Subversion Repositories OpenInventory

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 188 → Rev 189

/trunk/DBViewer/database.cpp
508,6 → 508,10
pointersList = getPointersList(class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé-óêàçàòåëåé
dateFieldList = getDataFieldList(class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé c òèïîì "DATE"
boolFieldList = getBoolFieldList(class_id); // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé c òèïîì "BOOL"
icon_index = getIconFieldIndex(inctance); //
if (icon_index != -1) ui->tableView->setItemDelegateForColumn(icon_index, iconDelegate);
sql_mogel->setIconIndex(icon_index);
 
QMap <int, QString> pointersToModel;
 
 
603,11 → 607,14
connect(sql_mogel, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)), this, SLOT(on_sql_mogel_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)));
 
ui->tableView->setModel(sql_mogel);
 
ui->tableView->hideColumn(0);
ui->tableView->resizeColumnsToContents();
ui->tableView->hideColumn(0);
ui->tableView->resizeRowsToContents();
 
 
 
 
 
}
 
}
733,6 → 740,12
void MainWindow::on_sql_mogel_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ){ // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
int i;
i++;
 
if (sql_mogel->iconIndex() !=-1) {
ui->tableView->resizeColumnsToContents();
ui->tableView->resizeRowsToContents();
}
 
if ((topLeft == bottomRight) && (boolFieldsIndexes_global.indexOf(topLeft.column()) != -1))
{
ui->pushButton_3->setEnabled(false);
871,13 → 884,14
this, // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
QObject::tr("Database Error"), // Çàãîëîâîê.
q.lastError().text()); // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
// return result_str;
 
return -1;
}
 
icon_field = q.record().indexOf(tr("Icon"));
return icon_field;
 
 
 
}