Subversion Repositories OpenInventory

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 126 → Rev 127

/trunk/DBViewer/mainwindow.h
4,6 → 4,8
 
//#include "mysql.h"
 
#include "mymodel.h"
 
#include "delegate.h"
 
#include <QMainWindow>
84,7 → 86,11
QMap <QString, QString> getFieldsList(QString class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé êëàññà
void initComboBox();
QList<QTreeWidgetItem *> rootItems; // ñïèñîê óêàçàòåëåé êîðíåâûõ óçëîâ (ìîäåëåé)
QSqlTableModel * sql_mogel;
 
/////// QSqlTableModel * sql_mogel;
 
MyModel * sql_mogel;
 
int pointer_index; //èíäåêñ ïîëÿ-óêàçàòåëÿ íà ðîäèòåëüñêèé êëàññ
QString parentObject_id;