Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 151 | Rev 158 | Go to most recent revision | Show entire file | Regard whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 151 Rev 152
Line 705... Line 705...
705
void MainWindow::on_comboBox_currentIndexChanged( int index ){
705
void MainWindow::on_comboBox_currentIndexChanged( int index ){
706
QStringList classesNameList;
706
QStringList classesNameList;
707
QStringList classesID_list;
707
QStringList classesID_list;
708
QString ID_str;
708
QString ID_str;
709
if (index == -1) return;
709
if (index == -1) return;
-
 
710
if (!comboBox_slot_enable) return; // èíäåêñ ïîìåíÿëà ïðîãðàììà, îí íå áûë èçìåíåí âðó÷íóþ, âûõîäèì
710
int row;
711
int row;
711
712
712
classesID_list = class_list_map.keys();
713
classesID_list = class_list_map.keys();
713
classesNameList = class_list_map.values();
714
classesNameList = class_list_map.values();
714
ID_str =  classesID_list[index];
715
ID_str =  classesID_list[index];
Line 798... Line 799...
798
        else { // åñëè ïóñòàÿ
799
        else { // åñëè ïóñòàÿ
799
        ui->comboBox->setEnabled(true);
800
        ui->comboBox->setEnabled(true);
800
        return;
801
        return;
801
802
802
        }
803
        }
-
 
804
        comboBox_slot_enable = false; // ÷òîáû ñëîò comboBox íå ìåíÿë ñòðîêó ìîäåëè
803
        if (index != -1) ui->comboBox->setCurrentIndex(index);
805
        if (index != -1) ui->comboBox->setCurrentIndex(index);
804
-
 
-
 
806
        comboBox_slot_enable = true;
805
        ui->comboBox->setEnabled(true);
807
        ui->comboBox->setEnabled(true);
806
808
807
809
808
    }
810
    }
809
  //  if ((rootItem1) == (item) ) ui->comboBox->setEnabled(true);
811
  //  if ((rootItem1) == (item) ) ui->comboBox->setEnabled(true);