Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 178 | Rev 188 | Go to most recent revision | Only display areas with differences | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 178 Rev 179
1
#include "mainwindow.h"
1
#include "mainwindow.h"
2
#include "ui_mainwindow.h"
2
#include "ui_mainwindow.h"
3
3
4
4
5
5
6
void MainWindow::getDatabaseData(){
6
void MainWindow::getDatabaseData(){
7
int list_count;
7
int list_count;
8
ui->treeWidget_2->clear();
8
ui->treeWidget_2->clear();
9
if (rootItems.isEmpty()) return;
9
if (rootItems.isEmpty()) return;
10
10
11
11
12
12
13
list_count = rootItems.count();
13
list_count = rootItems.count();
14
14
15
for (int i=0; i < list_count; i++){
15
for (int i=0; i < list_count; i++){
16
16
17
    buildTree(rootItems.at(i));
17
    buildTree(rootItems.at(i));
18
18
19
}
19
}
20
20
21
}
21
}
22
22
23
void MainWindow::buildTree(QTreeWidgetItem * model_item){
23
void MainWindow::buildTree(QTreeWidgetItem * model_item){
24
24
25
25
26
26
27
27
28
QString model_name;
28
QString model_name;
29
QString rootClassID;
29
QString rootClassID;
30
QString rootClassInctance;
30
QString rootClassInctance;
31
QFont font;
31
QFont font;
32
32
33
QTreeWidgetItem * item;
33
QTreeWidgetItem * item;
34
model_name = model_item->text(0);
34
model_name = model_item->text(0);
35
if (model_item->checkState(0) == false) return;
35
if (model_item->checkState(0) == false) return;
36
36
37
//ui->treeWidget_2->clear();
37
//ui->treeWidget_2->clear();
38
//font.setWeight(20);
38
//font.setWeight(20);
39
font.setItalic(true);
39
font.setItalic(true);
40
item = new QTreeWidgetItem (ui->treeWidget_2);
40
item = new QTreeWidgetItem (ui->treeWidget_2);
41
item->setFont(0, font);
41
item->setFont(0, font);
42
item->setText(0, model_name);
42
item->setText(0, model_name);
43
item->setTextColor(0, Qt::darkGreen);
43
item->setTextColor(0, Qt::darkGreen);
44
root_items_list << item; // çàíîñèì â ñïèñîê êîðíåâûõ èòåìîâ
44
root_items_list << item; // çàíîñèì â ñïèñîê êîðíåâûõ èòåìîâ
45
45
46
if (!(model_item->childCount() > 0)) return;
46
if (!(model_item->childCount() > 0)) return;
47
47
48
rootClassID = model_item->child(0)->text(1);
48
rootClassID = model_item->child(0)->text(1);
49
rootClassInctance = getClassInctance(rootClassID);
49
rootClassInctance = getClassInctance(rootClassID);
50
50
51
51
52
if (model_item->child(0)->checkState(0)) // åñëè â ìîäåëè êîðíåâîé êëàññ âûáðàí äëÿ îòîáðàæåíèÿ (ñòîèò ãàëî÷êà), òî
52
if (model_item->child(0)->checkState(0)) // åñëè â ìîäåëè êîðíåâîé êëàññ âûáðàí äëÿ îòîáðàæåíèÿ (ñòîèò ãàëî÷êà), òî
53
    {
53
    {
54
     /////   QTreeWidgetItem * item_tmp;
54
     /////   QTreeWidgetItem * item_tmp;
55
   /////     item_tmp = new QTreeWidgetItem(item);                  // â äåðåâå, îòîáðàæàþùåì îáúåêòû êëàññîâ, ñîçäàåì íîâûé óçåë
55
   /////     item_tmp = new QTreeWidgetItem(item);                  // â äåðåâå, îòîáðàæàþùåì îáúåêòû êëàññîâ, ñîçäàåì íîâûé óçåë
56
   /////     item_tmp->setText(0, model_item->child(0)->text(0));    // ñ íàçâàíèåì êëàññà
56
   /////     item_tmp->setText(0, model_item->child(0)->text(0));    // ñ íàçâàíèåì êëàññà
57
57
58
        //showClassObjects(item_tmp, model_item->child(0));  // è âûâîäèì âñå îáúåêòû äàííîãî êëàññà
58
        //showClassObjects(item_tmp, model_item->child(0));  // è âûâîäèì âñå îáúåêòû äàííîãî êëàññà
59
59
60
        ///// showObjects(item_tmp, model_item->child(0), tr(""));
60
        ///// showObjects(item_tmp, model_item->child(0), tr(""));
61
    showObjects(item, model_item->child(0), tr(""));
61
    showObjects(item, model_item->child(0), tr(""));
62
    }
62
    }
63
63
64
64
65
/*****************************************************/
65
/*****************************************************/
66
66
67
67
68
}
68
}
69
69
70
70
71
// ïîëó÷àåì èìÿ òàáëèöû - õðàíèëèùà îáúåêòîâ êëàññà
71
// ïîëó÷àåì èìÿ òàáëèöû - õðàíèëèùà îáúåêòîâ êëàññà
72
QString MainWindow::getClassInctance(QString class_id){
72
QString MainWindow::getClassInctance(QString class_id){
73
    QSqlQuery q;
73
    QSqlQuery q;
74
    QString sql_str;
74
    QString sql_str;
75
    QString result;
75
    QString result;
76
    QString classInctance;
76
    QString classInctance;
77
    int field_inctance;
77
    int field_inctance;
78
    bool ok;
78
    bool ok;
79
    sql_str = tr("select * "
79
    sql_str = tr("select * "
80
                 " from ListOfClasses where  ListOfClasses.ID = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
80
                 " from ListOfClasses where  ListOfClasses.ID = '"       //îïðåäåëèì êëàññû, äëÿ êîòîðûõ êîðíåâîé ÿâëÿåòñÿ êîíòåéíåðîì
81
                 );
81
                 );
82
    sql_str.append(class_id);
82
    sql_str.append(class_id);
83
     sql_str.append(tr("'"));
83
     sql_str.append(tr("'"));
84
    q.prepare(sql_str);
84
    q.prepare(sql_str);
85
85
86
    ok = q.exec();
86
    ok = q.exec();
87
    if (!ok) {
87
    if (!ok) {
88
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
88
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
89
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
89
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
90
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
90
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
91
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
91
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
92
                                                                            return result;
92
                                                                            return result;
93
                     }
93
                     }
94
    field_inctance = q.record().indexOf(tr("TableWhithInstance"));
94
    field_inctance = q.record().indexOf(tr("TableWhithInstance"));
95
    while(q.next()){
95
    while(q.next()){
96
96
97
                  classInctance = q.value(field_inctance).toString();
97
                  classInctance = q.value(field_inctance).toString();
98
                  result.append(classInctance);
98
                  result.append(classInctance);
99
                  }
99
                  }
100
100
101
  return result;
101
  return result;
102
102
103
}
103
}
104
104
105
void MainWindow::showClassObjects(QTreeWidgetItem * parent_item, QTreeWidgetItem * model_item){
105
void MainWindow::showClassObjects(QTreeWidgetItem * parent_item, QTreeWidgetItem * model_item){
106
    QString classID; // èäåíòèôèêàòîð êëàññà
106
    QString classID; // èäåíòèôèêàòîð êëàññà
107
    QString inctance; // èìÿ òàáëèöû, õðàíèëèùà
107
    QString inctance; // èìÿ òàáëèöû, õðàíèëèùà
108
    QSqlQuery q;
108
    QSqlQuery q;
109
    QString sql_str;
109
    QString sql_str;
110
    QString str_tmp;
110
    QString str_tmp;
111
    bool ok;
111
    bool ok;
112
    int field_ID;
112
    int field_ID;
113
    int i;
113
    int i;
114
    QIcon icon;
114
    QIcon icon;
115
    classID = model_item->text(1);
115
    classID = model_item->text(1);
116
    inctance = getClassInctance(classID);
116
    inctance = getClassInctance(classID);
117
    icon = model_item->icon(0);
117
    icon = model_item->icon(0);
118
    sql_str = tr("select * "
118
    sql_str = tr("select * "
119
                 " from "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
119
                 " from "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
120
                 );
120
                 );
121
    sql_str.append(inctance);
121
    sql_str.append(inctance);
122
    q.prepare(sql_str);
122
    q.prepare(sql_str);
123
123
124
    ok = q.exec();
124
    ok = q.exec();
125
    if (!ok) {
125
    if (!ok) {
126
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
126
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
127
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
127
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
128
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
128
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
129
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
129
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
130
                                                                            return;
130
                                                                            return;
131
                     }
131
                     }
132
132
133
    field_ID = q.record().indexOf(tr("ID"));
133
    field_ID = q.record().indexOf(tr("ID"));
134
134
135
135
136
    while(q.next()){
136
    while(q.next()){
137
                  if (q.record().count() > 1)
137
                  if (q.record().count() > 1)
138
                  {
138
                  {
139
                    QString value_tmp;
139
                    QString value_tmp;
140
                    QString ID_tmp;
140
                    QString ID_tmp;
141
                    QTreeWidgetItem * itm;
141
                    QTreeWidgetItem * itm;
142
                    ID_tmp = q.value(field_ID).toString(); // îïðåäåëÿåì èäåíòèôèêàòîð îáúåêòà
142
                    ID_tmp = q.value(field_ID).toString(); // îïðåäåëÿåì èäåíòèôèêàòîð îáúåêòà
143
                    value_tmp = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì èìÿ îáúåêòà (äîëæíî õðàíèòüñÿ â ïåðâîì ïîëå)
143
                    value_tmp = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì èìÿ îáúåêòà (äîëæíî õðàíèòüñÿ â ïåðâîì ïîëå)
144
                    itm = new QTreeWidgetItem(parent_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
144
                    itm = new QTreeWidgetItem(parent_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
145
                    itm->setText(0, value_tmp);
145
                    itm->setText(0, value_tmp);
146
146
147
                    itm->setIcon(0, icon);
147
                    itm->setIcon(0, icon);
148
148
149
                    for (int i; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
149
                    for (int i; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
