Subversion Repositories OpenInventory

Compare Revisions

Regard whitespace Rev 92 → Rev 93

/trunk/DBViewer/dbviewer.qrc
1,6 → 1,5
<RCC>
<qresource prefix="/">
<file>model.txt</file>
<file>temp.txt</file>
</qresource>
</RCC>
/trunk/DBViewer/mainwindow.cpp
13,7 → 13,7
MainWindow::creatModelString();
int i;
i++;
QFile file_tmp("temp.txt");
QFile file_tmp("./temp.txt");
bool ok;
ok = file_tmp.open(QIODevice::ReadWrite | QIODevice::Text);
QTextStream out(&file_tmp);
20,6 → 20,8
out << MainWindow::modelString;
file_tmp.close();
 
MainWindow::openDataBase();
 
}
 
MainWindow::~MainWindow()
229,3 → 231,48
int i;
i++;
}
 
 
bool MainWindow::openDataBase(){
QString errorString;
sql = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
sql.setDatabaseName(tr("an_db"));
sql.setHostName(tr("localhost"));
sql.setUserName(tr("an"));
sql.setPassword(tr("393939"));
 
bool ok;
ok = sql.open();
 
/*
if (!ok) {
QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
this, // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
QObject::tr("Database Error"), // Çàãîëîâîê.
sql.lastError().text() ); // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
 
 
}
 
*/
if (!ok) {
QMessageBox::critical( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
this, // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
QObject::tr("Database Error"), // Çàãîëîâîê.
sql.lastError().text()); // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
}
else {
 
QMessageBox::information( // Äèàëîã ñ ñîîáùåíèåì îá îøèáêå.
this, // Ðîäèòåëüñêèé âèäæåò.
QObject::tr("Database Connect"), // Çàãîëîâîê.
QObject::tr("Ñîåäèíåíèå ñ áàçîé äàííûõ óñïåøíî óñòàíîâëåíî.")); // Òåêñò ñîîáùåíèÿ.
 
 
 
 
 
}
 
return ok;
}
/trunk/DBViewer/mainwindow.h
1,6 → 1,8
#ifndef MAINWINDOW_H
#define MAINWINDOW_H
 
 
//#include "mysql.h"
#include <QMainWindow>
#include <QStandardItemModel>
#include <QStandardItem>
9,7 → 11,28
#include <QSqlDatabase>
 
#include <QtGui>
#include <QString>
#include <QtSql>
 
 
/*
#include <QSqlField>
#include <QSqlRecord>
#include <QSqlTableModel>
#include <QSqlQueryModel>
#include <QTableView>
#include <QSqlDriverPlugin>
#include <QIcon>
#include <QVariant>
#include <QProcess>
#include <QByteArray>
*/
 
 
 
 
 
 
namespace Ui {
class MainWindow;
}
35,6 → 58,12
void creatModelString();
QString modelString; // ñòðîêà, îïèñûâàþùàÿ ìîäåëü ïðåäñòàâëåíèÿ
void addChildsString(QTreeWidgetItem *parentItem, int level);
 
QSqlDatabase sql;
 
bool openDataBase();
 
 
};
 
#endif // MAINWINDOW_H