Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 179 | Rev 189 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 179 Rev 188
Line 397... Line 397...
397
397
398
static QList<int> colomns_indexes; // ñïèñîê íîìåðîâ ñòîëáöîâ òàáëèöû ñ íåñòàíäàðòíûìè äåëåãàòàìè
398
static QList<int> colomns_indexes; // ñïèñîê íîìåðîâ ñòîëáöîâ òàáëèöû ñ íåñòàíäàðòíûìè äåëåãàòàìè
399
static QList<int> date_colomns_indexes; // ñïèñîê íîìåðîâ ñòîëáöîâ òàáëèöû ñ äåëåãàòàìè äëÿ òèïà "DATE"
399
static QList<int> date_colomns_indexes; // ñïèñîê íîìåðîâ ñòîëáöîâ òàáëèöû ñ äåëåãàòàìè äëÿ òèïà "DATE"
400
static QList <int> bool_colomns_indexes; // ñïèñîê íîìåðîâ ñòîëáöîâ òàáëèöû ñ äåëåãàòàìè äëÿ òèïà "BOOL"
400
static QList <int> bool_colomns_indexes; // ñïèñîê íîìåðîâ ñòîëáöîâ òàáëèöû ñ äåëåãàòàìè äëÿ òèïà "BOOL"
401
static QList<SpinBoxDelegate *> spin_delegate_list;// ñïèñîê óêàçàòåëåé íà íåñòàíäàðòíûå äåëåãàòû
401
static QList<SpinBoxDelegate *> spin_delegate_list;// ñïèñîê óêàçàòåëåé íà íåñòàíäàðòíûå äåëåãàòû
-
 
402
static int icon_index = -1; // èíäåêñ ñòîëáöà ñ èêîíêàìè
-
 
403
-
 
404
402
SpinBoxDelegate * spin_delegate_tmp;
405
SpinBoxDelegate * spin_delegate_tmp;
403
406
404
// Ñïåðâà "î÷èñòèì" òàáëèöó îò íåñòàíäàðòíûõ äåëåãàòîâ
407
// Ñïåðâà "î÷èñòèì" òàáëèöó îò íåñòàíäàðòíûõ äåëåãàòîâ
-
 
408
-
 
409
if (icon_index != -1) {
-
 
410
                            ui->tableView->setItemDelegateForColumn(icon_index, &standart_delegate); // è ïðèñâàèâàåì ñòàíäàðòíûé äåëåãàò
-
 
411
                            icon_index = -1;
-
 
412
                       }
-
 
413
405
for (i=0; i < colomns_indexes.size(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé:
414
for (i=0; i < colomns_indexes.size(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé:
406
    ui->tableView->setItemDelegateForColumn(colomns_indexes.at(i), &standart_delegate ); // è ïðèñâàèâàåì ñòàíäàðòíûé äåëåãàò
415
    ui->tableView->setItemDelegateForColumn(colomns_indexes.at(i), &standart_delegate ); // è ïðèñâàèâàåì ñòàíäàðòíûé äåëåãàò
407
// ui->tableView->setItemDelegateForColumn(colomns_indexes.at(i), &picture_delegate);
416
// ui->tableView->setItemDelegateForColumn(colomns_indexes.at(i), &picture_delegate);
408
417
409
}
418
}
Line 843... Line 852...
843
return result_str;
852
return result_str;
844
}
853
}
845
854
846
855
847
856
-
 
857
int MainWindow::getIconFieldIndex(QString inctance){ // ïîëó÷àåì íîìåð ñòîëáöà ñ èêîíêàìè
-
 
858
-
 
859
    QSqlQuery q;
-
 
860
    bool ok;
-
 
861
    int icon_field;
-
 
862
    QString sql_str;
-
 
863
    sql_str = tr("select * from `"); //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
-
 
864
    sql_str.append(inctance);
-
 
865
    sql_str.append(tr("`"));
-
 
866
    q.prepare(sql_str);
-
 
867
-
 
868
    ok = q.exec();
-
 
869
    if (!ok) {
-
 
870
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
-
 
871
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
-
 
872
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
-
 
873
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
-
 
874
                                                                            // return result_str;
-
 
875
                     }
-
 
876
-
 
877
    icon_field =  q.record().indexOf(tr("Icon"));
-
 
878
-
 
879
-
 
880
-
 
881
}
-
 
882
-
 
883
848
QStringList MainWindow::getBoolFieldList(QString class_id){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé c òèïîì "bool"
884
QStringList MainWindow::getBoolFieldList(QString class_id){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé c òèïîì "bool"
849
885
850
    QStringList  result_str;
886
    QStringList  result_str;
851
    QSqlQuery q;
887
    QSqlQuery q;
852
    QString sql_str;
888
    QString sql_str;