Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 249 | Rev 251 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 249 Rev 250
Line 1016... Line 1016...
1016
1016
1017
     vCard = MainWindow::getWmiVideoGard("192.168.0.11", tr("Àäìèíèñòðàòîð"), "!s-Leg01@Z");
1017
     vCard = MainWindow::getWmiVideoGard("192.168.0.11", tr("Àäìèíèñòðàòîð"), "!s-Leg01@Z");
1018
    int i;
1018
    int i;
1019
    i++;
1019
    i++;
1020
1020
-
 
1021
-
 
1022
1021
 }
1023
 }
1022
1024
1023
1025
1024
void MainWindow::on_sql_mogel_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ){ // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
1026
void MainWindow::on_sql_mogel_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ){ // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
1025
int i;
1027
int i;
Line 1580... Line 1582...
1580
    return result_str;
1582
    return result_str;
1581
1583
1582
}
1584
}
1583
1585
1584
1586
-
 
1587
void MainWindow::initWmiTree() {
-
 
1588
-
 
1589
QSqlQuery q;
-
 
1590
QString sqlStr;
-
 
1591
QString classID;
-
 
1592
QString inctance;
-
 
1593
int field_id;
-
 
1594
bool ok;
-
 
1595
int field_ip, field_user_name, field_password;
-
 
1596
-
 
1597
-
 
1598
sqlStr = tr("select * from `ListOfClasses` where `ListOfClasses`.`ClassName` = 'WmiHost'");
-
 
1599
ok = q.prepare(sqlStr);
-
 
1600
ok = q.exec();
-
 
1601
if (!ok){
-
 
1602
                              QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
-
 
1603
                                                    this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
-
 
1604
                                                    QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
-
 
1605
                                                    q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
-
 
1606
                                                    return;
-
 
1607
         }
-
 
1608
-
 
1609
field_id = q.record().indexOf(tr("ID"));
-
 
1610
if (field_id == -1) return;
-
 
1611
else  while  (q.next()){
-
 
1612
            classID = q.value(field_id).asString();
-
 
1613
-
 
1614
        }
-
 
1615
-
 
1616
inctance = MainWindow::getClassInctance(classID);
-
 
1617
if(inctance.isEmpty()) return;
-
 
1618
sqlStr = tr("select * from `");
-
 
1619
sqlStr.append(inctance);
-
 
1620
sqlStr.append(tr("`"));
-
 
1621
ok = q.prepare(sqlStr);
-
 
1622
ok = q.exec();
-
 
1623
if (!ok){
-
 
1624
                              QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
-
 
1625
                                                    this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
-
 
1626
                                                    QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
-
 
1627
                                                    q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
-
 
1628
                                                    return;
-
 
1629
         }
-
 
1630
-
 
1631
-
 
1632
-
 
1633
field_id = q.record().indexOf(tr("ID"));
-
 
1634
field_ip = q.record().indexOf(tr("IP"));
-
 
1635
field_user_name =  q.record().indexOf(tr("Ëîãèí"));
-
 
1636
field_password = q.record().indexOf(tr("Ïàðîëü"));
-
 
1637
-
 
1638
while  (q.next()){
-
 
1639
QString ID_str, IP_str, user_name_str, password_str;
-
 
1640
QTreeWidgetItem * itm_tmp;
-
 
1641
IP_str = q.value(field_ip).asString();
-
 
1642
user_name_str = q.value(field_user_name).asString();
-
 
1643
password_str = q.value(field_password).asString();
-
 
1644
-
 
1645
itm_tmp = new QTreeWidgetItem(ui->treeWidget_3);
-
 
1646
itm_tmp->setText(0, IP_str);
-
 
1647
itm_tmp->setCheckState(0, Qt::Checked );
-
 
1648
-
 
1649
-
 
1650
-
 
1651
-
 
1652
-
 
1653
TWmiVideoCard vCard;
-
 
1654
-
 
1655
-
 
1656
-
 
1657
vCard = MainWindow::getWmiVideoGard(IP_str, user_name_str, password_str);
-
 
1658
-
 
1659
if (!vCard.name.isEmpty()) {
-
 
1660
    QTreeWidgetItem * itm_video;
-
 
1661
    QTreeWidgetItem * itm_video_ram;
-
 
1662
    QTreeWidgetItem * itm_video_model;
-
 
1663
    QTreeWidgetItem * itm_video_manufacturer;
-
 
1664
    QString tmp_str;
-
 
1665
    tmp_str = tr("Âèäåîêàðòà: ");
-
 
1666
    tmp_str.append(vCard.name);
-
 
1667
    itm_video = new QTreeWidgetItem(itm_tmp);
-
 
1668
    itm_video->setText(0, tmp_str);
-
 
1669
-
 
1670
    tmp_str = tr("Ïðîèçâîäèòåëü: ");
-
 
1671
    tmp_str.append(vCard.manufacturer);
-
 
1672
-
 
1673
    itm_video_manufacturer = new QTreeWidgetItem(itm_video);
-
 
1674
    itm_video_manufacturer->setText(0, tmp_str);
-
 
1675
-
 
1676
    itm_video_ram = new QTreeWidgetItem(itm_video);
-
 
1677
-
 
1678
    tmp_str = tr("Ìîäåëü: ");
-
 
1679
    tmp_str.append(vCard.model);
-
 
1680
    itm_video_model =  new QTreeWidgetItem(itm_video);
-
 
1681
    itm_video_model->setText(0, tmp_str);
-
 
1682
-
 
1683
-
 
1684
-
 
1685
    tmp_str = tr("Âèäåîïàìÿòü (Ìá): ");
-
 
1686
    tmp_str.append(QVariant(vCard.video_ram /1048576).asString());
-
 
1687
-
 
1688
    itm_video_ram->setText(0,  tmp_str);
-
 
1689
-
 
1690
-
 
1691
-
 
1692
                            }
-
 
1693
-
 
1694
-
 
1695
-
 
1696
int i;
-
 
1697
i++;
-
 
1698
-
 
1699
}
-
 
1700
-
 
1701
-
 
1702
-
 
1703
-
 
1704
}