Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 158 | Rev 160 | Go to most recent revision | Show entire file | Regard whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 158 Rev 159
Line 409... Line 409...
409
// ui->tableView->setItemDelegateForColumn(colomns_indexes.at(i), &picture_delegate);
409
// ui->tableView->setItemDelegateForColumn(colomns_indexes.at(i), &picture_delegate);
410
410
411
}
411
}
412
412
413
bool_colomns_indexes.clear();
413
bool_colomns_indexes.clear();
414
-
 
-
 
414
boolFieldsIndexes_global.clear();
415
415
416
if (item_type == tr("object"))
416
if (item_type == tr("object"))
417
    {
417
    {
418
          QString ID;
418
          QString ID;
419
        ui->pushButton->setEnabled(false);
419
        ui->pushButton->setEnabled(false);
Line 512... Line 512...
512
        // ui->tableView->setItemDelegateForColumn(dataFieldIndex, &dateDelegate);
512
        // ui->tableView->setItemDelegateForColumn(dataFieldIndex, &dateDelegate);
513
513
514
}
514
}
515
515
516
sql_mogel->setBooleansList(bool_colomns_indexes);
516
sql_mogel->setBooleansList(bool_colomns_indexes);
517
-
 
-
 
517
boolFieldsIndexes_global = bool_colomns_indexes;
518
518
519
for (int i=0; i < spin_delegate_list.count(); i++){ // óäàëÿåì íåñòàíäàðòíûå äåëåãàòû
519
for (int i=0; i < spin_delegate_list.count(); i++){ // óäàëÿåì íåñòàíäàðòíûå äåëåãàòû
520
delete spin_delegate_list.at(i);
520
delete spin_delegate_list.at(i);
521
 }
521
 }
522
522
Line 704... Line 704...
704
}
704
}
705
705
706
void MainWindow::on_sql_mogel_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ){ // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
706
void MainWindow::on_sql_mogel_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ){ // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
707
int i;
707
int i;
708
i++;
708
i++;
-
 
709
if ((topLeft == bottomRight) && (boolFieldsIndexes_global.indexOf(topLeft.column() != -1))) return;
709
ui->pushButton_3->setEnabled(true);
710
ui->pushButton_3->setEnabled(true);
710
ui->pushButton_4->setEnabled(true);
711
ui->pushButton_4->setEnabled(true);
711
712
712
}
713
}
713
714