150
                    {
150
                    {
151
                        QTreeWidgetItem * model_item_tmp;           // åñëè åñòü
151
                        QTreeWidgetItem * model_item_tmp;           // åñëè åñòü
152
                        model_item_tmp = model_item->child(i);      // îòîáðàæàåì îáúåêòû äî÷åðíèõ êëàññîâ
152
                        model_item_tmp = model_item->child(i);      // îòîáðàæàåì îáúåêòû äî÷åðíèõ êëàññîâ
153
                        MainWindow::showObjectChildrens(ID_tmp, itm, model_item_tmp);
153
                        MainWindow::showObjectChildrens(ID_tmp, itm, model_item_tmp);
154
154
155
                    }
155
                    }
156
                  }
156
                  }
157
157
158
             }
158
             }
159
159
160
   
160
   
161
    i++;
161
    i++;
162
}
162
}
163
163
164
164
165
165
166
void MainWindow::showObjectChildrens(QString object_ID, QTreeWidgetItem * object_item, QTreeWidgetItem * model_item){ // îòîáðàçèì îáúåêòû êëàññîâà
166
void MainWindow::showObjectChildrens(QString object_ID, QTreeWidgetItem * object_item, QTreeWidgetItem * model_item){ // îòîáðàçèì îáúåêòû êëàññîâà
167
167
168
    QString classID; // èäåíòèôèêàòîð êëàññà
168
    QString classID; // èäåíòèôèêàòîð êëàññà
169
169
170
    QString inctance; // èìÿ òàáëèöû, õðàíèëèùà
170
    QString inctance; // èìÿ òàáëèöû, õðàíèëèùà
171
    QSqlQuery q;
171
    QSqlQuery q;
172
    QString sql_str;
172
    QString sql_str;
173
    QString str_tmp;
173
    QString str_tmp;
174
    bool ok;
174
    bool ok;
175
    classID = model_item->text(1);
175
    classID = model_item->text(1);
176
    inctance = getClassInctance(classID);
176
    inctance = getClassInctance(classID);
177
177
178
    sql_str = tr("select * "
178
    sql_str = tr("select * "
179
                 " from '"       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
179
                 " from '"       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
180
                 );
180
                 );
181
    sql_str.append(inctance);
181
    sql_str.append(inctance);
182
    sql_str.append(tr("' where "));
182
    sql_str.append(tr("' where "));
183
183
184
184
185
    q.prepare(sql_str);
185
    q.prepare(sql_str);
186
186
187
    ok = q.exec();
187
    ok = q.exec();
188
    if (!ok) {
188
    if (!ok) {
189
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
189
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
190
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
190
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
191
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
191
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
192
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
192
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
193
                                                                            return;
193
                                                                            return;
194
                     }
194
                     }
195
}
195
}
196
196
197
197
198
198
199
//
199
//
200
void MainWindow::showObjects(QTreeWidgetItem * parent_object_item, QTreeWidgetItem * model_item, QString filtr){
200
void MainWindow::showObjects(QTreeWidgetItem * parent_object_item, QTreeWidgetItem * model_item, QString filtr){
201
    QString classID; // èäåíòèôèêàòîð êëàññà
201
    QString classID; // èäåíòèôèêàòîð êëàññà
202
    QString parentClassID; // èäåíòèôèêàòîð ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
202
    QString parentClassID; // èäåíòèôèêàòîð ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
203
    QString pointerField; // èìÿ ïîëÿ-óêàçàòåëÿ íà ðîäèòåëüñêèé êëàññ
203
    QString pointerField; // èìÿ ïîëÿ-óêàçàòåëÿ íà ðîäèòåëüñêèé êëàññ
204
    QString inctance; // èìÿ òàáëèöû, õðàíèëèùà
204
    QString inctance; // èìÿ òàáëèöû, õðàíèëèùà
205
    QString className; // èìÿ êëàññà
205
    QString className; // èìÿ êëàññà
206
    int field_ID;
206
    int field_ID;
207
    bool filtr_empty;
207
    bool filtr_empty;
208
    bool ok;
208
    bool ok;
209
    QSqlQuery q;
209
    QSqlQuery q;
210
    QString sql_str;
210
    QString sql_str;
211
    QString str_tmp;
211
    QString str_tmp;
212
    QTreeWidgetItem * title_item;
212
    QTreeWidgetItem * title_item;
213
    QFont font;
213
    QFont font;
214
    QIcon icon;
214
    QIcon icon;
215
   // font.setWeight(40);
215
   // font.setWeight(40);
216
    font.setBold(true);
216
    font.setBold(true);
217
    filtr_empty = filtr.isEmpty();
217
    filtr_empty = filtr.isEmpty();
218
    classID = model_item->text(1);
218
    classID = model_item->text(1);
219
219
220
    icon = model_item->icon(0);
220
    icon = model_item->icon(0);
221
221
222
    parentClassID = model_item->parent()->text(1);
222
    parentClassID = model_item->parent()->text(1);
223
223
224
    pointerField = getPointerFieldName(parentClassID, classID);
224
    pointerField = getPointerFieldName(parentClassID, classID);
225
225
226
    className = model_item->text(0);
226
    className = model_item->text(0);
227
    inctance = getClassInctance(classID);
227
    inctance = getClassInctance(classID);
228
228
229
    if  (!model_item->checkState(0)) return;
229
    if  (!model_item->checkState(0)) return;
230
230
231
    title_item = new  QTreeWidgetItem(parent_object_item);
231
    title_item = new  QTreeWidgetItem(parent_object_item);
232
    title_item->setFont(0, font);
232
    title_item->setFont(0, font);
233
    title_item->setText(0, className);
233
    title_item->setText(0, className);
234
    title_item->setText(1, tr("class"));
234
    title_item->setText(1, tr("class"));
235
    title_item->setText(2, classID);
235
    title_item->setText(2, classID);
236
    title_item->setText(3, inctance);
236
    title_item->setText(3, inctance);
237
    title_item->setText(4, pointerField);
237
    title_item->setText(4, pointerField);
238
    title_item->setTextColor(0, Qt::darkBlue);
238
    title_item->setTextColor(0, Qt::darkBlue);
239
239
240
//     title_item->setIcon(0, icon);
240
     title_item->setIcon(0, icon);
241
241
242
242
243
    sql_str = tr("select * "
243
    sql_str = tr("select * "
244
                 " from "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
244
                 " from "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
245
                 );
245
                 );
246
    sql_str.append(inctance);
246
    sql_str.append(inctance);
247
    if (!filtr.isEmpty())   { // åñëè ôèëüòð íå ïóñòîé
247
    if (!filtr.isEmpty())   { // åñëè ôèëüòð íå ïóñòîé
248
                                 sql_str.append(tr(" "));
248
                                 sql_str.append(tr(" "));
249
                                 sql_str.append(filtr); // äîáàâëÿåì â çàïðîñ ôèëüòð
249
                                 sql_str.append(filtr); // äîáàâëÿåì â çàïðîñ ôèëüòð
250
                            }
250
                            }
251
251
252
    q.prepare(sql_str);
252
    q.prepare(sql_str);
253
253
254
    ok = q.exec();
254
    ok = q.exec();
255
    if (!ok) {
255
    if (!ok) {
256
                            QString debug_str;
256
                            QString debug_str;
257
                            debug_str.append(tr("ôóí showObjects(): Database Error "));
257
                            debug_str.append(tr("ôóí showObjects(): Database Error "));
258
                            debug_str.append(tr(" õð: "));
258
                            debug_str.append(tr(" õð: "));
259
                            debug_str.append(inctance);
259
                            debug_str.append(inctance);
260
                            debug_str.append(tr(" ô: "));
260
                            debug_str.append(tr(" ô: "));
261
                            debug_str.append(filtr);
261
                            debug_str.append(filtr);
262
                            debug_str.append(q.lastError().text());
262
                            debug_str.append(q.lastError().text());
263
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
263
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
264
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
264
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
265
                                                                            QObject::tr("ôóíêöèÿ showObjects(): Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
265
                                                                            QObject::tr("ôóíêöèÿ showObjects(): Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
266
                                                                            debug_str
266
                                                                            debug_str
267
                                                                           // q.lastError().text()
267
                                                                           // q.lastError().text()
268
                                                                             );          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
268
                                                                             );          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
269
                                                                            return;
269
                                                                            return;
270
                     }
270
                     }
271
271
272
    field_ID = q.record().indexOf(tr("ID"));
272
    field_ID = q.record().indexOf(tr("ID"));
273
273
274
    /*
274
    /*
275
    if (q.size() <= 0) return;
275
    if (q.size() <= 0) return;
276
    title_item = new  QTreeWidgetItem(parent_object_item);
276
    title_item = new  QTreeWidgetItem(parent_object_item);
277
    title_item->setFont(0, font);
277
    title_item->setFont(0, font);
278
    title_item->setText(0, className);
