Subversion Repositories OpenInventory

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 217 → Rev 218

/trunk/ClassEditor/mysql.cpp
483,10 → 483,23
fld->setDefaultValue(tr("NULL")); // çíà÷åíèå ïîëÿ ïî óìîë÷àíèþ
tbl->append(fld); // äîáàâëÿåì ïîëå â òàáëèöó
 
fld = new TableField(tr("ÑonditionalSymbol"), tbl); // ýòî øåñòîå ïîëå òàáëèöû áóäåò õðàíèòü ñèìâîë óñëîâèÿ (>, =, <)
fld->setNotNull(false); // ïîëå ìîæåò áûòü ïóñòûì
fld->setType(tr("CHAR(30)")); // òèï ïîëÿ - ñòðîêà èç 30 ñèìâîëîâ
fld->setDefaultValue(tr("NULL")); // çíà÷åíèå ïîëÿ ïî óìîë÷àíèþ
tbl->append(fld); // äîáàâëÿåì ïîëå â òàáëèöó
 
 
 
fld = new TableField(tr("ValueForComparison"), tbl); // ýòî ñåäüìîå ïîëå òàáëèöû áóäåò õðàíèòü çíà÷åíèå äëÿ ñðàâíåíèÿ
fld->setNotNull(false); // ïîëå ìîæåò áûòü ïóñòûì
fld->setType(tr("TEXT")); // òèï ïîëÿ - òåêñò
fld->setDefaultValue(tr("NULL")); // çíà÷åíèå ïîëÿ ïî óìîë÷àíèþ
tbl->append(fld); // äîáàâëÿåì ïîëå â òàáëèöó
 
 
 
 
if(!MySql::createTable(tbl)){ // åñëè íå óäàåòñÿ ñîçäàòü òàáëèöó
 
// delete fld;