Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 174 | Rev 179 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 174 Rev 178
Line 109... Line 109...
109
    QString sql_str;
109
    QString sql_str;
110
    QString str_tmp;
110
    QString str_tmp;
111
    bool ok;
111
    bool ok;
112
    int field_ID;
112
    int field_ID;
113
    int i;
113
    int i;
-
 
114
    QIcon icon;
114
    classID = model_item->text(1);
115
    classID = model_item->text(1);
115
    inctance = getClassInctance(classID);
116
    inctance = getClassInctance(classID);
116
-
 
-
 
117
    icon = model_item->icon(0);
117
    sql_str = tr("select * "
118
    sql_str = tr("select * "
118
                 " from "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
119
                 " from "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
119
                 );
120
                 );
120
    sql_str.append(inctance);
121
    sql_str.append(inctance);
121
    q.prepare(sql_str);
122
    q.prepare(sql_str);
Line 140... Line 141...
140
                    QTreeWidgetItem * itm;
141
                    QTreeWidgetItem * itm;
141
                    ID_tmp = q.value(field_ID).toString(); // îïðåäåëÿåì èäåíòèôèêàòîð îáúåêòà
142
                    ID_tmp = q.value(field_ID).toString(); // îïðåäåëÿåì èäåíòèôèêàòîð îáúåêòà
142
                    value_tmp = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì èìÿ îáúåêòà (äîëæíî õðàíèòüñÿ â ïåðâîì ïîëå)
143
                    value_tmp = q.value(1).toString(); // îïðåäåëÿåì èìÿ îáúåêòà (äîëæíî õðàíèòüñÿ â ïåðâîì ïîëå)
143
                    itm = new QTreeWidgetItem(parent_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
144
                    itm = new QTreeWidgetItem(parent_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
144
                    itm->setText(0, value_tmp);
145
                    itm->setText(0, value_tmp);
-
 
146
-
 
147
                    itm->setIcon(0, icon);
-
 
148
145
                    for (int i; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
149
                    for (int i; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
146
                    {
150
                    {
147
                        QTreeWidgetItem * model_item_tmp;           // åñëè åñòü
151
                        QTreeWidgetItem * model_item_tmp;           // åñëè åñòü
148
                        model_item_tmp = model_item->child(i);      // îòîáðàæàåì îáúåêòû äî÷åðíèõ êëàññîâ
152
                        model_item_tmp = model_item->child(i);      // îòîáðàæàåì îáúåêòû äî÷åðíèõ êëàññîâ
149
                        MainWindow::showObjectChildrens(ID_tmp, itm, model_item_tmp);
153
                        MainWindow::showObjectChildrens(ID_tmp, itm, model_item_tmp);
Line 189... Line 193...
189
                                                                            return;
193
                                                                            return;
190
                     }
194
                     }
191
}
195
}
192
196
193
197
-
 
198
-
 
199
//
194
void MainWindow::showObjects(QTreeWidgetItem * parent_object_item, QTreeWidgetItem * model_item, QString filtr){
200
void MainWindow::showObjects(QTreeWidgetItem * parent_object_item, QTreeWidgetItem * model_item, QString filtr){
195
    QString classID; // èäåíòèôèêàòîð êëàññà
201
    QString classID; // èäåíòèôèêàòîð êëàññà
196
    QString parentClassID; // èäåíòèôèêàòîð ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
202
    QString parentClassID; // èäåíòèôèêàòîð ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
197
    QString pointerField; // èìÿ ïîëÿ-óêàçàòåëÿ íà ðîäèòåëüñêèé êëàññ
203
    QString pointerField; // èìÿ ïîëÿ-óêàçàòåëÿ íà ðîäèòåëüñêèé êëàññ
198
    QString inctance; // èìÿ òàáëèöû, õðàíèëèùà
204
    QString inctance; // èìÿ òàáëèöû, õðàíèëèùà
Line 203... Line 209...
203
    QSqlQuery q;
209
    QSqlQuery q;
204
    QString sql_str;
210
    QString sql_str;
205
    QString str_tmp;
211
    QString str_tmp;
206
    QTreeWidgetItem * title_item;
212
    QTreeWidgetItem * title_item;
207
    QFont font;
213
    QFont font;
-
 
214
    QIcon icon;
208
   // font.setWeight(40);
215
   // font.setWeight(40);
209
    font.setBold(true);
216
    font.setBold(true);
210
    filtr_empty = filtr.isEmpty();
217
    filtr_empty = filtr.isEmpty();
211
    classID = model_item->text(1);
218
    classID = model_item->text(1);
212
219
-
 
220
    icon = model_item->icon(0);
-
 
221
213
    parentClassID = model_item->parent()->text(1);
222
    parentClassID = model_item->parent()->text(1);
214
223
215
    pointerField = getPointerFieldName(parentClassID, classID);
224
    pointerField = getPointerFieldName(parentClassID, classID);
216
225
217
    className = model_item->text(0);
226
    className = model_item->text(0);
Line 226... Line 235...
226
    title_item->setText(2, classID);
235
    title_item->setText(2, classID);
227
    title_item->setText(3, inctance);
236
    title_item->setText(3, inctance);
228
    title_item->setText(4, pointerField);
237
    title_item->setText(4, pointerField);
229
    title_item->setTextColor(0, Qt::darkBlue);
238
    title_item->setTextColor(0, Qt::darkBlue);
230
239
-
 
240
//     title_item->setIcon(0, icon);
-
 
241
231
242
232
    sql_str = tr("select * "
243
    sql_str = tr("select * "
233
                 " from "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
244
                 " from "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
234
                 );
245
                 );
235
    sql_str.append(inctance);
246
    sql_str.append(inctance);
Line 278... Line 289...
278
               //     itm = new QTreeWidgetItem(parent_object_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
289
               //     itm = new QTreeWidgetItem(parent_object_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
279
                    itm = new QTreeWidgetItem(title_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
290
                    itm = new QTreeWidgetItem(title_item); // äîáàâëÿåì â äåðåâî óçåë, ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
280
                    itm->setText(0, value_tmp);
291
                    itm->setText(0, value_tmp);
281
                    itm->setText(1, tr("object"));
292
                    itm->setText(1, tr("object"));
282
                    itm->setText(2, ID_tmp);
293
                    itm->setText(2, ID_tmp);
-
 
294
-
 
295
                    itm->setIcon(0, icon);
-
 
296
-
 
297
283
                    for (int i=0; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
298
                    for (int i=0; i < model_item->childCount(); i++) // ïðîâåðÿåì, åñòü ëè ó êëàññà äî÷åðíèå êëàññû
284
                    {
299
                    {
285
                        QTreeWidgetItem * model_item_tmp;           // åñëè åñòü
300
                        QTreeWidgetItem * model_item_tmp;           // åñëè åñòü
286
                        QString pointer_name;
301
                        QString pointer_name;
287
                        QString filtr_tmp;
302
                        QString filtr_tmp;