278
    title_item->setText(0, className);
279
    */
279
    */
280
280
281
    while(q.next()){
281
    while(q.next()){
282
                  if (q.record().count() > 1)
282
                  if (q.record().count() > 1)
283
                  {
283
                  {
284
                    QString value_tmp;
284
                    QString value_tmp;
285
                    QString ID_tmp;
285
                    QString ID_tmp;
286
                    QTreeWidgetItem * itm;
286
                    QTreeWidgetItem * itm;
287
                    ID_tmp = q.value(field_ID).toString(); // îïðåäåëÿåì èäåíòèôèêàòîð îáúåêòà
287
                    ID_tmp = q.value(field_ID).toString(); // îïðåäåëÿåì èäåíòèôèêàòîð îáúåêòà
288
                    value_tmp = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì èìÿ îáúåêòà (äîëæíî õðàíèòüñÿ â ïåðâîì ïîëå)
288
                    value_tmp = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì èìÿ îáúåêòà (äîëæíî õðàíèòüñÿ â ïåðâîì ïîëå)
289
               //     itm = new QTreeWidgetItem(parent_object_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
289
               //     itm = new QTreeWidgetItem(parent_object_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
290
                    itm = new QTreeWidgetItem(title_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
290
                    itm = new QTreeWidgetItem(title_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
291
                    itm->setText(0, value_tmp);
291
                    itm->setText(0, value_tmp);
292
                    itm->setText(1, tr("object"));
292
                    itm->setText(1, tr("object"));
293
                    itm->setText(2, ID_tmp);
293
                    itm->setText(2, ID_tmp);
294
294
295
                    itm->setIcon(0, icon);
295
//                    itm->setIcon(0, icon);
296
296
297
297
298
                    for (int i=0; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
298
                    for (int i=0; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
299
                    {
299
                    {
300
                        QTreeWidgetItem * model_item_tmp;           // åñëè åñòü
300
                        QTreeWidgetItem * model_item_tmp;           // åñëè åñòü
301
                        QString pointer_name;
301
                        QString pointer_name;
302
                        QString filtr_tmp;
302
                        QString filtr_tmp;
303
                        bool pointer_isEmpty;
303
                        bool pointer_isEmpty;
304
                        model_item_tmp = model_item->child(i);      // îòîáðàæàåì îáúåêòû äî÷åðíèõ êëàññîâ
304
                        model_item_tmp = model_item->child(i);      // îòîáðàæàåì îáúåêòû äî÷åðíèõ êëàññîâ
305
                        pointer_name = getPointerFieldName(classID, model_item->child(i)->text(1));
305
                        pointer_name = getPointerFieldName(classID, model_item->child(i)->text(1));
306
                        itm->setText(4, pointer_name);
306
                        itm->setText(4, pointer_name);
307
307
308
                      //  title_item->setText(4, pointer_name);
308
                      //  title_item->setText(4, pointer_name);
309
309
310
310
311
                        pointer_isEmpty = pointer_name.isEmpty();
311
                        pointer_isEmpty = pointer_name.isEmpty();
312
                        filtr_tmp = tr("where ");
312
                        filtr_tmp = tr("where ");
313
                        filtr_tmp.append(tr("`"));
313
                        filtr_tmp.append(tr("`"));
314
                        filtr_tmp.append(pointer_name);
314
                        filtr_tmp.append(pointer_name);
315
                        filtr_tmp.append(tr("` = '"));
315
                        filtr_tmp.append(tr("` = '"));
316
                        filtr_tmp.append(ID_tmp);
316
                        filtr_tmp.append(ID_tmp);
317
                         filtr_tmp.append(tr("'"));
317
                         filtr_tmp.append(tr("'"));
318
                        showObjects(itm,  model_item_tmp, filtr_tmp);
318
                        showObjects(itm,  model_item_tmp, filtr_tmp);
319
                        //MainWindow::showObjectChildrens(ID_tmp, itm, model_item_tmp);
319
                        //MainWindow::showObjectChildrens(ID_tmp, itm, model_item_tmp);
320
320
321
                    }
321
                    }
322
322
323
323
324
                }
324
                }
325
325
326
              }
326
              }
327
327
328
328
329
329
330
330
331
    for (int i; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
331
    for (int i; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
332
        {
332
        {
333
333
334
334
335
        }
335
        }
336
336
337
}
337
}
338
338
339
339
340
QString MainWindow::getPointerFieldName(QString parent_class_id, QString chield_class_id){
340
QString MainWindow::getPointerFieldName(QString parent_class_id, QString chield_class_id){
341
341
342
    QSqlQuery q;
342
    QSqlQuery q;
343
    QString sql_str;
343
    QString sql_str;
344
    QString str_tmp;
344
    QString str_tmp;
345
    QString field;
345
    QString field;
346
    QString result;
346
    QString result;
347
    int field_name;
347
    int field_name;
348
    bool ok;
348
    bool ok;
349
    sql_str = tr("select * "
349
    sql_str = tr("select * "
350
                 " from `DescriptionOfClasses` where `DescriptionOfClasses`.`FieldType` = 'pointer' and  `DescriptionOfClasses`.`DefaultValue` = "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
350
                 " from `DescriptionOfClasses` where `DescriptionOfClasses`.`FieldType` = 'pointer' and  `DescriptionOfClasses`.`DefaultValue` = "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
351
                 );
351
                 );
352
352
353
    sql_str.append(tr("'"));
353
    sql_str.append(tr("'"));
354
    sql_str.append(parent_class_id);
354
    sql_str.append(parent_class_id);
355
    sql_str.append(tr("' "));
355
    sql_str.append(tr("' "));
356
    sql_str.append(tr(" and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = '"));
356
    sql_str.append(tr(" and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = '"));
357
    sql_str.append(chield_class_id);
357
    sql_str.append(chield_class_id);
358
    sql_str.append(tr("'"));
358
    sql_str.append(tr("'"));
359
    q.prepare(sql_str);
359
    q.prepare(sql_str);
360
360
361
    ok = q.exec();
361
    ok = q.exec();
362
    if (!ok) {
362
    if (!ok) {
363
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
363
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
364
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
364
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
365
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
365
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
366
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
366
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
367
                                                                            return result;
367
                                                                            return result;
368
                     }
368
                     }
369
field_name =  q.record().indexOf(tr("FieldName"));
369
field_name =  q.record().indexOf(tr("FieldName"));
370
while(q.next()){
370
while(q.next()){
371
        result = q.value(field_name).toString();
371
        result = q.value(field_name).toString();
372
    }
372
    }
373
return result;
373
return result;
374
}
374
}
375
375
376
376
377
377
378
void MainWindow::on_treeWidget_2_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
378
void MainWindow::on_treeWidget_2_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
379
QString item_type; // òèï óçëà (èìÿ êëàññà èäè îáúåêò)
379
QString item_type; // òèï óçëà (èìÿ êëàññà èäè îáúåêò)
380
QString parent_object_id;
380
QString parent_object_id;
381
int i;
381
int i;
382
QTreeWidgetItem * parent_item;
382
QTreeWidgetItem * parent_item;
383
item_type = item->text(1);
383
item_type = item->text(1);
384
parent_item = item->parent();
384
parent_item = item->parent();
385
385
386
QString  class_id; // èäåíòèôèêàòîð âûáðàííîãî êëàññà
386
QString  class_id; // èäåíòèôèêàòîð âûáðàííîãî êëàññà
387
QString inctance;
387
QString inctance;
388
QString filtr_tmp;
388
QString filtr_tmp;
389
QMap <QString, QString> pointersList;
389
QMap <QString, QString> pointersList;
390
QStringList dateFieldList; // ñïèñîê èìåí ïîëåé ñ òèïîì "DATE"
390
QStringList dateFieldList; // ñïèñîê èìåí ïîëåé ñ òèïîì "DATE"
391
QStringList boolFieldList; // ñïèñîê èìåí ïîëåé ñ òèïîì "BOOL"
391
QStringList boolFieldList; // ñïèñîê èìåí ïîëåé ñ òèïîì "BOOL"
392
QString pointer_name; // ñïèñîê èìåí ïîëåé
392
QString pointer_name; // ñïèñîê èìåí ïîëåé
393
393
394
if (item_type == tr("object") || item_type == tr("class")){
394
if (item_type == tr("object") || item_type == tr("class")){
395
395
396
disconnect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
396
disconnect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
397
397
398
static QList<int> colomns_indexes; // ñïèñîê íîìåðîâ ñòîëáöîâ òàáëèöû ñ íåñòàíäàðòíûìè äåëåãàòàìè
398
static QList<int> colomns_indexes; // ñïèñîê íîìåðîâ ñòîëáöîâ òàáëèöû ñ íåñòàíäàðòíûìè äåëåãàòàìè
399
static QList<int> date_colomns_indexes; // ñïèñîê íîìåðîâ ñòîëáöîâ òàáëèöû ñ äåëåãàòàìè äëÿ òèïà "DATE"
399
static QList<int> date_colomns_indexes; // ñïèñîê íîìåðîâ ñòîëáöîâ òàáëèöû ñ äåëåãàòàìè äëÿ òèïà "DATE"
400
static QList <int> bool_colomns_indexes; // ñïèñîê íîìåðîâ ñòîëáöîâ òàáëèöû ñ äåëåãàòàìè äëÿ òèïà "BOOL"
400
static QList <int> bool_colomns_indexes; // ñïèñîê íîìåðîâ ñòîëáöîâ òàáëèöû ñ äåëåãàòàìè äëÿ òèïà "BOOL"
401
static QList<SpinBoxDelegate *> spin_delegate_list;// ñïèñîê óêàçàòåëåé íà íåñòàíäàðòíûå äåëåãàòû
