Subversion Repositories OpenInventory

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 229 → Rev 230

/trunk/DBViewer/mainwindow.h
159,6 → 159,9
QString getFiltrString(QString model_id, QString class_id); // ïîëó÷àåì ñòðîêó-ôèëüòð äëÿ äàííîãî êëàññà äàííîé ìîäåëè
 
 
QList<TField> getFieldList(QString class_id);// ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé êëàññà
 
 
int getIconFieldIndex(QString inctance); // ïîëó÷àåì íîìåð ñòîëáöà ñ èêîíêàìè