Subversion Repositories OpenInventory

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 214 → Rev 213

/trunk/DBViewer/mainwindow.cpp
833,7 → 833,7
void MainWindow::on_treeWidget_itemClicked ( QTreeWidgetItem * item, int column ){
int i;
i++;
if (root_items_list.indexOf(item) != -1) { // Åñëè âûáðàííûé èòåì ñîäåðæèò íàçâàíèå ìîäåëè
if (root_items_list.indexOf(item) != -1) {
QStringList classesNameList;
QStringList classesID_list;
 
855,10 → 855,7
 
}
// if ((rootItem1) == (item) ) ui->comboBox->setEnabled(true);
else // âûáðàííûé èòåì ñîäåðæèò íàçâàíèå êëàññà
{
( ui->comboBox->setEnabled(false));
}
else ( ui->comboBox->setEnabled(false));
}
 
QMap <QString, QString> MainWindow::getFieldsList(QString class_id){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé êëàññà
876,12 → 873,10
 
model_for_ListModelsTable->select();
 
/*
ui->treeWidget->hideColumn(1);
ui->treeWidget->hideColumn(2);
ui->treeWidget->hideColumn(3);
ui->treeWidget->hideColumn(4);
*/
 
ui->tableView_2->hideColumn(0);
ui->tableView_2->hideColumn(2);
/trunk/DBViewer/mainwindow.ui
27,7 → 27,7
<item>
<widget class="QTabWidget" name="tabWidget">
<property name="currentIndex">
<number>0</number>
<number>1</number>
</property>
<widget class="QWidget" name="tab">
<attribute name="title">
196,11 → 196,6
<string>Фильтр</string>
</property>
</column>
<column>
<property name="text">
<string>ID модели</string>
</property>
</column>
</widget>
</item>
<item>