Subversion Repositories OpenInventory

Compare Revisions

Regard whitespace Rev 91 → Rev 90

/trunk/DBViewer/mainwindow.cpp
9,11 → 9,6
 
MainWindow::readModel();
 
//QString model_str;
MainWindow::creatModelString();
int i;
i++;
 
}
 
MainWindow::~MainWindow()
185,40 → 180,3
initTreeWidget();
}
*/
 
 
void MainWindow::creatModelString(){
 
MainWindow::modelString.clear(); // î÷èùàåì ñòðîêó ìîäåëè
// for (int i =0; i < rootItem1->childCount(); ++i )
 
{MainWindow::addChildsString(rootItem1, 0);}
 
int root_item_child_count;
int i;
root_item_child_count = rootItem1->childCount();
i++;
 
}
 
 
void MainWindow::addChildsString(QTreeWidgetItem *parentItem, int level){
int child_count;
child_count = parentItem->childCount();
for (int i=0; i < child_count; ++i){
for (int m=0; m < level; ++m){
modelString.append(tr(" ")); // ÷åòûðå ïðîáåëà - ïðèçíàê òîãî, ÷òî ýòî íîâûé óðîâåíü âëîæåíèÿ
}
modelString.append(parentItem->child(i)->text(0)); // â ïåðâîé êîëîíêå - èìÿ êëàññà
modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
if (parentItem->child(i)->checkState(0) == Qt::Checked) {modelString.append(tr("true"));} // åñëè ãàëî÷êà ñòîèò, çàíîñèì "true", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ áóäóò
else {modelString.append(tr("false"));} // åñëè êëàññ íå âûáðàí - çàíîñèì "false", ýëåìåíòû êëàññà â ïðåäñòàâëåíèè îòîáðàæàòüñÿ íå áóäóò
modelString.append(tr("\t\t\t\t")); // ÷åòûðå òàáóëÿöèè - ïðèçíàê íîâîãî ñòîëáöà
modelString.append(parentItem->child(i)->text(1)); // âî âòîðîé êîëîíêå - ID êëàññà
modelString.append(tr("\n")); // êîíåö ñòðîêè
if (parentItem->child(i)->childCount() > 0) { MainWindow::addChildsString(parentItem->child(i), level+1);}
 
}
int i;
i++;
}
/trunk/DBViewer/model.txt
4,3 → 4,4
SubSubstring2 true 4
SubSubstring3 false 5
Bay true 6
 
/trunk/DBViewer/mainwindow.h
32,9 → 32,7
void openBase();
bool readModel();
void setupModelData(const QStringList &lines, QTreeWidgetItem *parent);
void creatModelString();
QString modelString; // ñòðîêà, îïèñûâàþùàÿ ìîäåëü ïðåäñòàâëåíèÿ
void addChildsString(QTreeWidgetItem *parentItem, int level);
 
};
 
#endif // MAINWINDOW_H