Subversion Repositories OpenInventory

Compare Revisions

Regard whitespace Rev 218 → Rev 220

/trunk/ClassEditor/mysql.cpp
498,6 → 498,11
tbl->append(fld); // äîáàâëÿåì ïîëå â òàáëèöó
 
 
fld = new TableField(tr("PostÑondition"), tbl); // ýòî âîñüìîå ïîëå òàáëèöû áóäåò õðàíèòü ëîãè÷åñêèå óñëîâèå (AND, OR), c êîòîðûì âûðàæåíèå áóäåò äîáàâëÿòüñÿ â ôèëüòð
fld->setNotNull(false); // ïîëå ìîæåò áûòü ïóñòûì
fld->setType(tr("CHAR(30)")); // òèï ïîëÿ - ñòðîêà èç 30 ñèìâîëîâ
fld->setDefaultValue(tr("NULL")); // çíà÷åíèå ïîëÿ ïî óìîë÷àíèþ
tbl->append(fld); // äîáàâëÿåì ïîëå â òàáëèöó
 
 
if(!MySql::createTable(tbl)){ // åñëè íå óäàåòñÿ ñîçäàòü òàáëèöó