Subversion Repositories OpenInventory

Compare Revisions

Regard whitespace Rev 109 → Rev 110

/trunk/DBViewer/mainwindow.h
83,8 → 83,10
void getDatabaseData();
void buildTree(QTreeWidgetItem * model_item);
QString getClassInctance(QString class_id); // ïîëó÷àåì èìÿ òàáëèöû - õðàíèëèùà îáúåêòîâ êëàññà
void showClassObjects(QTreeWidgetItem * parent_item, QTreeWidgetItem * model_item); // îòîáðàçèì îáúåêòû äî÷åðíèõ êëàññîâ
void showClassObjects(QTreeWidgetItem * parent_item, QTreeWidgetItem * model_item); // îòîáðàçèì îáúåêòû êëàññîâà
void showObjectChildrens(QString object_ID, QTreeWidgetItem * object_item, QTreeWidgetItem * model_item); // îòîáðàçèì îáúåêòû êëàññîâà
 
 
private slots:
void on_comboBox_currentIndexChanged( int index );
void on_treeWidget_itemChanged ( QTreeWidgetItem * item, int column );