Subversion Repositories OpenInventory

Rev

Rev 232 | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 232 Rev 234
Line 8... Line 8...
8
{
8
{
9
    ui->setupUi(this);
9
    ui->setupUi(this);
10
10
11
   //  iconFrm.show();
11
   //  iconFrm.show();
12
   
12
   
13
-
 
-
 
13
    ui->centralWidget->setLayout(ui->verticalLayout_8);
14
14
15
    readSettings();
15
    readSettings();
16
16
17
17
18
    initDataBase(); // íàñòðàèâàåì è óñòàíàâëèâàåì ñîåäèíåíèå
18
    initDataBase(); // íàñòðàèâàåì è óñòàíàâëèâàåì ñîåäèíåíèå
Line 794... Line 794...
794
ClassEditor::modelForDescription->removeRows(0, row);
794
ClassEditor::modelForDescription->removeRows(0, row);
795
ClassEditor::modelForDescription->submitAll();
795
ClassEditor::modelForDescription->submitAll();
796
}
796
}
797
797
798
void ClassEditor::on_pushButton_6_clicked(){         // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü âñå ïîëÿ"
798
void ClassEditor::on_pushButton_6_clicked(){         // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü âñå ïîëÿ"
-
 
799
-
 
800
on_action_newPointer();
-
 
801
    /*********************************
-
 
802

-
 
803

799
    QString  fileName;
804
    QString  fileName;
800
    QPixmap pixmap;
805
    QPixmap pixmap;
801
    fileName = QFileDialog::getOpenFileName(this,
806
    fileName = QFileDialog::getOpenFileName(this,
802
         tr("Open Image"), "", tr("Image Files (*.png *.jpg *.bmp)"));
807
         tr("Open Image"), "", tr("Image Files (*.png *.jpg *.bmp)"));
803
    pixmap.load(fileName);
808
    pixmap.load(fileName);
Line 815... Line 820...
815
                                                    mymodel->submitAll();
820
                                                    mymodel->submitAll();
816
821

817
822

818
                                              }
823
                                              }
819
824

-
 
825
********************************************/
-
 
826
}
-
 
827
-
 
828
-
 
829
-
 
830
-
 
831
void ClassEditor::on_pushButton_7_clicked(){         // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü âûäåëåííûå óêàçàòåëè"
-
 
832
-
 
833
820
834
821
}
835
}
822
836
-
 
837
-
 
838
void ClassEditor::on_pushButton_8_clicked(){         // îáðàáîò÷èê íàæàòèÿ êíîïêè "Óäàëèòü âûäåëåííûå óêàçàòåëè"
-
 
839
-
 
840
-
 
841
-
 
842
}
-
 
843
-
 
844
823
void ClassEditor::on_myModel_dataChanged( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ){
845
void ClassEditor::on_myModel_dataChanged( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ){
824
846
825
int i;
847
int i;
826
i++;
848
i++;
827
ui->tableView->resizeColumnsToContents();
849
ui->tableView->resizeColumnsToContents();