Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 106 | Rev 108 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 106 Rev 107
Line 337... Line 337...
337
337
338
338
339
}
339
}
340
340
341
341
-
 
342
bool MainWindow::rebuildPreviewModel(QTreeWidgetItem* root_item, QString rootClassID){
-
 
343
QSqlQuery q;
-
 
344
QString sql_str;
-
 
345
QString field_name_str;
-
 
346
QString root_class_name;
-
 
347
bool ok;
-
 
348
int field_name;
-
 
349
-
 
350
//ui->treeWidget->clear();
-
 
351
-
 
352
root_class_name = MainWindow::ClassName(rootClassID); // îïðåäåëÿåì èìÿ êëàññà
-
 
353
-
 
354
-
 
355
// rootItem1 = new  QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
-
 
356
// root_items_list << rootItem1;
-
 
357
// rootItem1->setText(0, modelName);
-
 
358
-
 
359
// rootItem1->setCheckState(0,Qt::Checked);
-
 
360
// rootItems.append(rootItem1);
-
 
361
-
 
362
// root_item->removeChild(root_item->child(0)); // î÷èùàåì ñïèñîê äî÷åðíèõ êëàññîâ
-
 
363
if (root_item->childCount()==1){
-
 
364
root_item->child(0)->setText(0, root_class_name);
-
 
365
root_item->child(0)->setText(1, rootClassID);
-
 
366
root_item->child(0)->setCheckState(0,Qt::Checked);}
-
 
367
-
 
368
//delete rootItem2;
-
 
369
-
 
370
-
 
371
// rootItem2 = new  QTreeWidgetItem(rootItem1);
-
 
372
-
 
373
-
 
374
-
 
375
// rootItem2->setText(0, root_class_name);
-
 
376
// rootItem2->setText(1, rootClassID);
-
 
377
// rootItem2->setCheckState(0,Qt::Checked);
-
 
378
-
 
379
int child_count = root_item->child(0)->childCount();
-
 
380
-
 
381
-
 
382
-
 
383
for (int i=0; i < child_count; i++){
-
 
384
    root_item->child(0)->removeChild(root_item->child(0)->child(0));
-
 
385
}
-
 
386
-
 
387
child_count = root_item->child(0)->childCount();
-
 
388
addChildsItems(root_item->child(0));
-
 
389
/*
-
 
390
sql_str = tr("select * "
-
 
391
             " from DescriptionOfClasses where  DescriptionOfClasses.DefaultValue = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
-
 
392
             );
-
 
393
sql_str.append(rootClassID);
-
 
394

-
 
395
sql_str.append(tr("' and DescriptionOfClasses.FieldType = 'pointer' "));
-
 
396

-
 
397
q.prepare(sql_str);
-
 
398

-
 
399
ok = q.exec();
-
 
400
if (!ok) {
-
 
401
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
-
 
402
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
-
 
403
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
-
 
404
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
-
 
405
                 }
-
 
406
field_name = q.record().indexOf(tr("FieldName"));
-
 
407
while(q.next()){
-
 
408

-
 
409
                field_name_str = q.value(field_name).toString();
-
 
410

-
 
411
                }
-
 
412

-
 
413
*/
-
 
414
-
 
415
-
 
416
}
-
 
417
-
 
418
-
 
419
342
420
343
QString MainWindow::ClassName(QString class_id){ //âîçâðàùàåò èìÿ êëàññà ïî åãî ID
421
QString MainWindow::ClassName(QString class_id){ //âîçâðàùàåò èìÿ êëàññà ïî åãî ID
344
    QSqlQuery q;
422
    QSqlQuery q;
345
    QString sql_str;
423
    QString sql_str;
346
    QString class_name_str;
424
    QString class_name_str;
Line 523... Line 601...
523
QString ID_str;
601
QString ID_str;
524
classesID_list = class_list_map.keys();
602
classesID_list = class_list_map.keys();
525
classesNameList = class_list_map.values();
603
classesNameList = class_list_map.values();
526
ID_str =  classesID_list[index];
604
ID_str =  classesID_list[index];
527
ui->label->setText(ID_str);
605
ui->label->setText(ID_str);
-
 
606
if (root_items_list.indexOf(ui->treeWidget->currentItem()) != -1) rebuildPreviewModel(ui->treeWidget->currentItem(), ID_str);
-
 
607
-
 
608
528
}
609
}
529
610
530
void MainWindow::on_treeWidget_itemChanged ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
611
void MainWindow::on_treeWidget_itemChanged ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
531
    int i;
612
    int i;
532
    i++;
613
    i++;