Subversion Repositories OpenInventory

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 158 → Rev 159

/trunk/DBViewer/database.cpp
411,8 → 411,8
}
 
bool_colomns_indexes.clear();
boolFieldsIndexes_global.clear();
 
 
if (item_type == tr("object"))
{
QString ID;
514,8 → 514,8
}
 
sql_mogel->setBooleansList(bool_colomns_indexes);
boolFieldsIndexes_global = bool_colomns_indexes;
 
 
for (int i=0; i < spin_delegate_list.count(); i++){ // óäàëÿåì íåñòàíäàðòíûå äåëåãàòû
delete spin_delegate_list.at(i);
}
706,6 → 706,7
void MainWindow::on_sql_mogel_dataChanged ( const QModelIndex & topLeft, const QModelIndex & bottomRight ){ // èçìåíèëè ñâîéñòâà îáúåêòà èëè äîáàâèëè íîâûé îáúåêò
int i;
i++;
if ((topLeft == bottomRight) && (boolFieldsIndexes_global.indexOf(topLeft.column() != -1))) return;
ui->pushButton_3->setEnabled(true);
ui->pushButton_4->setEnabled(true);