401
static QList<SpinBoxDelegate *> spin_delegate_list;// ñïèñîê óêàçàòåëåé íà íåñòàíäàðòíûå äåëåãàòû
402
SpinBoxDelegate * spin_delegate_tmp;
402
SpinBoxDelegate * spin_delegate_tmp;
403
403
404
// Ñïåðâà "î÷èñòèì" òàáëèöó îò íåñòàíäàðòíûõ äåëåãàòîâ
404
// Ñïåðâà "î÷èñòèì" òàáëèöó îò íåñòàíäàðòíûõ äåëåãàòîâ
405
for (i=0; i < colomns_indexes.size(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé:
405
for (i=0; i < colomns_indexes.size(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé:
406
    ui->tableView->setItemDelegateForColumn(colomns_indexes.at(i), &standart_delegate ); // è ïðèñâàèâàåì ñòàíäàðòíûé äåëåãàò
406
    ui->tableView->setItemDelegateForColumn(colomns_indexes.at(i), &standart_delegate ); // è ïðèñâàèâàåì ñòàíäàðòíûé äåëåãàò
407
// ui->tableView->setItemDelegateForColumn(colomns_indexes.at(i), &picture_delegate);
407
// ui->tableView->setItemDelegateForColumn(colomns_indexes.at(i), &picture_delegate);
408
408
409
}
409
}
410
colomns_indexes.clear(); // î÷èùàåñ ñïèñîê ñòîëáöîâ ñ íåñòàíäàðòíûìè äåëåãàòàìè
410
colomns_indexes.clear(); // î÷èùàåñ ñïèñîê ñòîëáöîâ ñ íåñòàíäàðòíûìè äåëåãàòàìè
411
411
412
// "Î÷èñòèì" òàáëèöó îò äåëåãàòîâ äëÿ òèïà "DATE"
412
// "Î÷èñòèì" òàáëèöó îò äåëåãàòîâ äëÿ òèïà "DATE"
413
for (i=0; i < date_colomns_indexes.size(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé:
413
for (i=0; i < date_colomns_indexes.size(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé:
414
    ui->tableView->setItemDelegateForColumn(date_colomns_indexes.at(i), &standart_delegate ); // è ïðèñâàèâàåì ñòàíäàðòíûé äåëåãàò
414
    ui->tableView->setItemDelegateForColumn(date_colomns_indexes.at(i), &standart_delegate ); // è ïðèñâàèâàåì ñòàíäàðòíûé äåëåãàò
415
// ui->tableView->setItemDelegateForColumn(colomns_indexes.at(i), &picture_delegate);
415
// ui->tableView->setItemDelegateForColumn(colomns_indexes.at(i), &picture_delegate);
416
416
417
}
417
}
418
418
419
date_colomns_indexes.clear();
419
date_colomns_indexes.clear();
420
420
421
// "Î÷èñòèì" òàáëèöó îò äåëåãàòîâ äëÿ òèïà "BOOL"
421
// "Î÷èñòèì" òàáëèöó îò äåëåãàòîâ äëÿ òèïà "BOOL"
422
for (i=0; i < bool_colomns_indexes.size(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé:
422
for (i=0; i < bool_colomns_indexes.size(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé:
423
    ui->tableView->setItemDelegateForColumn(bool_colomns_indexes.at(i), &standart_delegate ); // è ïðèñâàèâàåì ñòàíäàðòíûé äåëåãàò
423
    ui->tableView->setItemDelegateForColumn(bool_colomns_indexes.at(i), &standart_delegate ); // è ïðèñâàèâàåì ñòàíäàðòíûé äåëåãàò
424
// ui->tableView->setItemDelegateForColumn(colomns_indexes.at(i), &picture_delegate);
424
// ui->tableView->setItemDelegateForColumn(colomns_indexes.at(i), &picture_delegate);
425
425
426
}
426
}
427
427
428
bool_colomns_indexes.clear();
428
bool_colomns_indexes.clear();
429
boolFieldsIndexes_global.clear();
429
boolFieldsIndexes_global.clear();
430
430
431
if (item_type == tr("object"))
431
if (item_type == tr("object"))
432
    {
432
    {
433
          QString ID;
433
          QString ID;
434
        ui->pushButton->setEnabled(false);
434
        ui->pushButton->setEnabled(false);
435
        ui->pushButton_2->setEnabled(false);
435
        ui->pushButton_2->setEnabled(false);
436
436
437
        class_id = parent_item->text(2);
437
        class_id = parent_item->text(2);
438
        ID = item->text(2);
438
        ID = item->text(2);
439
        inctance = parent_item->text(3);
439
        inctance = parent_item->text(3);
440
        delete sql_mogel;
440
        delete sql_mogel;
441
441
442
        sql_mogel = new MyModel();
442
        sql_mogel = new MyModel();
443
443
444
        sql_mogel->setTable(inctance);
444
        sql_mogel->setTable(inctance);
445
        // sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
445
        // sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
446
        sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
446
        sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
447
447
448
        filtr_tmp.append(tr("`"));
448
        filtr_tmp.append(tr("`"));
449
        filtr_tmp.append(tr("ID"));
449
        filtr_tmp.append(tr("ID"));
450
        filtr_tmp.append(tr("`"));
450
        filtr_tmp.append(tr("`"));
451
        filtr_tmp.append(tr(" = '"));
451
        filtr_tmp.append(tr(" = '"));
452
        filtr_tmp.append(ID);
452
        filtr_tmp.append(ID);
453
        filtr_tmp.append(tr("'"));
453
        filtr_tmp.append(tr("'"));
454
454
455
    }
455
    }
456
if (item_type == tr("class"))
456
if (item_type == tr("class"))
457
    {
457
    {
458
        QString parent_object_id; // èäåíòèôèêàòîð ðîäèòåëüñêîãî îáúåêòà
458
        QString parent_object_id; // èäåíòèôèêàòîð ðîäèòåëüñêîãî îáúåêòà
459
459
460
        QString parent_class_inctance;
460
        QString parent_class_inctance;
461
461
462
462
463
        ui->pushButton->setEnabled(true);
463
        ui->pushButton->setEnabled(true);
464
        ui->pushButton_2->setEnabled(true);
464
        ui->pushButton_2->setEnabled(true);
465
465
466
        parent_object_id = parent_item->text(2);
466
        parent_object_id = parent_item->text(2);
467
467
468
        parentObject_id = parent_item->text(2);
468
        parentObject_id = parent_item->text(2);
469
469
470
        class_id = item->text(2);
470
        class_id = item->text(2);
471
        inctance = item->text(3);
471
        inctance = item->text(3);
472
472
473
        pointer_name = item->text(4);
473
        pointer_name = item->text(4);
474
        delete sql_mogel;
474
        delete sql_mogel;
475
475
476
        sql_mogel = new MyModel();
476
        sql_mogel = new MyModel();
477
477
478
        //        sql_mogel = new QSqlTableModel(this);
478
        //        sql_mogel = new QSqlTableModel(this);
479
        sql_mogel->setTable(inctance);
479
        sql_mogel->setTable(inctance);
480
        // sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
480
        // sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
481
        sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
481
        sql_mogel->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
482
482
483
        if (!parent_object_id.isEmpty())
483
        if (!parent_object_id.isEmpty())
484
        {
484
        {
485
            filtr_tmp.append(tr("`"));
485
            filtr_tmp.append(tr("`"));
486
            filtr_tmp.append(pointer_name);
486
            filtr_tmp.append(pointer_name);
487
            filtr_tmp.append(tr("`"));
487
            filtr_tmp.append(tr("`"));
488
            filtr_tmp.append(tr(" = '"));
488
            filtr_tmp.append(tr(" = '"));
489
            filtr_tmp.append(parent_object_id);
489
            filtr_tmp.append(parent_object_id);
490
            filtr_tmp.append(tr("'"));
490
            filtr_tmp.append(tr("'"));
491
491
492
        }
492
        }
493
493
494
494
495
    }
495
    }
496
496
497
497
498
498
499
pointersList = getPointersList(class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé-óêàçàòåëåé
499
pointersList = getPointersList(class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé-óêàçàòåëåé
500
dateFieldList = getDataFieldList(class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé c òèïîì "DATE"
500
dateFieldList = getDataFieldList(class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé c òèïîì "DATE"
501
boolFieldList = getBoolFieldList(class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé c òèïîì "BOOL"
501
boolFieldList = getBoolFieldList(class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé c òèïîì "BOOL"
502
QMap <int, QString> pointersToModel;
502
QMap <int, QString> pointersToModel;
503
503
504
504
505
505
506
for (int i=0; i < dateFieldList.count(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé ñ òèïîì "DATA"
506
for (int i=0; i < dateFieldList.count(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé ñ òèïîì "DATA"
507
     static MyDEDelegate dateDelegate;
507
     static MyDEDelegate dateDelegate;
508
   // static TimeEditDelegate dateDelegate("01.10.2010");
508
   // static TimeEditDelegate dateDelegate("01.10.2010");
509
    QString dateFieldName; // èìÿ ïîëÿ
509
    QString dateFieldName; // èìÿ ïîëÿ
510
    int dataFieldIndex; //
510
    int dataFieldIndex; //
511
    dateFieldName = dateFieldList.at(i); // îïðåäåëÿåì èìÿ ïîëÿ ñ òèïîì "DATA"
511
    dateFieldName = dateFieldList.at(i); // îïðåäåëÿåì èìÿ ïîëÿ ñ òèïîì "DATA"
512
    dataFieldIndex = sql_mogel->record().indexOf(dateFieldName); // îïðåäåëÿåì íîìåð ñòîëáöà â ìîäåëå
512
    dataFieldIndex = sql_mogel->record().indexOf(dateFieldName); // îïðåäåëÿåì íîìåð ñòîëáöà â ìîäåëå
513
    date_colomns_indexes.append(dataFieldIndex);// çàïîìíèì íîìåð ñòîëáöà ñ äåëåãàòîì äëÿ òèïà "DATA"
513
    date_colomns_indexes.append(dataFieldIndex);// çàïîìíèì íîìåð ñòîëáöà ñ äåëåãàòîì äëÿ òèïà "DATA"
514
    ui->tableView->setItemDelegateForColumn(dataFieldIndex, &dateDelegate);
514
    ui->tableView->setItemDelegateForColumn(dataFieldIndex, &dateDelegate);
515
515
516
}
516
}
517
517
518
518
519
for (int i=0; i < boolFieldList.count(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé ñ òèïîì "BOOL"
519
for (int i=0; i < boolFieldList.count(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé ñ òèïîì "BOOL"
520
   // // // //  static MyDEDelegate dateDelegate;
520
   // // // //  static MyDEDelegate dateDelegate;
521
   // static TimeEditDelegate dateDelegate("01.10.2010");
521
   // static TimeEditDelegate dateDelegate("01.10.2010");
522
    QString boolFieldName; // èìÿ ïîëÿ
522
    QString boolFieldName; // èìÿ ïîëÿ
523
    int boolFieldIndex; //
523
    int boolFieldIndex; //
524
    boolFieldName = boolFieldList.at(i); // îïðåäåëÿåì èìÿ ïîëÿ ñ òèïîì "BOOL"
524
    boolFieldName = boolFieldList.at(i); // îïðåäåëÿåì èìÿ ïîëÿ ñ òèïîì "BOOL"
525
    boolFieldIndex = sql_mogel->record().indexOf(boolFieldName); // îïðåäåëÿåì íîìåð ñòîëáöà â ìîäåëå
