Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 162 | Rev 178 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 162 Rev 174
Line 1014... Line 1014...
1014
    else setupModelData(modelString.split(QString("\n")), item_tmp, i); // ñòðîèì ìîäåëü
1014
    else setupModelData(modelString.split(QString("\n")), item_tmp, i); // ñòðîèì ìîäåëü
1015
1015
1016
        }
1016
        }
1017
1017
1018
}
1018
}
-
 
1019
-
 
1020
-
 
1021
-
 
1022
-
 
1023
QMap <QString, QPixmap> MainWindow::getClassesIcons(){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê èêîíîê äëÿ êëàññîâ
-
 
1024
                                            // â êà÷åñòâå êëþ÷à ïîëó÷èì ID êëàññà, à â êà÷åñòâå çíà÷åíèé - èçîáðàæåíèÿ èêîíîê
-
 
1025
-
 
1026
QMap <QString, QPixmap> result_map;
-
 
1027
QSqlQuery q;
-
 
1028
QString sql_str;
-
 
1029
QString str_tmp;
-
 
1030
QString field;
-
 
1031
QString result;
-
 
1032
int field_id, field_icon;
-
 
1033
bool ok;
-
 
1034
sql_str = tr("select * "
-
 
1035
             " from `ListOfClasses` "       //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
-
 
1036
             );
-
 
1037
-
 
1038
q.prepare(sql_str);
-
 
1039
-
 
1040
ok = q.exec();
-
 
1041
if (!ok) {
-
 
1042
                        QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
-
 
1043
                                                                        this,                      // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
-
 
1044
                                                                        QObject::tr("Database Error"),   // Çàãîëîâîê.
-
 
1045
                                                                        q.lastError().text());          // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
-
 
1046
                                                                        return result_map;
-
 
1047
                 }
-
 
1048
field_id =  q.record().indexOf(tr("ID"));
-
 
1049
field_icon = q.record().indexOf(tr("Icon"));
-
 
1050
while(q.next()){
-
 
1051
    QString classID;
-
 
1052
    QByteArray loadimage = q.value(field_icon).toByteArray();
-
 
1053
    classID = q.value(field_id).toString();
-
 
1054
    if( !loadimage.isEmpty() )
-
 
1055
          {
-
 
1056
              QPixmap pixmap;
-
 
1057
              pixmap.loadFromData(loadimage);
-
 
1058
              result_map.insert(classID, pixmap);
-
 
1059
-
 
1060
          }
-
 
1061
    else continue;
-
 
1062
-
 
1063
-
 
1064
-
 
1065
    }
-
 
1066
-
 
1067
return result_map;
-
 
1068
-
 
1069
-
 
1070
}