            QString class_id;
194
            QString class_id;
-
 
195
            QPixmap pxmp;
-
 
196
            QIcon icon;
189
            class_id = QString(columnData.at(2).toString());
197
            class_id = QString(columnData.at(2).toString());
-
 
198
            pxmp = MainWindow::classesIcons.value(class_id);
-
 
199
190
           // itm_tmp->setText(1, QString(columnData.at(2).toString())); // id êëàññà
200
           // itm_tmp->setText(1, QString(columnData.at(2).toString())); // id êëàññà
191
            itm_tmp->setText(1, class_id); // id êëàññà
201
            itm_tmp->setText(1, class_id); // id êëàññà
192
            itm_tmp->setText(2, QVariant(number).toString()); // íîìåð ñòðîêè â ôàéëå-ìîäåëè îòîáðàæåíèÿ
202
            itm_tmp->setText(2, QVariant(number).toString()); // íîìåð ñòðîêè â ôàéëå-ìîäåëè îòîáðàæåíèÿ
193
            itm_tmp->setText(3, QVariant(indentations.size()).toString()); // óðîâåíü âëîæåíèÿ
203
            itm_tmp->setText(3, QVariant(indentations.size()).toString()); // óðîâåíü âëîæåíèÿ
194
            itm_tmp->setText(4, QVariant(row).toString()); // íîìåð ñòðîêè â ôàéëå
204
            itm_tmp->setText(4, QVariant(row).toString()); // íîìåð ñòðîêè â ôàéëå
-
 
205
-
 
206
            if (!pxmp.isNull())
-
 
207
                {
-
 
208
                    icon.addPixmap(pxmp);
-
 
209
                    itm_tmp->setIcon(0, icon);
-
 
210
                }
195
            }
211
            }
196
        }
212
        }
197
213
198
        number++;
214
        number++;
199
    }
215
    }