Subversion Repositories OpenInventory

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 118 → Rev 117

/trunk/DBViewer/mainwindow.h
68,7 → 68,6
void addChildsString(QTreeWidgetItem *parentItem, int level);
 
QSqlDatabase sql;
bool model_is_build; // ôëàã ãîâîðèò, ïîñòðîåíà ëè ìîäêëü (true) èëè íåò (false)
 
bool openDataBase();
bool buildPreviewModel(QString modelName, QString rootClassID);
82,10 → 81,10
void initComboBox();
QList<QTreeWidgetItem *> rootItems; // ñïèñîê óêàçàòåëåé êîðíåâûõ óçëîâ (ìîäåëåé)
QSqlTableModel * sql_mogel;
int pointer_index; //èíäåêñ ïîëÿ-óêàçàòåëÿ íà ðîäèòåëüñêèé êëàññ
QString parentObject_id;
 
 
 
 
QMap <QString, QString> class_list_map;
void getDatabaseData();
void buildTree(QTreeWidgetItem * model_item);
103,8 → 102,6
void on_treeWidget_itemChanged ( QTreeWidgetItem * item, int column );
void on_treeWidget_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column );
void on_treeWidget_2_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column );
void on_pushButton_clicked();
 
};