Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 233 | Rev 241 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 233 Rev 238
Line 988... Line 988...
988
988
989
989
990
 }
990
 }
991
991
992
992
-
 
993
 void MainWindow::on_pushButton_18_clicked()// âûïîëíèòü wmi çàïðîñ
-
 
994
-
 
995
 {
-
 
996
     // QString program = tr(" wmic -U Àäìèíèñòðàòîð%Patr10t //192.168.0.135 \"select * from Win32_ComputerSystem\"");
-
 
997
             QString program = tr("wmic");
-
 
998
             QStringList arguments;
-
 
999
-
 
1000
     // arguments << tr(" -U Àäìèíèñòðàòîð%Patr10t //192.168.0.135 \"select * from Win32_ComputerSystem\"");
-
 
1001
          //   program.append(tr(" -U Àäìèíèñòðàòîð%Patr10t //192.168.0.135 \"select * from Win32_ComputerSystem\""));
-
 
1002
             program.append(tr(" -U Àäìèíèñòðàòîð%Patr10t //192.168.0.135 \"select * from "));    //Win32_Product\""));
-
 
1003
             program.append(ui->comboBox_2->currentText());
-
 
1004
             program.append(tr("\""));
-
 
1005
-
 
1006
             int i;
-
 
1007
             i++;
-
 
1008
             wmiProcess.start(program);
-
 
1009
-
 
1010
 }
-
 
1011
-
 
1012
993
void MainWindow::on_sql_mogel_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ){ // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
1013
void MainWindow::on_sql_mogel_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ){ // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
994
int i;
1014
int i;
995
i++;
1015
i++;
996
1016
997
if (sql_mogel->iconIndex() !=-1) {
1017
if (sql_mogel->iconIndex() !=-1) {