Subversion Repositories OpenInventory

Compare Revisions

Regard whitespace Rev 117 → Rev 118

/trunk/DBViewer/mainwindow.h
68,6 → 68,7
void addChildsString(QTreeWidgetItem *parentItem, int level);
 
QSqlDatabase sql;
bool model_is_build; // ôëàã ãîâîðèò, ïîñòðîåíà ëè ìîäêëü (true) èëè íåò (false)
 
bool openDataBase();
bool buildPreviewModel(QString modelName, QString rootClassID);
81,10 → 82,10
void initComboBox();
QList<QTreeWidgetItem *> rootItems; // ñïèñîê óêàçàòåëåé êîðíåâûõ óçëîâ (ìîäåëåé)
QSqlTableModel * sql_mogel;
int pointer_index; //èíäåêñ ïîëÿ-óêàçàòåëÿ íà ðîäèòåëüñêèé êëàññ
QString parentObject_id;
 
 
 
 
QMap <QString, QString> class_list_map;
void getDatabaseData();
void buildTree(QTreeWidgetItem * model_item);
102,6 → 103,8
void on_treeWidget_itemChanged ( QTreeWidgetItem * item, int column );
void on_treeWidget_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column );
void on_treeWidget_2_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column );
void on_pushButton_clicked();
 
};