Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 256 | Show entire file | Regard whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 256 Rev 257
Line 2441... Line 2441...
2441
    *******/
2441
    *******/
2442
}
2442
    }
2443
2443
2444
2444
2445
2445
-
 
2446
}
-
 
2447
-
 
2448
-
 
2449
-
 
2450
-
 
2451
QList<TWmiSoundCard> MainWindow::getWmiSoundCard(QString host, QString user_name, QString password)
-
 
2452
{
-
 
2453
    QList<TWmiSoundCard> result;
-
 
2454
    TWmiSoundCard soundCard_tmp;
-
 
2455
    bool ok;
-
 
2456
    QString ansver_string;
-
 
2457
    wmiThread.setHost(host); // çàäàåì õîñò
-
 
2458
    wmiThread.setUser(user_name);//çàäàåì èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ
-
 
2459
    wmiThread.setPassword( password);
-
 
2460
    wmiThread.setWmiString(tr("Select Caption, Name from Win32_SoundDevice"));
-
 
2461
    wmiThread.start(QThread::NormalPriority);
-
 
2462
    ok = wmiThread.wait(10000);
-
 
2463
-
 
2464
-
 
2465
-
 
2466
    if (ok){
-
 
2467
        QTextDocument * wmiDoc = ui->textEdit_2->document();
-
 
2468
        QTextCursor * wmiCursor;
-
 
2469
        QStringList split_new_line; //
-
 
2470
        QStringList fields_list; //â ýòîì ñïèñêå ñîõðàíèì ïîëÿ
-
 
2471
        QStringList values_list; //à â ýòîì ñïèñêå - çíà÷åíèÿ
-
 
2472
        wmiCursor = new QTextCursor(wmiDoc);
-
 
2473
-
 
2474
-
 
2475
        ansver_string = wmiThread.resultString();
-
 
2476
-
 
2477
-
 
2478
        wmiCursor->insertText(ansver_string);
-
 
2479
        split_new_line = ansver_string.split("\n",  QString::SkipEmptyParts); // ðàçáèâàåíì îòâåò íà ñòðîêè
-
 
2480
        if(split_new_line.count()>2) {
-
 
2481
                                        QString tmp_str;
-
 
2482
                                        tmp_str = split_new_line.at(1);
-
 
2483
                                        fields_list = tmp_str.split("|");
-
 
2484
-
 
2485
                                        for(int i=2; i< split_new_line.count(); i++)
-
 
2486
                                        {
-
 
2487
                                            soundCard_tmp.caption = "";
-
 
2488
                                            tmp_str = split_new_line.at(i);
-
 
2489
                                            values_list = tmp_str.split("|");
-
 
2490
                                            int index_tmp;
-
 
2491
                                            index_tmp = fields_list.indexOf(tr("Caption")); // íàèìåíîâàíèå çâóêîâîé êàðòû
-
 
2492
                                            if ((index_tmp!=-1) && (index_tmp < values_list.count()))   soundCard_tmp.caption  = values_list.at(index_tmp);
2446
2493
2447
2494
-
 
2495
                                            result <<  soundCard_tmp;
2448
2496
-
 
2497
                                                 };
2449
2498
-
 
2499
                                          return result;
-
 
2500
                                       }
-
 
2501
        else return result; //ïîëó÷èëè íå êîððåêòíûé îòâåò
-
 
2502
        int m;
-
 
2503
        m++;
-
 
2504
        }
-
 
2505
    else {
-
 
2506
        wmiThread.terminate();
-
 
2507
        return result;
-
 
2508
        /*********
-
 
2509
        wmiThread.stop();
-
 
2510
        ok = wmiThread.wait(10000);
-
 
2511
        int k;
-
 
2512
        k++;
-
 
2513
        *******/
-
 
2514
        }
2450
2515
2451
2516
-
 
2517
    return result;
2452
2518
2453
}
2519
}
-
 
2520
-
 
2521
-
 
2522
-
 
2523
-
 
2524
-
 
2525
-
 
2526
-
 
2527
-
 
2528
-
 
2529