525
    boolFieldIndex = sql_mogel->record().indexOf(boolFieldName); // îïðåäåëÿåì íîìåð ñòîëáöà â ìîäåëå
526
    bool_colomns_indexes.append(boolFieldIndex);// çàïîìíèì íîìåð ñòîëáöà ñ òèïîì "DATA"
526
    bool_colomns_indexes.append(boolFieldIndex);// çàïîìíèì íîìåð ñòîëáöà ñ òèïîì "DATA"
527
        // ui->tableView->setItemDelegateForColumn(dataFieldIndex, &dateDelegate);
527
        // ui->tableView->setItemDelegateForColumn(dataFieldIndex, &dateDelegate);
528
528
529
}
529
}
530
530
531
sql_mogel->setBooleansList(bool_colomns_indexes);
531
sql_mogel->setBooleansList(bool_colomns_indexes);
532
boolFieldsIndexes_global = bool_colomns_indexes;
532
boolFieldsIndexes_global = bool_colomns_indexes;
533
533
534
for (int i=0; i < spin_delegate_list.count(); i++){ // óäàëÿåì íåñòàíäàðòíûå äåëåãàòû
534
for (int i=0; i < spin_delegate_list.count(); i++){ // óäàëÿåì íåñòàíäàðòíûå äåëåãàòû
535
delete spin_delegate_list.at(i);
535
delete spin_delegate_list.at(i);
536
 }
536
 }
537
537
538
spin_delegate_list.clear(); // î÷èùàåì ñïèñîê óêàçàòåëåé íà íåñòàíäàðòíûå äåëåãàòû
538
spin_delegate_list.clear(); // î÷èùàåì ñïèñîê óêàçàòåëåé íà íåñòàíäàðòíûå äåëåãàòû
539
539
540
QStringList pointersNames;
540
QStringList pointersNames;
541
pointersNames = pointersList.keys(); //çäåñü ñïèñîê èìåí ïîëåé-óêàçàòåëåé íà ðîäèòåëüñêèå êëàññû
541
pointersNames = pointersList.keys(); //çäåñü ñïèñîê èìåí ïîëåé-óêàçàòåëåé íà ðîäèòåëüñêèå êëàññû
542
542
543
543
544
544
545
545
546
546
547
   ui->tableView->setItemDelegateForColumn(2, picture_delegate);
547
//   ui->tableView->setItemDelegateForColumn(2, picture_delegate);
548
548
549
// ui->tableView->setRowHeight(1, 100);
549
// ui->tableView->setRowHeight(1, 100);
550
550
551
551
552
552
553
553
554
554
555
QStringList parentInctancesList = pointersList.values(); // çäåñü ñïèñîê ñîîòâåòñòâóþùèõ õðàíèëèù
555
QStringList parentInctancesList = pointersList.values(); // çäåñü ñïèñîê ñîîòâåòñòâóþùèõ õðàíèëèù
556
556
557
for (i=0; i < pointersNames.size(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé:
557
for (i=0; i < pointersNames.size(); i++){ // äëÿ âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé:
558
    QString pointerName;
558
    QString pointerName;
559
559
560
    int pointerIndex;
560
    int pointerIndex;
561
    pointerName = pointersNames.at(i);  // îïðåäåëÿåì èìÿ ïîëÿ-óêàçàòåëÿ
561
    pointerName = pointersNames.at(i);  // îïðåäåëÿåì èìÿ ïîëÿ-óêàçàòåëÿ
562
    pointerIndex = sql_mogel->record().indexOf(pointerName); // îïðåäåëÿåì íîìåð ñòîëáöà â ìîäåëå
562
    pointerIndex = sql_mogel->record().indexOf(pointerName); // îïðåäåëÿåì íîìåð ñòîëáöà â ìîäåëå
563
    colomns_indexes.append(pointerIndex); // çàïîìíèì íîìåð ñòîëáöà ñ íåñòàíäàðòíûì äåëåãàòîì
563
    colomns_indexes.append(pointerIndex); // çàïîìíèì íîìåð ñòîëáöà ñ íåñòàíäàðòíûì äåëåãàòîì
564
    spin_delegate_tmp = new SpinBoxDelegate();
564
    spin_delegate_tmp = new SpinBoxDelegate();
565
565
566
    // // spinDelegate.setInctance(parentInctancesList.at(i)); // äåëåãàòó ïåðåäàåì èìÿ õðàíèëèùà îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
566
    // // spinDelegate.setInctance(parentInctancesList.at(i)); // äåëåãàòó ïåðåäàåì èìÿ õðàíèëèùà îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
567
    // // spinDelegate.getItems();                             // ïðîñèì äåëåãàòà ñîñòàâèòü ñïèñîê îáúåêòîâ â õðàíèëèùå
567
    // // spinDelegate.getItems();                             // ïðîñèì äåëåãàòà ñîñòàâèòü ñïèñîê îáúåêòîâ â õðàíèëèùå
568
568
569
    spin_delegate_tmp->setInctance(parentInctancesList.at(i));
569
    spin_delegate_tmp->setInctance(parentInctancesList.at(i));
570
    spin_delegate_tmp->getItems();
570
    spin_delegate_tmp->getItems();
571
571
572
    spin_delegate_list.append(spin_delegate_tmp);
572
    spin_delegate_list.append(spin_delegate_tmp);
573
573
574
  // // ui->tableView->setItemDelegateForColumn(pointerIndex, &spinDelegate); // è ïðèñâàèâàåì åãî ñîîòâåòñòâóþùåìó ñòîëáöó íàøåé òàáëèöû
574
  // // ui->tableView->setItemDelegateForColumn(pointerIndex, &spinDelegate); // è ïðèñâàèâàåì åãî ñîîòâåòñòâóþùåìó ñòîëáöó íàøåé òàáëèöû
575
575
576
    ui->tableView->setItemDelegateForColumn(pointerIndex, spin_delegate_tmp);
576
    ui->tableView->setItemDelegateForColumn(pointerIndex, spin_delegate_tmp);
577
577
578
    pointersToModel.insert(pointerIndex, parentInctancesList.at(i)); // ôîðìèðóåì ñïèñîê ñòîëáöîâ ñ óêàçàòåëÿìè
578
    pointersToModel.insert(pointerIndex, parentInctancesList.at(i)); // ôîðìèðóåì ñïèñîê ñòîëáöîâ ñ óêàçàòåëÿìè
579
}
579
}
580
580
581
sql_mogel->setPointers(pointersToModel); // ïåðåäàåì ñïèñîê ìîäåëè
581
sql_mogel->setPointers(pointersToModel); // ïåðåäàåì ñïèñîê ìîäåëè
582
582
583
pointer_index = sql_mogel->record().indexOf(pointer_name); // ýòî ãëîáàëüíàÿ ïåðåìåííàÿ, íå òðîãàåì, íóæíà! :-)
583
pointer_index = sql_mogel->record().indexOf(pointer_name); // ýòî ãëîáàëüíàÿ ïåðåìåííàÿ, íå òðîãàåì, íóæíà! :-)
584
584
585
585
586
586
587
587
588
sql_mogel->setFilter(filtr_tmp);
588
sql_mogel->setFilter(filtr_tmp);
589
sql_mogel->setSort(1, Qt::AscendingOrder);
589
sql_mogel->setSort(1, Qt::AscendingOrder);
590
sql_mogel->select();
590
sql_mogel->select();
591
591
592
592
593
593
594
connect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
594
connect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
595
595
596
ui->tableView->setModel(sql_mogel);
596
ui->tableView->setModel(sql_mogel);
597
597
598
ui->tableView->resizeColumnsToContents();
598
ui->tableView->resizeColumnsToContents();
599
ui->tableView->hideColumn(0);
599
ui->tableView->hideColumn(0);
600
600
601
601
602
    }
602
    }
603
603
604
}
604
}
605
605
606
606
607
void MainWindow::on_pushButton_clicked(){ // íàæàòèå êíîïêè "äîáàâèòü ñòðîêó"
607
void MainWindow::on_pushButton_clicked(){ // íàæàòèå êíîïêè "äîáàâèòü ñòðîêó"
608
     int row = sql_mogel->rowCount();
608
     int row = sql_mogel->rowCount();
609
      sql_mogel->insertRows(row, 1);
609
      sql_mogel->insertRows(row, 1);
610
      sql_mogel->setData(sql_mogel->index(row, 1), QVariant(tr("íå îïðåäåëåíî")), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "èìÿ êëàññà"
610
      sql_mogel->setData(sql_mogel->index(row, 1), QVariant(tr("íå îïðåäåëåíî")), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "èìÿ êëàññà"
611
      if (pointer_index > 0) {
611
      if (pointer_index > 0) {
612
                                    sql_mogel->setData(sql_mogel->index(row, pointer_index), QVariant(parentObject_id), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "èìÿ êëàññà"
612
                                    sql_mogel->setData(sql_mogel->index(row, pointer_index), QVariant(parentObject_id), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "èìÿ êëàññà"
613
                                }
613
                                }
614
    //  sql_mogel->submitAll();
614
    //  sql_mogel->submitAll();
615
615
616
}
616
}
617
617
618
void MainWindow::on_pushButton_2_clicked(){ // íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü âûäåëåííûå îáúåêòû"
618
void MainWindow::on_pushButton_2_clicked(){ // íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü âûäåëåííûå îáúåêòû"
619
int i;
619
int i;
620
i++;
620
i++;
621
QModelIndex model_index;
621
QModelIndex model_index;
622
QItemSelectionModel *selectionModel = ui->tableView->selectionModel();
622
QItemSelectionModel *selectionModel = ui->tableView->selectionModel();
623
QModelIndexList indexes = selectionModel->selectedIndexes();
623
QModelIndexList indexes = selectionModel->selectedIndexes();
624
QList<int> selectedRows;
624
QList<int> selectedRows;
625
selectedRows.clear();
625
selectedRows.clear();
626
foreach (model_index, indexes){ // ñïèñîê âñåõ âûäåëåííûõ ñòðîê
626
foreach (model_index, indexes){ // ñïèñîê âñåõ âûäåëåííûõ ñòðîê
627
    if (!selectedRows.contains(model_index.row()) && (model_index.column()==1))  selectedRows.append(model_index.row()); // îñòàâëÿåì â ñïèñêå òîëüêî âûáðàííûå â ïåðâîé êîëîíêå
627
    if (!selectedRows.contains(model_index.row()) && (model_index.column()==1))  selectedRows.append(model_index.row()); // îñòàâëÿåì â ñïèñêå òîëüêî âûáðàííûå â ïåðâîé êîëîíêå
628
628
629
}
629
}
630
qSort(selectedRows.begin(),selectedRows.end(), qGreater<int>()); // ñîðòèðóåì â îáðàòíîì ïîðÿäêå
630
qSort(selectedRows.begin(),selectedRows.end(), qGreater<int>()); // ñîðòèðóåì â îáðàòíîì ïîðÿäêå
631
631
632
632
633
for (int m =0; m < selectedRows.size(); ++m){
633
for (int m =0; m < selectedRows.size(); ++m){
634
634
635
// ClassEditor::removeClass(selectedRows.at(m));
635
// ClassEditor::removeClass(selectedRows.at(m));
636
636
637
sql_mogel->removeRow(selectedRows.at(m));
637
sql_mogel->removeRow(selectedRows.at(m));
638
638
639
}
639
}
640
sql_mogel->submitAll();
640
sql_mogel->submitAll();
641
getDatabaseData();
641
getDatabaseData();
642
642
643
}
643
}
644
644
645
645
646
void MainWindow::on_pushButton_3_clicked(){ // íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü"
646
void MainWindow::on_pushButton_3_clicked(){ // íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü"
647
    int i;
647
    int i;
648
    i++;
648
    i++;
649
    sql_mogel->submitAll();
649
    sql_mogel->submitAll();
650
    getDatabaseData();
650
    getDatabaseData();
651
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
651
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
652
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
652
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
653
    sql_mogel->select();
653
    sql_mogel->select();
654
654
655
}
655
}
656
656
657
657
658
void MainWindow::on_pushButton_4_clicked(){ // íàæàòèå êíîïêè "Ñáðîñèòü èçìåíåíèÿ"
658
void MainWindow::on_pushButton_4_clicked(){ // íàæàòèå êíîïêè "Ñáðîñèòü èçìåíåíèÿ"
659
    int i;
659
    int i;
660
    i++;
660
    i++;
661
    sql_mogel->select();
661
    sql_mogel->select();
662
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
662
