Subversion Repositories OpenInventory

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 118 → Rev 119

/trunk/DBViewer/mainwindow.h
103,7 → 103,11
void on_treeWidget_itemChanged ( QTreeWidgetItem * item, int column );
void on_treeWidget_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column );
void on_treeWidget_2_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column );
void on_pushButton_clicked();
void on_pushButton_clicked(); // íàæàòèå êíîïêè "Äîáàâèòü îáúåêò"
void on_pushButton_2_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Óäàëèòü âûäåëåííûå îáúåêòû"
void on_pushButton_3_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ïðèìåíèòü"
void on_pushButton_4_clicked();// íàæàòèå êíîïêè "Ñáðîñèòü èçìåíåíèÿ"
void on_sql_mogel_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ); // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
 
};