Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 238 | Rev 248 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 238 Rev 241
Line 991... Line 991...
991
991
992
992
993
 void MainWindow::on_pushButton_18_clicked()// âûïîëíèòü wmi çàïðîñ
993
 void MainWindow::on_pushButton_18_clicked()// âûïîëíèòü wmi çàïðîñ
994
994
995
 {
995
 {
-
 
996
     /*
-
 
997

996
     // QString program = tr(" wmic -U Àäìèíèñòðàòîð%Patr10t //192.168.0.135 \"select * from Win32_ComputerSystem\"");
998
     // QString program = tr(" wmic -U Àäìèíèñòðàòîð%Patr10t //192.168.0.135 \"select * from Win32_ComputerSystem\"");
997
             QString program = tr("wmic");
999
             QString program = tr("wmic");
998
             QStringList arguments;
1000
             QStringList arguments;
999
1001

1000
     // arguments << tr(" -U Àäìèíèñòðàòîð%Patr10t //192.168.0.135 \"select * from Win32_ComputerSystem\"");
1002
     // arguments << tr(" -U Àäìèíèñòðàòîð%Patr10t //192.168.0.135 \"select * from Win32_ComputerSystem\"");
1001
          //   program.append(tr(" -U Àäìèíèñòðàòîð%Patr10t //192.168.0.135 \"select * from Win32_ComputerSystem\""));
1003
          //   program.append(tr(" -U Àäìèíèñòðàòîð%Patr10t //192.168.0.135 \"select * from Win32_ComputerSystem\""));
1002
             program.append(tr(" -U Àäìèíèñòðàòîð%Patr10t //192.168.0.135 \"select * from "));    //Win32_Product\""));
1004
             program.append(tr(" -U admin --password=samba //192.168.0.101 \"select * from "));    //Win32_Product\""));
1003
             program.append(ui->comboBox_2->currentText());
1005
             program.append(ui->comboBox_2->currentText());
1004
             program.append(tr("\""));
1006
             program.append(tr("\""));
1005
1007

1006
             int i;
1008
             int i;
1007
             i++;
1009
             i++;
1008
             wmiProcess.start(program);
1010
             wmiProcess.start(program);
-
 
1011
    */
-
 
1012
     MainWindow::getWmiVideoGard(tr("192.168.0.101"), tr("admin"), tr("samba"));
1009
1013
1010
 }
1014
 }
1011
1015
1012
1016
1013
void MainWindow::on_sql_mogel_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ){ // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
1017
void MainWindow::on_sql_mogel_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ){ // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò