Subversion Repositories OpenInventory

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 141 → Rev 142

/trunk/DBViewer/mainwindow.cpp
36,6 → 36,7
 
MainWindow::buildPreviewModel(tr("Ìîÿ ìîäåëü"), tr("46"));
 
MainWindow::initListModelsTablle();
 
MainWindow::creatModelString();
//int i;
715,3 → 716,14
QMap <QString, QString> MainWindow::getFieldsList(QString class_id){ // ïîëó÷àåì ñïèñîê ïîëåé êëàññà
 
}
 
 
void MainWindow::initListModelsTablle(){
model_for_ListModelsTable = new QSqlTableModel(this);
 
model_for_ListModelsTable->setTable(tr("ListOfModels"));
model_for_ListModelsTable->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnFieldChange);
 
ui->tableView_2->setModel(model_for_ListModelsTable);
model_for_ListModelsTable->select();
}
/trunk/DBViewer/mainwindow.h
104,7 → 104,10
/////// QSqlTableModel * sql_mogel;
 
MyModel * sql_mogel;
QSqlTableModel * model_for_ListModelsTable;
 
void initListModelsTablle();
 
int pointer_index; //èíäåêñ ïîëÿ-óêàçàòåëÿ íà ðîäèòåëüñêèé êëàññ
QString parentObject_id;