Subversion Repositories OpenInventory

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 211 → Rev 212

/trunk/DBViewer/mainwindow.ui
6,8 → 6,8
<rect>
<x>0</x>
<y>0</y>
<width>1106</width>
<height>705</height>
<width>1094</width>
<height>703</height>
</rect>
</property>
<property name="windowTitle">
224,6 → 224,21
<item>
<layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout_8">
<item>
<widget class="QLabel" name="label_2">
<property name="font">
<font>
<pointsize>16</pointsize>
<weight>75</weight>
<italic>true</italic>
<bold>true</bold>
</font>
</property>
<property name="text">
<string>Модели</string>
</property>
</widget>
</item>
<item>
<widget class="QTableView" name="tableView_2"/>
</item>
<item>
290,115 → 305,28
</font>
</property>
<property name="text">
<string>Добавить услови в фильтр:</string>
<string>Фильтры</string>
</property>
</widget>
</item>
<item>
<widget class="QTableView" name="tableView_3"/>
</item>
<item>
<layout class="QHBoxLayout" name="horizontalLayout_6">
<item>
<widget class="QComboBox" name="comboBox_4">
<property name="sizePolicy">
<sizepolicy hsizetype="Preferred" vsizetype="Preferred">
<horstretch>0</horstretch>
<verstretch>0</verstretch>
</sizepolicy>
<widget class="QPushButton" name="pushButton_9">
<property name="text">
<string>Добавить фильтр</string>
</property>
<property name="font">
<font>
<pointsize>20</pointsize>
<weight>75</weight>
<bold>true</bold>
</font>
</property>
<item>
<property name="text">
<string>И</string>
</property>
</item>
<item>
<property name="text">
<string>ИЛИ</string>
</property>
</item>
</widget>
</item>
<item>
<layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout_9">
<item>
<widget class="QLabel" name="label_2">
<property name="text">
<string>Поле класса</string>
</property>
</widget>
</item>
<item>
<widget class="QComboBox" name="comboBox_2"/>
</item>
</layout>
</item>
<item>
<layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout_10">
<item>
<widget class="QLabel" name="label_3">
<property name="text">
<string>Условие</string>
</property>
<property name="alignment">
<set>Qt::AlignCenter</set>
</property>
</widget>
</item>
<item>
<widget class="QComboBox" name="comboBox_3">
<item>
<property name="text">
<string>=</string>
</property>
</item>
<item>
<property name="text">
<string>&gt;</string>
</property>
</item>
<item>
<property name="text">
<string>&lt;</string>
</property>
</item>
</widget>
</item>
</layout>
</item>
<item>
<layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout_11">
<item>
<widget class="QLabel" name="label_4">
<property name="text">
<string>Значение для сравнения</string>
</property>
<property name="alignment">
<set>Qt::AlignCenter</set>
</property>
</widget>
</item>
<item>
<widget class="QLineEdit" name="lineEdit"/>
</item>
</layout>
</item>
<item>
<spacer name="horizontalSpacer_3">
<property name="orientation">
<enum>Qt::Horizontal</enum>
<widget class="QPushButton" name="pushButton_10">
<property name="text">
<string>Удалить фильтр</string>
</property>
<property name="sizeHint" stdset="0">
<size>
<width>40</width>
<height>20</height>
</size>
</property>
</spacer>
</widget>
</item>
</layout>
</item>
417,8 → 345,8
<rect>
<x>0</x>
<y>0</y>
<width>1106</width>
<height>27</height>
<width>1094</width>
<height>24</height>
</rect>
</property>
<widget class="QMenu" name="menu">
/trunk/DBViewer/mainwindow.cpp
77,6 → 77,7
getDatabaseData();
//// sql_mogel = new QSqlTableModel();
sql_mogel = new MyModel();
filtr_model = new MyModel();
 
 
model_is_build = true;
87,8 → 88,9
ui->pushButton_4->setEnabled(false);
 
// setFrm.show();
treeForm.show();
 
// treeForm.show();
 
connect(ui->getsettingAct, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(getSetting())); // âûáîð â ãëàâíîé ôîðìå â ìåíþ "Áàçà äàííûõ" ïóíêòà "Ïàðàìåòðû ñîåäèíåíèÿ"
connect(setFrm.pushButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(applySetting()));
 
105,6 → 107,7
MainWindow::~MainWindow()
{
delete sql_mogel;
delete filtr_model;
delete ui;
delete model_for_ListModelsTable;
}
/trunk/DBViewer/mainwindow.h
109,6 → 109,7
/////// QSqlTableModel * sql_mogel;
 
MyModel * sql_mogel;
MyModel * filtr_model;
QSqlTableModel * model_for_ListModelsTable;
 
void initListModelsTablle();