Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 102 | Rev 104 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 102 Rev 103
Line 20... Line 20...
20
    out << MainWindow::modelString;
20
    out << MainWindow::modelString;
21
    file_tmp.close();
21
    file_tmp.close();
22
22
23
    MainWindow::openDataBase();
23
    MainWindow::openDataBase();
24
    MainWindow::buildPreviewModel(tr("Ìîÿ ìîäåëü"), tr("7"));
24
    MainWindow::buildPreviewModel(tr("Ìîÿ ìîäåëü"), tr("7"));
-
 
25
-
 
26
    QMap <QString, QString> class_list_map;
-
 
27
    QStringList classesNameList;
-
 
28
    QStringList classesID_list;
-
 
29
    QStringList tmp_stringList;
-
 
30
-
 
31
-
 
32
-
 
33
    QString tmp_str;
-
 
34
25
    MainWindow::getClassList();
35
    class_list_map = MainWindow::getClassList();
-
 
36
    classesID_list = class_list_map.keys();
-
 
37
    classesNameList = class_list_map.values();
-
 
38
    QMapIterator<QString, QString> interator(class_list_map);
-
 
39
//    ui->comboBox->addItems(classesID_list);
-
 
40
  //  ui->comboBox->addItems(classesNameList);
-
 
41
    while (interator.hasNext()) {
-
 
42
         interator.next();
-
 
43
         tmp_str =  interator.value();
-
 
44
         tmp_str.append(tr(" \t(ID="));
-
 
45
         tmp_str.append(interator.key());
-
 
46
         tmp_str.append(tr(")"));
-
 
47
         tmp_stringList << tmp_str;
-
 
48
-
 
49
     }
-
 
50
    ui->comboBox->addItems(tmp_stringList);
-
 
51
26
52
27
}
53
}
28
54
29
MainWindow::~MainWindow()
55
MainWindow::~MainWindow()
30
{
56
{
Line 446... Line 472...
446
472
447
QMap <QString, QString> MainWindow::getClassList(){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê êëàññîâ
473
QMap <QString, QString> MainWindow::getClassList(){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê êëàññîâ
448
QMap <QString, QString> result_map;
474
QMap <QString, QString> result_map;
449
QSqlQuery q;
475
QSqlQuery q;
450
QString sql_str;
476
QString sql_str;
-
 
477
QString class_name_str, class_id_str;
-
 
478
451
int field_class_id, field_class_name;
479
int field_class_id, field_class_name;
452
bool ok;
480
bool ok;
453
sql_str = tr("select * "
481
sql_str = tr("select * "
454
             " from ListOfClasses "       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
482
             " from ListOfClasses "       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
455
             );
483
             );
Line 463... Line 491...
463
                         return result_map; // åñëè îøèáêà - âîçâðàùàåì ïóñòîé ñïèñîê
491
                         return result_map; // åñëè îøèáêà - âîçâðàùàåì ïóñòîé ñïèñîê
464
                  }
492
                  }
465
field_class_id = q.record().indexOf(tr("ID"));
493
field_class_id = q.record().indexOf(tr("ID"));
466
field_class_name = q.record().indexOf(tr("ClassName"));
494
field_class_name = q.record().indexOf(tr("ClassName"));
467
495
-
 
496
while(q.next()){
468
497
-
 
498
                class_name_str = q.value(field_class_name).toString();
-
 
499
                class_id_str = q.value(field_class_id).toString();
-
 
500
                result_map[class_id_str] = class_name_str;
-
 
501
                }
469
 return result_map;
502
 return result_map;
470
}
503
}