Subversion Repositories OpenInventory

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 173 → Rev 174

/trunk/DBViewer/database.cpp
1016,3 → 1016,55
}
 
}
 
 
 
 
QMap <QString, QPixmap> MainWindow::getClassesIcons(){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê èêîíîê äëÿ êëàññîâ
// â êà÷åñòâå êëþ÷à ïîëó÷èì ID êëàññà, à â êà÷åñòâå çíà÷åíèé - èçîáðàæåíèÿ èêîíîê
 
QMap <QString, QPixmap> result_map;
QSqlQuery q;
QString sql_str;
QString str_tmp;
QString field;
QString result;
int field_id, field_icon;
bool ok;
sql_str = tr("select * "
" from `ListOfClasses` " //íàõîäèì âñå îáúåêòû êëàññà â òàáëèöå - õðàíèëèùå îáúåêòîâ êëàññà
);
 
q.prepare(sql_str);
 
ok = q.exec();
if (!ok) {
QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
this, // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
QObject::tr("Database Error"), // Çàãîëîâîê.
q.lastError().text()); // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
return result_map;
}
field_id = q.record().indexOf(tr("ID"));
field_icon = q.record().indexOf(tr("Icon"));
while(q.next()){
QString classID;
QByteArray loadimage = q.value(field_icon).toByteArray();
classID = q.value(field_id).toString();
if( !loadimage.isEmpty() )
{
QPixmap pixmap;
pixmap.loadFromData(loadimage);
result_map.insert(classID, pixmap);
 
}
else continue;
 
 
 
}
 
return result_map;
 
 
}