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
663
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
663
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
664
}
664
}
665
665
666
666
667
void MainWindow::on_pushButton_5_clicked(){// íàæàòèå êíîïêè "Äîáàâèòü ìîäåëü "
667
void MainWindow::on_pushButton_5_clicked(){// íàæàòèå êíîïêè "Äîáàâèòü ìîäåëü "
668
668
669
    int i;
669
    int i;
670
    i++;
670
    i++;
671
    int row = model_for_ListModelsTable->rowCount();
671
    int row = model_for_ListModelsTable->rowCount();
672
    model_for_ListModelsTable->insertRows(row, 1);
672
    model_for_ListModelsTable->insertRows(row, 1);
673
    model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(row, 1), QVariant(tr("Íîâàÿ ìîäåëü")), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "èìÿ êëàññà"
673
    model_for_ListModelsTable->setData(model_for_ListModelsTable->index(row, 1), QVariant(tr("Íîâàÿ ìîäåëü")), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "èìÿ êëàññà"
674
    // model_for_ListModelsTable->setData(sql_mogel->index(row, pointer_index), QVariant(parentObject_id), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "èìÿ êëàññà"
674
    // model_for_ListModelsTable->setData(sql_mogel->index(row, pointer_index), QVariant(parentObject_id), Qt::EditRole); // ïðèñâàèâàåì íîâîå çíà÷åíèå ïîëþ "èìÿ êëàññà"
675
675
676
   //  sql_mogel->submitAll();
676
   //  sql_mogel->submitAll();
677
677
678
678
679
}
679
}
680
680
681
void MainWindow::on_pushButton_6_clicked(){// íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü ìîäåëü "
681
void MainWindow::on_pushButton_6_clicked(){// íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü ìîäåëü "
682
682
683
    QModelIndex model_index;
683
    QModelIndex model_index;
684
    QItemSelectionModel *selectionModel = ui->tableView_2->selectionModel();
684
    QItemSelectionModel *selectionModel = ui->tableView_2->selectionModel();
685
    QModelIndexList indexes = selectionModel->selectedIndexes();
685
    QModelIndexList indexes = selectionModel->selectedIndexes();
686
    QList<int> selectedRows;
686
    QList<int> selectedRows;
687
    selectedRows.clear();
687
    selectedRows.clear();
688
    foreach (model_index, indexes){ // ñïèñîê âñåõ âûäåëåííûõ ñòðîê
688
    foreach (model_index, indexes){ // ñïèñîê âñåõ âûäåëåííûõ ñòðîê
689
        if (!selectedRows.contains(model_index.row()) && (model_index.column()==1))  selectedRows.append(model_index.row()); // îñòàâëÿåì â ñïèñêå òîëüêî âûáðàííûå â ïåðâîé êîëîíêå
689
        if (!selectedRows.contains(model_index.row()) && (model_index.column()==1))  selectedRows.append(model_index.row()); // îñòàâëÿåì â ñïèñêå òîëüêî âûáðàííûå â ïåðâîé êîëîíêå
690
690
691
    }
691
    }
692
    qSort(selectedRows.begin(),selectedRows.end(), qGreater<int>()); // ñîðòèðóåì â îáðàòíîì ïîðÿäêå
692
    qSort(selectedRows.begin(),selectedRows.end(), qGreater<int>()); // ñîðòèðóåì â îáðàòíîì ïîðÿäêå
693
693
694
694
695
    for (int m =0; m < selectedRows.size(); ++m){
695
    for (int m =0; m < selectedRows.size(); ++m){
696
696
697
    // ClassEditor::removeClass(selectedRows.at(m));
697
    // ClassEditor::removeClass(selectedRows.at(m));
698
698
699
    model_for_ListModelsTable->removeRow(selectedRows.at(m));
699
    model_for_ListModelsTable->removeRow(selectedRows.at(m));
700
700
701
    }
701
    }
702
    model_for_ListModelsTable->submitAll();
702
    model_for_ListModelsTable->submitAll();
703
   // getDatabaseData();
703
   // getDatabaseData();
704
704
705
}
705
}
706
706
707
707
708
void MainWindow::on_pushButton_7_clicked(){// íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü"
708
void MainWindow::on_pushButton_7_clicked(){// íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü"
709
model_for_ListModelsTable->submitAll();
709
model_for_ListModelsTable->submitAll();
710
ui->pushButton_7->setEnabled(false);
710
ui->pushButton_7->setEnabled(false);
711
ui->pushButton_8->setEnabled(false);
711
ui->pushButton_8->setEnabled(false);
712
model_is_build = false;
712
model_is_build = false;
713
MainWindow::readModels();
713
MainWindow::readModels();
714
model_is_build = true;
714
model_is_build = true;
715
MainWindow::getDatabaseData();
715
MainWindow::getDatabaseData();
716
}
716
}
717
717
718
void MainWindow::on_pushButton_8_clicked(){// íàæàòèå êíîïêè "Îòìåíèòü" (íà âêëàäêå ìîäåëåé)
718
void MainWindow::on_pushButton_8_clicked(){// íàæàòèå êíîïêè "Îòìåíèòü" (íà âêëàäêå ìîäåëåé)
719
model_for_ListModelsTable->select();
719
model_for_ListModelsTable->select();
720
ui->pushButton_7->setEnabled(false);
720
ui->pushButton_7->setEnabled(false);
721
ui->pushButton_8->setEnabled(false);
721
ui->pushButton_8->setEnabled(false);
722
}
722
}
723
723
724
void MainWindow::on_sql_mogel_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ){ // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
724
void MainWindow::on_sql_mogel_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ){ // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
725
int i;
725
int i;
726
i++;
726
i++;
727
if ((topLeft == bottomRight) && (boolFieldsIndexes_global.indexOf(topLeft.column()) != -1))
727
if ((topLeft == bottomRight) && (boolFieldsIndexes_global.indexOf(topLeft.column()) != -1))
728
{
728
{
729
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
729
    ui->pushButton_3->setEnabled(false);
730
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
730
    ui->pushButton_4->setEnabled(false);
731
return;
731
return;
732
}
732
}
733
733
734
734
735
ui->pushButton_3->setEnabled(true);
735
ui->pushButton_3->setEnabled(true);
736
ui->pushButton_4->setEnabled(true);
736
ui->pushButton_4->setEnabled(true);
737
737
738
}
738
}
739
739
740
void MainWindow::on_model_for_ListModelsTable_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ){ // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
740
void MainWindow::on_model_for_ListModelsTable_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ){ // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
741
741
742
ui->pushButton_7->setEnabled(true);
742
ui->pushButton_7->setEnabled(true);
743
ui->pushButton_8->setEnabled(true);
743
ui->pushButton_8->setEnabled(true);
744
}
744
}
745
745
746
746
747
// ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé, â êà÷åñòâå êëþ÷åé ïîëó÷èì èìåíà ïîëåé-óêàçàòåëåé
747
// ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé-óêàçàòåëåé, â êà÷åñòâå êëþ÷åé ïîëó÷èì èìåíà ïîëåé-óêàçàòåëåé
748
// â êà÷åñòâå çíà÷åíèé ïîëó÷èì ñïèñîê òàáëèö-õðàíèëèù îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêèõ êëàññîâ
748
// â êà÷åñòâå çíà÷åíèé ïîëó÷èì ñïèñîê òàáëèö-õðàíèëèù îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêèõ êëàññîâ
749
749
750
QMap <QString, QString>  MainWindow::getPointersList(QString class_id){
750
QMap <QString, QString>  MainWindow::getPointersList(QString class_id){
751
    QMap <QString, QString>  result_map;
751
    QMap <QString, QString>  result_map;
752
    QSqlQuery q;
752
    QSqlQuery q;
753
    QString sql_str;
753
    QString sql_str;
754
    QString str_tmp;
754
    QString str_tmp;
755
    QString field;
755
    QString field;
756
    QString result;
756
    QString result;
757
    int field_name, field_default_value;
757
    int field_name, field_default_value;
758
    bool ok;
758
    bool ok;
759
    sql_str = tr("select * "
759
    sql_str = tr("select * "
760
                 " from `DescriptionOfClasses` where `DescriptionOfClasses`.`FieldType` = 'pointer' and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
760
                 " from `DescriptionOfClasses` where `DescriptionOfClasses`.`FieldType` = 'pointer' and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
761
                 );
761
                 );
762
762
763
    sql_str.append(tr("'"));
763
    sql_str.append(tr("'"));
764
    sql_str.append(class_id);
764
    sql_str.append(class_id);
765
    sql_str.append(tr("' "));
765
    sql_str.append(tr("' "));
766
    // sql_str.append(tr(" and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = '"));
766
    // sql_str.append(tr(" and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = '"));
767
    // sql_str.append(chield_class_id);
767
    // sql_str.append(chield_class_id);
768
    // sql_str.append(tr("'"));
768
    // sql_str.append(tr("'"));
769
    q.prepare(sql_str);
769
    q.prepare(sql_str);
770
770
771
    ok = q.exec();
771
    ok = q.exec();
772
    if (!ok) {
772
    if (!ok) {
773
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
773
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
774
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
774
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
775
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
775
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
776
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
776
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
777
                                                                            return result_map;
777
                                                                            return result_map;
778
                     }
778
                     }
779
field_name =  q.record().indexOf(tr("FieldName"));
779
field_name =  q.record().indexOf(tr("FieldName"));
780
field_default_value = q.record().indexOf(tr("DefaultValue"));
780
field_default_value = q.record().indexOf(tr("DefaultValue"));
781
while(q.next()){
781
while(q.next()){
782
        QString pointerFieldName;
782
        QString pointerFieldName;
783
        QString parentClassID;
783
        QString parentClassID;
784
        QString parentClassInctance;
784
        QString parentClassInctance;
785
785
786
         pointerFieldName = q.value(field_name).toString();
786
         pointerFieldName = q.value(field_name).toString();
787
         parentClassID = q.value(field_default_value).toString();
787
         parentClassID = q.value(field_default_value).toString();
