Subversion Repositories OpenInventory

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 125 → Rev 126

/trunk/DBViewer/mainwindow.h
98,9 → 98,9
void showObjects(QTreeWidgetItem * parent_object_item, QTreeWidgetItem * model_item, QString filtr);// // îòîáðàçèì îáúåêòû êëàññîâà
QString getPointerFieldName(QString parent_class_id, QString chield_class_id); // îïðåäåëÿåì èìÿ ïîëÿ, â êîòîðîì õðÿíÿòñÿ óêàçàòåëè íà îáúåêòû ðîäèòåëüñêîãî êëàññà
 
SpinBoxDelegate spinDelegate;
 
 
 
private slots:
void on_comboBox_currentIndexChanged( int index );
void on_treeWidget_itemChanged ( QTreeWidgetItem * item, int column );