Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 147 | Rev 149 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 147 Rev 148
Line 725... Line 725...
725
    int i;
725
    int i;
726
    i++;
726
    i++;
727
    QTreeWidgetItem * item_tmp;
727
    QTreeWidgetItem * item_tmp;
728
    QString mdl_str;
728
    QString mdl_str;
729
    QString row; // íîìåð ñòðîêè â òàáëèöå ìîäåëåé, ñîîòâåòñòâóþùèé èçìåíåííîé ìîäåëå
729
    QString row; // íîìåð ñòðîêè â òàáëèöå ìîäåëåé, ñîîòâåòñòâóþùèé èçìåíåííîé ìîäåëå
-
 
730
    QList <QTreeWidgetItem *> mdl_itm_list;
730
    QList <int> rows_list;
731
    QList <int> rows_list;
731
732
732
733
733
    if ((column) == 0 && (model_is_build)) {
734
    if ((column) == 0 && (model_is_build)) {
734
    // if (!model_is_build) return; // ìîäåëü åù¸ íå ïîñòðîåíà
735
    // if (!model_is_build) return; // ìîäåëü åù¸ íå ïîñòðîåíà
735
    rows_list =  models_items.keys();
-
 
736
736
-
 
737
    mdl_itm_list = models_items.values();
-
 
738
    rows_list =  models_items.keys();
737
    row= item->text(4);
739
    row= item->text(4);
-
 
740
-
 
741
-
 
742
    if ( mdl_itm_list.indexOf(item) != -1){ // èçìåí¸í êîðíåâîé èòåì (ñàìà ìîäåëü)
-
 
743
        if (item->checkState(0)) model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(QVariant(row).toInt(), 3), QVariant(1));
-
 
744
        else model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(QVariant(row).toInt(), 3), QVariant(0));
-
 
745
        }
-
 
746
-
 
747
-
 
748
-
 
749
738
    if (!row.isEmpty()){
750
    if (!row.isEmpty()){
739
751
740
752
741
        int row_int;
753
        int row_int;
742
    row_int = QVariant(row).toInt();
754
    row_int = QVariant(row).toInt();