788
         parentClassInctance =  getClassInctance(parentClassID);
788
         parentClassInctance =  getClassInctance(parentClassID);
789
         result_map.insert(pointerFieldName, parentClassInctance);
789
         result_map.insert(pointerFieldName, parentClassInctance);
790
790
791
791
792
    }
792
    }
793
793
794
return result_map;
794
return result_map;
795
}
795
}
796
796
797
797
798
798
799
799
800
800
801
QStringList MainWindow::getDataFieldList(QString class_id){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé c òèïîì "Äàòà", â êà÷åñòâå êëþ÷åé ïîëó÷èì èìåíà ïîëåé
801
QStringList MainWindow::getDataFieldList(QString class_id){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé c òèïîì "Äàòà", â êà÷åñòâå êëþ÷åé ïîëó÷èì èìåíà ïîëåé
802
                                                            // â êà÷åñòâå çíà÷åíèé ïîëó÷èì ñïèñîê òàáëèö-õðàíèëèù îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêèõ êëàññîâ
802
                                                            // â êà÷åñòâå çíà÷åíèé ïîëó÷èì ñïèñîê òàáëèö-õðàíèëèù îáúåêòîâ ðîäèòåëüñêèõ êëàññîâ
803
803
804
    QStringList  result_str;
804
    QStringList  result_str;
805
    QSqlQuery q;
805
    QSqlQuery q;
806
    QString sql_str;
806
    QString sql_str;
807
    QString str_tmp;
807
    QString str_tmp;
808
    QString field;
808
    QString field;
809
    QString result;
809
    QString result;
810
    int field_name, field_default_value;
810
    int field_name, field_default_value;
811
    bool ok;
811
    bool ok;
812
    sql_str = tr("select * "
812
    sql_str = tr("select * "
813
                 " from `DescriptionOfClasses` where `DescriptionOfClasses`.`FieldType` = 'DATE' and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
813
                 " from `DescriptionOfClasses` where `DescriptionOfClasses`.`FieldType` = 'DATE' and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
814
                 );
814
                 );
815
815
816
    sql_str.append(tr("'"));
816
    sql_str.append(tr("'"));
817
    sql_str.append(class_id);
817
    sql_str.append(class_id);
818
    sql_str.append(tr("' "));
818
    sql_str.append(tr("' "));
819
    // sql_str.append(tr(" and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = '"));
819
    // sql_str.append(tr(" and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = '"));
820
    // sql_str.append(chield_class_id);
820
    // sql_str.append(chield_class_id);
821
    // sql_str.append(tr("'"));
821
    // sql_str.append(tr("'"));
822
    q.prepare(sql_str);
822
    q.prepare(sql_str);
823
823
824
    ok = q.exec();
824
    ok = q.exec();
825
    if (!ok) {
825
    if (!ok) {
826
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
826
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
827
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
827
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
828
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
828
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
829
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
829
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
830
                                                                            return result_str;
830
                                                                            return result_str;
831
                     }
831
                     }
832
field_name =  q.record().indexOf(tr("FieldName"));
832
field_name =  q.record().indexOf(tr("FieldName"));
833
// field_default_value = q.record().indexOf(tr("DefaultValue"));
833
// field_default_value = q.record().indexOf(tr("DefaultValue"));
834
while(q.next()){
834
while(q.next()){
835
        QString DataFieldName;
835
        QString DataFieldName;
836
836
837
         DataFieldName = q.value(field_name).toString();
837
         DataFieldName = q.value(field_name).toString();
838
         result_str.append(DataFieldName);
838
         result_str.append(DataFieldName);
839
839
840
840
841
    }
841
    }
842
842
843
return result_str;
843
return result_str;
844
}
844
}
845
845
846
846
847
847
848
QStringList MainWindow::getBoolFieldList(QString class_id){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé c òèïîì "bool"
848
QStringList MainWindow::getBoolFieldList(QString class_id){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê âñåõ ïîëåé c òèïîì "bool"
849
849
850
    QStringList  result_str;
850
    QStringList  result_str;
851
    QSqlQuery q;
851
    QSqlQuery q;
852
    QString sql_str;
852
    QString sql_str;
853
    QString str_tmp;
853
    QString str_tmp;
854
    QString field;
854
    QString field;
855
    QString result;
855
    QString result;
856
    int field_name, field_default_value;
856
    int field_name, field_default_value;
857
    bool ok;
857
    bool ok;
858
    sql_str = tr("select * "
858
    sql_str = tr("select * "
859
                 " from `DescriptionOfClasses` where `DescriptionOfClasses`.`FieldType` = 'BOOL' and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
859
                 " from `DescriptionOfClasses` where `DescriptionOfClasses`.`FieldType` = 'BOOL' and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
860
                 );
860
                 );
861
861
862
    sql_str.append(tr("'"));
862
    sql_str.append(tr("'"));
863
    sql_str.append(class_id);
863
    sql_str.append(class_id);
864
    sql_str.append(tr("' "));
864
    sql_str.append(tr("' "));
865
    // sql_str.append(tr(" and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = '"));
865
    // sql_str.append(tr(" and  `DescriptionOfClasses`.`ClassIdentifer` = '"));
866
    // sql_str.append(chield_class_id);
866
    // sql_str.append(chield_class_id);
867
    // sql_str.append(tr("'"));
867
    // sql_str.append(tr("'"));
868
    q.prepare(sql_str);
868
    q.prepare(sql_str);
869
869
870
    ok = q.exec();
870
    ok = q.exec();
871
    if (!ok) {
871
    if (!ok) {
872
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
872
                            QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
873
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
873
                                                                            this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
874
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
874
                                                                            QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
875
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
875
                                                                            q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
876
                                                                            return result_str;
876
                                                                            return result_str;
877
                     }
877
                     }
878
field_name =  q.record().indexOf(tr("FieldName"));
878
field_name =  q.record().indexOf(tr("FieldName"));
879
// field_default_value = q.record().indexOf(tr("DefaultValue"));
879
// field_default_value = q.record().indexOf(tr("DefaultValue"));
880
while(q.next()){
880
while(q.next()){
881
        QString DataFieldName;
881
        QString DataFieldName;
882
882
883
         DataFieldName = q.value(field_name).toString();
883
         DataFieldName = q.value(field_name).toString();
884
         result_str.append(DataFieldName);
884
         result_str.append(DataFieldName);
885
885
886
886
887
    }
887
    }
888
888
889
return result_str;
889
return result_str;
890
}
890
}
891
891
892
892
893
893
894
894
895
895
896
// Ñ÷èòûâàåì íàñòðîéêè
896
// Ñ÷èòûâàåì íàñòðîéêè
897
897
898
void MainWindow::readSettings()
898
void MainWindow::readSettings()
899
{
899
{
900
        QSettings settings("Trolltech", "Application Example");
900
        QSettings settings("Trolltech", "Application Example");
901
        baseName = settings.value("baseName", "an_db").toString();
901
        baseName = settings.value("baseName", "an_db").toString();
902
        userName = settings.value("userName", "an").toString();
902
        userName = settings.value("userName", "an").toString();
903
        password = settings.value("password", "393939").toString();
903
        password = settings.value("password", "393939").toString();
904
        tableName = settings.value("tableName", "inventar").toString();
904
        tableName = settings.value("tableName", "inventar").toString();
905
        hostName = settings.value("hostName", "server").toString();
905
        hostName = settings.value("hostName", "server").toString();
906
//     resize(size);
906
//     resize(size);
907
//     move(pos);tableName
907
//     move(pos);tableName
908
}
908
}
909
909
910
910
911
void MainWindow::writeSettings()
911
void MainWindow::writeSettings()
912
{
912
{
913
        QSettings settings("Trolltech", "Application Example");
913
        QSettings settings("Trolltech", "Application Example");
914
        settings.setValue("baseName", baseName);
914
        settings.setValue("baseName", baseName);
915
        settings.setValue("userName", userName);
915
        settings.setValue("userName", userName);
916
        settings.setValue("password", password);
916
        settings.setValue("password", password);
917
        settings.setValue("tableName", tableName);
917
        settings.setValue("tableName", tableName);
918
        settings.setValue("hostName", hostName);
918
        settings.setValue("hostName", hostName);
919
}
919
}
920
920
921
921
922
922
923
void MainWindow::applySetting()
923
void MainWindow::applySetting()
924
{
924
{
925
        bool ok;
925
        bool ok;
926
        baseName = setFrm.lineEdit->text();
926
        baseName = setFrm.lineEdit->text();
927
        userName = setFrm.lineEdit_2->text();
927
        userName = setFrm.lineEdit_2->text();
928
        password = setFrm.lineEdit_3->text();
928
        password = setFrm.lineEdit_3->text();
