Subversion Repositories OpenInventory

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 235 → Rev 236

/trunk/DBViewer/mainwindow.cpp
781,7 → 781,8
QStringList classesNameList;
QStringList classesID_list;
QString ID_str;
if (index == -1) return;
if (index == -1) return;// èíäåêñ íå âåðíûé èëè èíäåêñ ñòðîêè "íå îïðåäåëåíî"
if (ui->comboBox->itemText(index) == tr("íå çàäàíî")) return;
if (!comboBox_slot_enable) return; // èíäåêñ ïîìåíÿëà ïðîãðàììà, îí íå áûë èçìåíåí âðó÷íóþ, âûõîäèì
int row;