Subversion Repositories OpenInventory

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 223 → Rev 224

/trunk/DBViewer/database.cpp
576,7 → 576,7
 
 
}
else if(!class_filter.isEmpty()) // åñëè ôèëüòð äëÿ êëàññà íå ïóñòîé)
else if(!class_filter.isEmpty()) // åñëè ôèëüòð äëÿ êëàññà íå ïóñòîé, à ôèëüòð ïóñòîé
{
filtr_tmp.append(class_filter); // äîáàâèì è ôèëüòð äëÿ êëàññà (êîòîðûé óêàçûâàëè â äåðåâå ìîäåëåé)
}