Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 165 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 165 Rev 167
Line 11... Line 11...
11
    Q_OBJECT
11
    Q_OBJECT
12
public:
12
public:
13
    IconForm(QWidget *parent = 0);
13
    IconForm(QWidget *parent = 0);
14
    ~IconForm();
14
    ~IconForm();
15
    void setPixmap (QPixmap newPixmap);
15
    void setPixmap (QPixmap newPixmap);
-
 
16
    // void clearPixmap();
16
    QPixmap pixmap ();
17
    QPixmap pixmap ();
-
 
18
    bool dataIsChanged();
17
protected:
19
protected:
18
    void changeEvent(QEvent *e);
20
    void changeEvent(QEvent *e);
19
21
20
private:
22
private:
21
    Ui::IconForm *ui;
23
    Ui::IconForm *ui;
22
    QPixmap Pixmap;
24
    QPixmap Pixmap;
-
 
25
    bool fdataIsChanged;
23
private slots:
26
private slots:
24
27
25
    void on_pushButton_clicked();           // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Ïîìåíÿòü èêîíêó"
28
    void on_pushButton_clicked();           // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Ïîìåíÿòü èêîíêó"
26
29
27
30