929
        // tableName = setFrm->lineEdit_4->text();
929
        // tableName = setFrm->lineEdit_4->text();
930
        hostName = setFrm.lineEdit_5->text();
930
        hostName = setFrm.lineEdit_5->text();
931
        writeSettings();
931
        writeSettings();
932
932
933
933
934
        ok=openDataBase();
934
        ok=openDataBase();
935
        if (!ok) return;
935
        if (!ok) return;
936
   // // //     ui->treeWidget->clear(); // î÷èùàåì äåðåâî ñ ìîäåëüþ
936
   // // //     ui->treeWidget->clear(); // î÷èùàåì äåðåâî ñ ìîäåëüþ
937
937
938
   // // //      buildPreviewModel(tr("Ìîÿ ìîäåëü"), tr("1"));
938
   // // //      buildPreviewModel(tr("Ìîÿ ìîäåëü"), tr("1"));
939
939
940
        model_is_build = false;
940
        model_is_build = false;
941
941
942
        class_list_map.clear(); // î÷èùàåì ñïèñîê êëàññîâ
942
        class_list_map.clear(); // î÷èùàåì ñïèñîê êëàññîâ
943
        rootItems.clear();
943
        rootItems.clear();
944
        models_items.clear();
944
        models_items.clear();
945
945
946
        disconnect(model_for_ListModelsTable, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_model_for_ListModelsTable_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
946
        disconnect(model_for_ListModelsTable, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_model_for_ListModelsTable_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
947
        delete model_for_ListModelsTable;
947
        delete model_for_ListModelsTable;
948
948
949
        initListModelsTablle();
949
        initListModelsTablle();
950
950
951
        connect(model_for_ListModelsTable, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_model_for_ListModelsTable_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
951
        connect(model_for_ListModelsTable, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_model_for_ListModelsTable_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
952
952
953
        ui->treeWidget->clear();
953
        ui->treeWidget->clear();
954
        initComboBox();
954
        initComboBox();
955
 //       model_for_ListModelsTable->select();
955
 //       model_for_ListModelsTable->select();
956
        MainWindow::readModels();
956
        MainWindow::readModels();
957
957
958
958
959
959
960
  // // //      getDatabaseData();
960
  // // //      getDatabaseData();
961
        // delete setFrm;
961
        // delete setFrm;
962
962
963
963
964
        model_is_build = true;
964
        model_is_build = true;
965
        getDatabaseData();
965
        getDatabaseData();
966
        setFrm.close();
966
        setFrm.close();
967
}
967
}
968
968
969
969
970
void MainWindow::getSetting()
970
void MainWindow::getSetting()
971
{
971
{
972
        // setFrm = new settingForm;
972
        // setFrm = new settingForm;
973
    // // //     connect(setFrm.pushButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(applySetting()));
973
    // // //     connect(setFrm.pushButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(applySetting()));
974
        setFrm.lineEdit->setText(baseName);
974
        setFrm.lineEdit->setText(baseName);
975
        setFrm.lineEdit_2->setText(userName);
975
        setFrm.lineEdit_2->setText(userName);
976
        setFrm.lineEdit_3->setText(password);
976
        setFrm.lineEdit_3->setText(password);
977
//      setFrm->lineEdit_4->setText(tableName);
977
//      setFrm->lineEdit_4->setText(tableName);
978
        setFrm.lineEdit_5->setText(hostName);
978
        setFrm.lineEdit_5->setText(hostName);
979
        setFrm.show();
979
        setFrm.show();
980
980
981
981
982
982
983
}
983
}
984
984
985
985
986
986
987
987
988
void MainWindow::readModels(){
988
void MainWindow::readModels(){
989
989
990
    int row = model_for_ListModelsTable->rowCount();
990
    int row = model_for_ListModelsTable->rowCount();
991
    QList <QTreeWidgetItem*> modelsItemsList;
991
    QList <QTreeWidgetItem*> modelsItemsList;
992
    QList <int> row_list;
992
    QList <int> row_list;
993
    modelsItemsList = models_items.values();
993
    modelsItemsList = models_items.values();
994
994
995
    row_list = models_items.keys();
995
    row_list = models_items.keys();
996
996
997
997
998
998
999
    rootItems.clear();
999
    rootItems.clear();
1000
    ui->treeWidget->clear();
1000
    ui->treeWidget->clear();
1001
for (int i=0; i < row; i++){
1001
for (int i=0; i < row; i++){
1002
    QTreeWidgetItem * item_tmp;
1002
    QTreeWidgetItem * item_tmp;
1003
    QString modelName;
1003
    QString modelName;
1004
1004
1005
    bool enabled;
1005
    bool enabled;
1006
1006
1007
1007
1008
1008
1009
    //models_items.values();
1009
    //models_items.values();
1010
    // modelString =
1010
    // modelString =
1011
1011
1012
    modelName = model_for_ListModelsTable->data(model_for_ListModelsTable->index(i, 1)).toString();
1012
    modelName = model_for_ListModelsTable->data(model_for_ListModelsTable->index(i, 1)).toString();
1013
    enabled = model_for_ListModelsTable->data(model_for_ListModelsTable->index(i, 3)).toBool();
1013
    enabled = model_for_ListModelsTable->data(model_for_ListModelsTable->index(i, 3)).toBool();
1014
    item_tmp = new QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
1014
    item_tmp = new QTreeWidgetItem(ui->treeWidget);
1015
    item_tmp->setText(0, modelName);
1015
    item_tmp->setText(0, modelName);
1016
    item_tmp->setText(4, QVariant(i).toString()); // çàïèøåì â 4 êîëîíêó íîìåðñòðîêè ìîäåëè â òàáëèöå ìîäåëåé
1016
    item_tmp->setText(4, QVariant(i).toString()); // çàïèøåì â 4 êîëîíêó íîìåðñòðîêè ìîäåëè â òàáëèöå ìîäåëåé
1017
    if (enabled) item_tmp->setCheckState(0,Qt::Checked);
1017
    if (enabled) item_tmp->setCheckState(0,Qt::Checked);
1018
    else  item_tmp->setCheckState(0,Qt::Unchecked);
1018
    else  item_tmp->setCheckState(0,Qt::Unchecked);
1019
1019
1020
    root_items_list << item_tmp;
1020
    root_items_list << item_tmp;
1021
1021
1022
    rootItems.append(item_tmp);
1022
    rootItems.append(item_tmp);
1023
1023
1024
    models_items[i] =item_tmp ;
1024
    models_items[i] =item_tmp ;
1025
1025
1026
1026
1027
    modelString = model_for_ListModelsTable->data(model_for_ListModelsTable->index(i, 2)).toString();
1027
    modelString = model_for_ListModelsTable->data(model_for_ListModelsTable->index(i, 2)).toString();
1028
    if (modelString.isEmpty()) continue;
1028
    if (modelString.isEmpty()) continue;
1029
    else setupModelData(modelString.split(QString("\n")), item_tmp, i); // ñòðîèì ìîäåëü
1029
    else setupModelData(modelString.split(QString("\n")), item_tmp, i); // ñòðîèì ìîäåëü
1030
1030
1031
        }
1031
        }
1032
1032
1033
}
1033
}
1034
1034
1035
1035
1036
1036
1037
1037
1038
QMap <QString, QPixmap> MainWindow::getClassesIcons(){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê èêîíîê äëÿ êëàññîâ
1038
QMap <QString, QPixmap> MainWindow::getClassesIcons(){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê èêîíîê äëÿ êëàññîâ
1039
                                            // â êà÷åñòâå êëþ÷à ïîëó÷èì ID êëàññà, à â êà÷åñòâå çíà÷åíèé - èçîáðàæåíèÿ èêîíîê
1039
                                            // â êà÷åñòâå êëþ÷à ïîëó÷èì ID êëàññà, à â êà÷åñòâå çíà÷åíèé - èçîáðàæåíèÿ èêîíîê
1040
1040
1041
QMap <QString, QPixmap> result_map;
1041
QMap <QString, QPixmap> result_map;
1042
QSqlQuery q;
1042
QSqlQuery q;
1043
QString sql_str;
1043
QString sql_str;
1044
QString str_tmp;
1044
QString str_tmp;
1045
QString field;
1045
QString field;
1046
QString result;
1046
QString result;
1047
int field_id, field_icon;
1047
int field_id, field_icon;
1048
bool ok;
1048
bool ok;
1049
sql_str = tr("select * "
1049
sql_str = tr("select * "
1050
             " from `ListOfClasses` "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
1050
             " from `ListOfClasses` "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
1051
             );
1051
             );
1052
1052
1053
q.prepare(sql_str);
1053
q.prepare(sql_str);
1054
1054
1055
ok = q.exec();
1055
ok = q.exec();
1056
if (!ok) {
1056
if (!ok) {
1057
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1057
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
1058
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1058
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
1059
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1059
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
1060
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1060
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
1061
                                                                        return result_map;
1061
                                                                        return result_map;
1062
                 }
1062
                 }
1063
field_id =  q.record().indexOf(tr("ID"));
1063
field_id =  q.record().indexOf(tr("ID"));
1064
field_icon = q.record().indexOf(tr("Icon"));
1064
field_icon = q.record().indexOf(tr("Icon"));
1065
while(q.next()){
1065
while(q.next()){
1066
    QString classID;
1066
    QString classID;
1067
    QByteArray loadimage = q.value(field_icon).toByteArray();
1067
    QByteArray loadimage = q.value(field_icon).toByteArray();
1068
    classID = q.value(field_id).toString();
1068
    classID = q.value(field_id).toString();
1069
    if( !loadimage.isEmpty() )
1069
    if( !loadimage.isEmpty() )
1070
          {
1070
          {
1071
              QPixmap pixmap;
1071
              QPixmap pixmap;
1072
              pixmap.loadFromData(loadimage);
1072
              pixmap.loadFromData(loadimage);
1073
              result_map.insert(classID, pixmap);
1073
              result_map.insert(classID, pixmap);
1074
1074
1075
          }
1075
          }
1076
    else continue;
1076
    else continue;
1077
1077
1078
1078
1079
1079
1080
    }
1080
    }
1081
1081
1082
return result_map;
1082
return result_map;
1083
1083
1084
1084
1085
}
1085
}
1086
 
1086